Zprávy z LESa

Lesní zprávy jsou okénkem do LESa, co se tam děje, když tam jsme a ostatní ne.

Lesni%20pozdravy

News from the WOODS

The forest news is a window into the Woods, what happens there when we are present and the others are not.

Lesni%20pozdravy

13. 9. 2020
LES má vodu.
Studna je hluboká 76 m, voda je křišťálová, bez dusitanů a jiného znečištění a zdroj je silný. Vrtání proběhlo velmi hladce, zdejší podloží je perm, písek od povrchu až dolů. Příště, až přijedete, pokřtíme společně LESní studnu!
Děkujeme paní geoložce Hájkové, která se stará o zdárný průběh vrtu.

13 September 2020
The WOODS have water.
The well is 76 m deep, the water is crystal clear, free of nitrite and other pollution, and the spring is strong. The drilling went very smoothly, perm is the local subsoil, sand from the surface to the bottom. Next time you arrive, we will baptise the forest well together!
We thank our geologist, Ms. Hájková, who takes care of the successful course of the drilling.


Img 6389
13. 9. 2020
Img 6410
13. 9. 2020
Img 6389
13. 9. 2020
Img 6410
13. 9. 2020

2. 9. 2020
LES díky Michalovi, Petře, Lukášovi a dalším záchranářům dal život a nový domov dalším 15 slepičkám z klecových chovů. Děkujeme také adoptivním rodinám z okolí podorlického LESa!

2 September 2020
Thanks to Michal, Petra, Lukáš and other rescuers, WOODS gave life and a new home to another 15 hens from battery cages. We also thank adoptive families from the vicinity of the Podorlicko WOODS!

Img 6447
Img 6449
Img 6452
2. 9. 2020
Img 6447
Img 6449
Img 6452
2. 9. 2020

4. 7. 2020
LES díky Michalovi, Lukášovi a dalším záchranářům dal život a nový domov 33 slepičkám z klecových chovů. Děkujeme také adoptivním rodinám z okolí podorlického LESa!

4 July 2020
Thanks to Michal, Lukáš and other rescuers, WOODS gave life and a new home to 33 hens from battery cages. We also thank adoptive families from the vicinity of the Podorlicko WOODS!

Vaclav%20girsa
4. 7. 2020 (c) Václav Girsa
Vaclav%20girsa
4. 7. 2020 (c) Václav Girsa

14. 4. 2020
Bobři na rybníce
Už to vypadalo, že korona virus je druhý kůrovec! Do prvních slunečných dnů karantény v lese, kam se chodí procházet, běhat, jezdit na kolech a koních nebývalé množství lidí uvězněných doma, pronikala nerozluštitelná bezpečnostní hlášení vlády a obcí. Ta však brzy překryla každodenní přítomnost vrčících pil ze všech koutů okolních lesů. Muži a jejich stroje preventivně vytěžují smrkové porosty. Konečně končí zimní klid a s ním i těžební sezóna. Snad tady ještě nějaké ty smrky zůstanou stát. Noví dřevorubci mají aspoň jiný apetit a svojí činností na rozdíl od lidí přispívají k zadržování vody v krajině.

14 April 2020
Beavers on the pond
It looked like the coronavirus would be the second bark beetle! Indecipherable security reports from the government and municipalities started to penetrate the first sunny days of quarantine in the forest, where an unprecedented number of people, trapped at home, go to walk, run, ride bicycles and horses. The reports were soon drowned in the daily whirr of saws from all corners of the surrounding forests. Men with machines preventively extract spruces. Finally, the winter rest is ending together with the mining season. Hopefully some spruces will remain here. New lumberjacks have at least a different appetite and their activities, unlike those of humans, contribute to water retention in the landscape.

Bobr
14. 4. 2020
Bobr
14. 4. 2020

14. 4. 2020
Bříza
Poproste na jaře břízu, aby vám dala mízu. Ale jen s mírou, jednou tenkou dírou.

14 April 2020
Birch tree
Ask the birch tree in the spring to give you sap. But only in moderation, through one thin hole.


Briza
14. 4. 2020
Briza
14. 4. 2020

3. 4. 2020
Dnes je podle Fridays for Future Online stávka za klima a podle výsevního kalendáře Marie Thunové listový den, měsíc je před souhvězdím Raka a vládne vodní živel. Tak si zasaďte do zahrádky, na balkón nebo za okno salát, v Lese u kurníku ho vysadily slepice zachráněné z velkochovů. Po zimních prázdninách u lidí z vesnice si ho příští týden už přijdou sklidit. Než odhodíte počítač, připojte se ke stávce :)

3 April 2020
Today, there is a climate strike according to Fridays for Future Online, and a leaf day according to Marie Thunová’s seeding calendar, the moon is in front of the constellation of Cancer and the water element rules. So plant a salad in the garden, on the balcony or behind the window, in the Woods by the chicken coop it was planted by the hens saved from factory farms. After spending the winter holidays in villages, they will come to harvest it next week. Join the strike before you leave your computer :).

Img 5786
3. 4. 2020
Img 5788 2
3. 4. 2020
Img 5786
3. 4. 2020
Img 5788 2
3. 4. 2020

Předchozí akce

Past events