Institut úzkosti vytváří prostor pro výzkum úzkosti, která se šíří napříč společností a projevuje se nespavostí, stresem, odcizením, ztrátou empatie, nerovnostmi a násilím. Je neúspěšně potlačována produkty farmakologického průmyslu a prohlubována sílící sociální a ekonomickou nejistotou. Institut chce být platformou, kde se úzkost komunikuje a otevírá možnému řešení a obrací se v sílu, která je schopná se radikalizovat a vynutit si strukturální změny v dosavadním řádu věcí.

Institut úzkosti byl založen Zuzanou Blochovou, Edith Jeřábkovou, Barborou Kleinhamplovou a Evou Koťátkovou. Od roku 2018 je mu poskytováno organizační zázemí spolku Are.

e-mail
facebook
instagram

The Institute of Anxiety creates a space for the study of anxiety, which is spreading throughout society and manifests itself through insomnia, stress, alienation, loss of empathy, inequalities, and violence. It is suppressed without success by products of the pharmaceutical industry and intensified by growing social and economic uncertainty. The institute aims to be a platform where anxiety communicates and opens itself to a potential solution and turns into a force that is capable of radicalizing and forcing structural changes in the current state of affairs.

The Institute of Anxiety was founded by Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Barbora Kleinhamplová, and Eva Koťátková. Its institutional home from 2018 is the organization Are.

e-mail
facebook
instagram

Kurátorství a management: Tereza Porybná
Produkce a propagace: Ida Tausch
Vizuální identita: Linda Dostálková
Web design: Jakub Straka

Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy, společnost GTL a Atanasios Iliopulos
Poděkování: The Emblem Hotel

Curating and management:Tereza Porybná
Production and promotion: Ida Tausch
Visual identity by Linda Dostálková
Web design by Jakub Straka

Supported by the Ministry of Culture Czech Republic, Prague City Hall, GTL Company and Atanasios Iliopulos
Special Thanks to The Emblem Hotel

Mise Institut úzkosti

nedrží pevné skupenství
mění tvar, náladu i barvu podle toho, co jej právě naplňuje
mluví různou řečí: šeptá, koktá, křičí, mluví beze slov
chápe úzkost jako přemnožený druh, z čehož se snaží vyvozovat závěry
nevěří brýlím
má mnoho očí, z nichž každé vidí jinak a něco jiného
přijímá a generuje
s terapií pro něj práce nekončí, usiluje o systémovou změnu
chce být hostitelem pro ty, kteří jsou společností nazíráni jako paraziti
je netrpělivý, nemá čas čekat, sám sebe zrychluje, až do momentu kolapsu
jeho členská základna se přirozeně rozrůstá a mění
je místností, společenstvím, strukturou, příběhem…
je divadelní platformou, na které se představuje úzkost světa v její rozmanitosti a šíři
je kanceláří bez vnitřní hierarchie a s pravidly měnícími se za pochodu
zve ty, kteří nepřijímají pasivně nespravedlnosti světa
je tu i pro děti, jejich hlasu dává nepokrytě větší váhu
je pozorným uchem, naslouchá a důvěřuje úzkosti
je vysílačem, podává zprávu o tom, co slyší ucho
raději důvěřuje vlastnímu pohledu
sbírá a zpracovává, archivuje i tvoří
třídí chaos, ztrácí se v řádu
naviguje, jinak by sám ztratil orientaci
hledá možnosti úniku, revolty i změny
povolává ty, kteří nemohou spát
vyvolává závrať, kterou sám trpí
zkoumá únavu svojí i únavu druhých
buduje štíty i zbraně proti násilí
přebírá roli pacienta i terapeuta
je otevřen všem živočišným i rostlinným druhům, neživým věcem i vybudovaným identitám
je sítí, která propojuje funkční iniciativy a organizace a individuální, umělecké výpovědi
vyzdvihuje individuální příběhy a vize nad obecně známými, kolektivně přijímanými
sonduje tajně i veřejně

Institute of Anxiety mission

does not have a steady state
changes form, mood, and also color depending on what is currently in it
uses a range of speech: whispers, stutters, yells, and speaks without words
understands anxiety as a species that has become overabundant and tries to draw conclusions from this fact
does not trust glasses
has many eyes, each of which sees something different and in a different way
takes in and generates
does not stop at therapy, tries to effect systemic change
aims to be a host for those viewed by society as parasites
is impatient, does not have time to wait, accelerates by itself until the moment when it collapses
its membership expands and changes naturally
is a room, a community, a structure, a story...
is a theatrical platform presenting the anxiety of the world in its breadth and variety
is an office without internal hierarchy and a set of rules changing as it goes
invites those who do not passively accept the injustices of the world
is also here for children, and openly gives greater weight to their voice
is an attentive ear, listens to and places trust in anxiety
is a transmitter, files reports about what the ear hears
instead puts faith in natural sight
collects and processes, archives and also creates
sorts chaos, loses its place in the ordering
navigates, otherwise it would itself lose its bearing
looks for the possibility of escape, revolt, and also change
summons those who cannot sleep
causes vertigo and also suffers from it
studies its own exhaustion, as well as the exhaustion of others
builds both shields and weapons against violence
takes on the role of both patient and therapist
is open to all species both animal and plant, inanimate objects, and constructed identities as well
is a network that links functional initiatives and organizations and individual artistic statements
elevates individual stories and visions above those that are commonly known and collectively accepted
makes both secret and public probes