OPEN CALL: ŠKOLA ROZPOUŠTĚNÍ – ROZŠIŘOVÁNÍ – PROPOJOVÁNÍ IMAGINACE II

V říjnu znovu otevíráme bránu „Školy imaginace“ .

07.08.2023 —23:59

V říjnu znovu otevíráme bránu „Školy imaginace“ — zotavovny smyslů utlumených nastavením současného vzdělávání.

Formulář k vyplnění: 
na tomto odkazu 
otevřený do 08. 09. 2023

“Škola imaginace podpořila mou důvěru v proces experimentování a zkušenostního učení. Prohloubila mou citlivost vůči rozmanitosti zkušeností a reakcí na zážitkovou pedagogiku.”“Motivuje mě to v mém snažení vtahovat návštěvníky institucí do zážitků, jež mohou mít vliv na jejich prožívání.” 
“…Také mi pomohla docenit sílu zážitku na vlastní kůži – teď vždy přemýšlím, jak učivo spojit smysluplně s emocemi skrz zážitek a co nejlépe ho zprostředkovat pomocí různých smyslů.”

“Formát uzavřené skupiny funguje jako bezpečný prostor k experimentu. … Workshop funguje jako networkingová síť, která může umožnit pokračování společného budování a objevování skrze vzniklá individuální propojení. Projekt tak nemusí být „jednorázovou záležitostí“ a ač se jedná o roční běh, jeho inspirativní a propojující vliv může sahat dle mého názoru roky do budoucnosti.” 

Citace od účastnictva prvního ročníku Školy imaginace

V září znovu otevíráme bránu Školy imaginace – zotavovny smyslů, utlumených nastavením současného vzdělávání. 

Roli kreativity, imaginace a kritického myšlení vnímáme jako zásadní pro formování naší odolnosti při procházení obdobím současných výzev. V této době je klíčové směřovat naši představivost k formám existence, které budou v souladu s potřebami lidstva, ale i planety a mimolidského světa. 

Společná práce pro nás minulý rok byla velmi inspirující a posilující a těšíme se proto moc na pokračování v tomto roce. Pojďte s námi společně hledat cesty, jak pracovat s obtížnými tématy za využití kritického myšlení, aktivace smyslů a rozvíjení imaginace. Imaginaci nevnímáme jako únik z reality, ale jako způsob, jak jí čelit. 

Škola imaginace zve ke společnému zkoumání formou cyklu uzavřených workshopů: 
• lektory a lektorky z kulturní sféry 
• studující výtvarných a pedagogických oborů vysokých škol, jejichž záměrem je v budoucnu se věnovat pedagogické činnosti

Co si pod účastí ve “Škole imaginace” představit? 
• rozvíjení dispozic, které umožňují zkoumat v lektorské pozici komplexní a obtížná témata, dotýkající se našich současných životů a budoucnosti. 
• rozšiřování možností sociální a ekologické představivosti 
• rozšiřování škály kreativních prožitkových metod vhodných pro profesní aktivity uměleckých lektorů 
• prohlubování práce se smysly a emocemi jako nezbytnou součástí vzdělávacího procesu 
• seznámení se základy kritické pedagogiky a systémového myšlení 
• společná práce ve dvou uzavřených tvůrčích skupinách podporovaných metodickým týmem

Co k tomu bude třeba? 
Vaše aktivní a pravidelná účast na setkáních, která umožní kontinuální práci tvůrčích skupin.

Kdy a kde? 
Od října do června 2023 proběhne 9 společných pracovních setkání. Pro kontinuitu a bezpečí ve zkoumání budeme využívat formát uzavřených workshopů. 
• 1 celodenní intenzivní ponor do společného zkoumání a kritických perspektiv 
• 7 půldenních setkání přinášejících provokace a stimuly ke společnému experimentování 
• 1 celodenní setkání pro integraci zkušeností a prožitků 

Pokud vás pozvání zaujalo, přihlašte se zde: forms.gle/5L49YvJVj6Eq8Aap7

DEADLINE pro podání přihlášky: 08. 09. 2023.

Kapacita skupin je omezená, jednotlivé přihlášky projdeme po ukončení přihlašovacího období a nejpozději do 25. 09. 2023 vám dáme vědět, zda-li vás můžeme přivítat v jedné ze skupin.

