Singularis: Pátý rod

Seznamte se s pátým rodem, nadstavbou českého jazyka pro genderově neutrální vyjadřování.

Insta%20posty%20prvn%c3%ad%20v%c3%a1rka

Singularis: Fifthe Gender

Learn about the fifth gender, the superstructure of the Czech language for gender-neutral expression.

Insta%20posty%20prvn%c3%ad%20v%c3%a1rka

"Určitě to znáte. Potřebujete mluvit o sobě či o dalších lidech, ale žádný z mluvnických rodů českého jazyka se vám nehodí, nebo neznáte gender/pohlaví těch lidí a nechcete je urazit připsáním nesprávného.

A tak se zoufale vyhýbáte minulému času, názvům osob, zájmenům třetí osoby, trpnému rodu sloves... a vypadá to hrozně.

Nyní už nemusíte! Řešením pro tyto situace je pátý rod, nadstavba českého jazyka pro genderově neutrální vyjadřování.

Řešení pro inkluzivní jazyk představuje Singularis v podobě pátého rodu, nadstavbě českého jazyka pro genderově neutrální vyjadřování.
Celý text si přečtete na konci tohoto textu.

Singularis je nebinární spisovatex a programátox, autox knižního vydání scénářů seriálu Ester Krejčí a popisu eichlerské češtiny. Distancuje se od LGBT+ komunity, především od woke hnutí. Motivací k zapojení do projektu mí byl odpor k nutnosti vyjadřování genderu xohokoliv v jazyce a snaha o nalezení funkčnější a méně problémové náhrady generického maskulina, jakou by xdokoliv mohlu použít v kterékoliv situaci svobodně, pohodlně a slušně k odkazování na jakoukoliv osobu (včetně sebe) bez postranní konotace ohledně toho, jaká nebo čím daná osoba je, může, či nemůže být.

* * *

Toto je poslendí text Manuálu kvíření jazyka českého, sbírky textů, které se zabývají tématem genderově inkluzivní češtiny, jejími formami a otázkami spojenými s jejím užíváním v různých kontextech.

Texty jsou výsledkem tvůrčí práce autorů*ek pracovní skupiny zaměřené na kvíření českého jazyka, která vznikla před dvěma roky. Cílem práce skupiny bylo vyvíjet nové formy nebinární češtiny a mapovat ty stávající.

Za důležité a inspirativní texty, které pomáhají hledat cestu, jak kvířit češtinu děkujeme Jamie Rose, Janě Valdrové, Tobymu Wehle i Singularis.

Nejpozději začátkem února se můžete těšit na jejich souborné tištěné vydání ve formě zinu doprovozené panelovou diskuzí!
Sledujte nás pro bližší ifnromace u této události.

"I'm sure you know it. You need to talk about yourself or other people, but none of the verbal genders of the Czech language suit you, or you don't know the gender/sex of those people and you don't want to offend them by attributing the wrong..."

A new text by Singularus introduces the form of the fifth gender, the superstructure of the Czech language for gender-neutral expression. Read the full text here:

Singularis is a non-binary writer and programmer, author of the book edition of the Ester Krejčí scripted series and description of Eichlerian Czech. They distance themselves from the LGBT+ community, especially the woke movement. Their motivation for joining the project was their disgust at the necessity of expressing anyone's gender in language, and the desire to find a more functional and less problematic replacement for the generic masculine that anyone could use in any situation freely, comfortably and politely to refer to any person (including themselves) without any lateral connotations about what that person is, can, or cannot be.

* * *

This is the final text of the Manual of Czech Language Queering, a collection of texts dealing with the topic of gender-inclusive Czech, its forms and issues related to its use in different contexts.

The texts are the result of the creative work of the authors* of the working group on the development of the Czech language, which was established two years ago. The aim of the group's work was to develop new forms of non-binary Czech and to map existing ones.

We are grateful to Jamie Rose, Jana Valdrová, Toby Wehle and Singularis for important and inspiring texts that help us to find ways to forge Czech.

You can look forward to their collected printed edition in the form of a zine accompanied by a panel discussion at the beginning of February at the latest!
Stay tuned for further ifnromations on this event.

Předchozí akce

Past events