Zvířata, která pečují

Workshop věnovaný zvířatům využívaným v terapii, jako vodící psi, nebo takovým, která jsou označována jako domácí mazlíčci.

Fotografie 2021 08 11 150002 2
Visuals © Eva Koťátková

Animals That Care

A workshop devoted to animals used in therapy such as guide dogs, or those designated as household pets.

Fotografie 2021 08 11 150002 2
Visuals © Eva Koťátková

Datum: 23. 10., 15:00

Lokace: Centrum pro seniory Elpida, Přístav 7, Jankovcova 8b, 170 00 Praha 7

Zveme děti a jejich přátele na workshop věnovaný zvířatům využívaným v terapii, jako vodící psi, nebo takovým, která jsou označována jako domácí mazlíčci.

Budeme si společně vyprávět s jejich majitelkami a majiteli, i těmi, kteří*ré museli*y své zvířecí přátele opustit, protože jim jejich nové bydliště (nemocnice nebo domov důchodců) neumožnilo zůstat pohromadě. Budeme se skrze malování a kreslení pokoušet znázornit vztah mezi námi a zvířaty, který je nerovný a komplikovaný stejně jako intenzivní a emocionální a v kresbách nebo malbách se budeme snažit zavedené hierarchie převrátit. Otevřeme téma péče o druhé, které je primárně vnímáno jako lidská schopnost a budeme se věnovat tomu, čím si můžeme být, my i zvířata, navzájem prospěšní*é.

Workshop připravují: Denisa Langrová, Tereza Porybná, Karolína Matušková, Eva Jiřička s klientkami a klienty Elpidy: Centra pro seniory a Ivan Benda, trenér asistenčních psů

Workshop probíhá v rámci série Žijí mimo svá jména, cyklu veřejných akcí: workshopů, diskuzí, performancí, které mají za cíl přiblížit dětem svět zvířat, rostlin, hub a dalších nelidských obyvatel*ek našeho světa a společně promýšlet smysluplnější a citlivější možnosti našeho soužití.

Workshop je vhodný pro děti od 5 let. Vstup je zdarma.

Projekt Žijí mimo svá jména je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Prahy 7.

Time and date: 23 September 2021, 3 PM
Venue: Elpida – Centre for seniors (Prague 7)

Children and their friends are invited to attend a workshop devoted to animals used in therapy such as guide dogs, or those designated as household pets. We will talk together with their owners, as well as those who have had to abandon their four-legged friends because their new abode (hospital or senior citizens' home) did not enable them to stay together. Through the medium of painting and drawing, we'll attempt to illustrate the relationship between humans and animals, which is unequal and complicated as well as intense and emotional, and in our drawings and paintings we shall try to overturn the established hierarchies. We'll open up the theme of care for others, which is primarily regarded as a human capacity, and focus on how both we humans and animals can benefit each other.

The workshop is being prepared by: Denisa Langrová, Tereza Porybná, Karolína Matuškov,Eva Jiřička together with clients from Elpida: Centre for Senior and Ivan Benda, a foster dog trainer.

The workshop is taking place within the framework of the series Žijí mimo svá jména (Living Outside Their Names), a cycle of public events: workshops, discussions, performances, which are aimed at acquainting children with the world of animals, plants, fungi and other non-human inhabitants of our world, and reflecting together upon more meaningful and sensitive possibilities for our coexistences.

The workshop is suitable for children aged 5 years and over. Admission is free of charge.

The project Žijí mimo svá jména is supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall and Prague 7 City District Municipality.

Předchozí akce

Past events