Účast na cyklu workshopů Školy imaginace je poskytována vybraným zájemců a zájemkyním zdarma. 

Druhý ročník cyklu workshopů Školy imaginace je projektem Institutu úzkosti, výzkumné a vzdělávací platformy ohledávající kořeny úzkosti v současné společnosti a hledající cesty k novým způsobům společného fungování, učení se, vnímání i cítění. Přivádí dohromady Evu Koťátkovou, Barboru Kleinhamplovou a Terezu Čajkovou, které přinášejí svou zkušenost z oblastí současného výtvarného umění, dekoloniálních perspektiv a přístupů ke vzdělávání a kritické pedagogiky. Škola imaginace je projektem kreativního učení již podruhé podpořeným v rámci programu Národního plánu obnovy Ministerstva kultury ČR.

O Škole rozpouštění, rozšiřování a propojování imaginace: 
Škola imaginace je inovativní roční cyklus seminářů zaměřený na rozvíjení kreativního vzdělávání. Program se zaměřuje na rozvoj imaginace, včetně sociální a ekologické představivosti. Jednotlivé workshopy přinášejí pestrou škálu prožitkových metod, s cílem inspirovat profesní aktivity lektorek a lektorů v oblasti umění a kreativního vzdělávání a představit práci se smysly a emocemi jako nezbytnou součást vzdělávacího procesu. Účastnictvo se seznamuje se základními principy kritické pedagogiky a systémového myšlení. 

Cílem Školy imaginace je podpora vzdělávání kreativního vzdělávání skrze rozvoj a posilování těchto kompetencí: 

1. Rozvoj imaginace a posílení kapacity zapojovat širokou škálu kreativních prožitkových metod do profesních aktivit. 
V době, kdy mnoho globálních krizí kulminuje je klíčové, abychom si dokázali představit formy existence, které budou v souladu s potřebami planety, mimolidského světa a lidstva. Společně s rozvojem imaginace zaměřené na hledání nových vizí se tak musíme soustředit na rozvoj kreativity, která nám umožní budovat a posilovat odolnost při procházení současnými mnohočetnými krizemi, které jsou zdrojem dočasné či dlouhodobé úzkosti a neřešených traumat. 
Imaginace tedy v našem pojetí nepředstavuje pouze součást tvůrčího uměleckého procesu, ale schopnost hledání nových možností jak se vztahovat ke světu i k sobě navzájem. 

Ze zpětných vazeb: 
“Školu imaginace vnímám jako celek rozvíjející zejména schopnosti obrazotvornosti, navazování a prohlubování vztahů se sebou, s dalšími lidmi i s jinými formami života, přijímání a zpracovávání podnětů, učení se naslouchat, ale zároveň být vyslyšeni*y.”

“Díky škole imaginace jsem si opět připomněla proč jsem do školství šla, a to proto, že jsem to chtěla dělat jinak.”

2. Rozvoj myšlení zaměřeného na budoucnost a kritická analýza tzv. epochálních témat (aktuální klíčová témata). 
Škola imaginace podporuje interdisciplinaritu na úrovni přemýšlení o kreativních a pedagogických kompetencích. Program zkoumá přístup ke kreativně pedagogické práci, který skrze zakotvení ve smyslových aktivitách umožňuje komunikaci o náročných či kontroverzních tématech současnosti napříč názorovými rozdílnostmi a rozvíjí tak systémové a kritické myšlení. V roli účastníků kurzu si lze prožít, jak lze budovat bezpečný prostor ve skupinách a neuzavírat se před složitými tématy, která účastníci jejich kurzů sami přináší a která se v kolektivech přirozeně objevují.

Ze zpětných vazeb: 
“Somatické zapojení do tvůrčích i dialogických aktivit, citlivost k rozmanitým formám práce s kolektivem, prohloubení způsobů, jak lze konstruktivně hovořit o akt. společenských tématech, která balancují na rozhraní politického a osobního.”

“Do výuky přináším víc než dříve kritické vstupy, nepřehlížím povrchní stereotypní uvažování o tématech, nepříjemné poznámky atd. náznaky normalizovaného nadřazování nad ostatní a ponižování, sebevědoměji přináším poznámky o tom, že jsme spolu na jedné lodi, kde se musíme o sebe navzájem starat, zpochybňuji zažité vzorce uvažování o praxi/ v umělecké praxi”

“…Více se angažuji ve veřejném prostoru a chodu naší univerzity, jelikož dokážu jednodušeji pojmenovat nedostatky, který necítím jenom já…” 

3. Rozvoj práce se smysly a emocemi jako nezbytná součást vzdělávacího procesu. 
Semináře probíhají formou prožitkových komponovaných programů, které názornou formou představují, jak lze kreativní vzdělávání uchopit skrze smyslové vnímání, jeho aktivaci a prohlubování. Zároveň umožňuje účastnictvu prožít konkrétní postupy, které je možné v modifikovaných formách uplatňovat při jejich vlastní lektorské práci. 

Ze zpětných vazeb: 
“Škola imaginace posiluje komunikační kompetence, skupinovou/kolektivní práci, empatii, imaginaci i orientaci na jiné smysly kromě pětice pojmenovaných”. 

“Rozvíjí schopnost komunikovat svoje pocity a reflektovat je před lidmi, naslouchat, prohloubit možnosti napojení se na ostatní/skupinu”. 

“Škola imaginace podpořila mou důvěru v proces experimentování a zkušenostního učení. Prohloubila mou citlivost vůči rozmanitosti zkušeností a reakcí na zážitkovou pedagogiku.”

“Motivuje mě to v mém snažení vtahovat návštěvníky institucí do zážitků, jež mohou mít vliv na jejich prožívání.”

“…Také mi pomohla docenit sílu zážitku na vlastní kůži – teď vždy přemýšlím, jak učivo spojit smysluplně s emocemi skrz zážitek a co nejlépe ho zprostředkovat pomocí různých smyslů.

“ Škola imaginace mi otevírá nové způsoby, jak o tématech přemýšlet a uchopovat je: velmi prožitkové a zároveň jemné.”

4. Rozvoj kompetencí potřebných k práci se skupinou. 
Design cyklu workshopů Školy imaginace nabízí kontinuální proces kreativního učení v uzavřených skupinách. Tento pedagogický formát umožňuje a usnadňuje průběžné osvojování si a prohlubování kreativně-pedagogických kompetencí potřebných a přínosných ve vlastní práci účastnictva v roli lektorů a kreativních pedagogů. 

Ze zpětných vazeb: 
“Výhodou uzavřených skupin je budování důvěrných vztahů, které umožňují mnohem hlubší a experimentálnější práci, než jakou by umožnila otevřená skupina. Slouží také k budování profesionální komunity, která bude pokračovat i po skončení projektu. Obohacující a inspirující je také možnost sledovat vzájemný růst a rozvoj.”

“Formát uzavřené skupiny funguje jako bezpečný prostor k experimentu. Přátelská, ohleduplná atmosféra umožňuje lepší provázání a sdílení zkušeností, které je obohacující v tom smyslu, že místo redukovaného kanálu lektor workshopu – účastníci vzniká síť navzájem se obohacujících a propojujících kontextů, jež zároveň umožňují lepší ukotvení a projasnění poznatků a výsledků experimentů díky lokálnímu, věkovému a profesnímu rozvrstvení účastnic a účastníků. Zároveň zahrnuje silný potenciál pro skutečně přínosnou konstruktivní kritiku, neboť s kolektivním přístupem se objevuje snaha „pomoci společné věci“ v tom nejlepším slova smyslu. Kritika jednoho přístupu je tak společným hledáním o přístup lepší, nikoli pouhým vymezením se. Zároveň tím workshop funguje jako networkingová síť, která může umožnit pokračování společného budování a objevování skrze vzniklá individuální propojení. Projekt tak nemusí být „jednorázovou záležitostí“ a ač se jedná o roční běh, jeho inspirativní a propojující vliv může sahat dle mého názoru roky do budoucnosti.”

Rozvíjené dovednosti umožňují účastnictvu inovativně přistupovat ke kreativnímu vzdělávání sekundárních recipientů: především dětí a dospívajících, ale i studujících a ke kulturnímu publiku. Průběžná interní evaluace dokládá, že Škola imaginace představuje pro účastnictvo důležitý formativní prostor, který podporuje jejich profesionální rozvoj a dovednost pracovat se skupinou, a zároveň má vliv na well-being v oblasti kreativního vzdělávání. 

* * *

Pokud máte více dotazů, ozvěte se nám na: institutuzkosti@gmail.com

Projekt vzniká za finanční podpory a spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.