Zvířata a jejich práva v komiksu: přednáška a workshop

Zveme vás na první letošní událost série Žijí mimo svá jména.

7. 5. 2022
Sochařský ateliér Bohumily Kafky
Buštěhradská 5, 160 00 Praha 6-Střešovice
mapa

04%20black%20final
ilustrace komiksu Lab Raider – Black Mass, © Creees Lee

Animal Rights in Comics: a Lecture and Workshop for Children

Join us for the first event od this year from the series Living Outside Their Names.

May, 5th, 2022
Sculpture Studio of Bohumil Kafka
Buštěhradská 5, 160 00 Prague 6-Střešovice
mapa

04%20black%20final
comic book illustration for Lab Raider – Black Mass, by © Creees Lee

Zvířata a jejich práva v komiksu: přednáška s Martinem Tománkem a workshop pro děti s Toy_Box

Jak se zvířata a jejich práva objevují v komiksu? Daří se zvířatům v realitě komiksu lépe než ve světě velkochovů a nerovných vztahů? A jak může být komiks efektivním nástrojem jak vyprávět jiné příběhy o našem vztahu k více než lidskému světu?

Přijďte na přednášku Martina Tománka o právech zvířat v komiksu a workshop pro děti s Toybox, který se zaměří na to jak skrze komiks vyprávět jiné příběhy mezidruhových vztahů.

Workshop pro děti s Toy_Box
15.30–17:30 h
vhodné pro děti 10+
kapacita 15 dětí; prosim, registrujte se na institutuzkosti@gmail.com

Dá se komiksem a uměním pomáhat zvířatům? A jak přesně? Ptá se výtvarnice a komiksová autorka Toy_Box, která má s takovou tvorbou bohaté zkušenosti – je autorkou série veganských obrazů, komiksů s problematikou práv zvířat, spolupracovala s útulky i se záchranářskou organizací, která pomáhala v Austrálii tamní přírodě po vlně požárů. Spolupracovala také s českými ochranáři a zachránila a osvojila si několik psů z útulku. V první části workshopu bude Toy_Box mluvit o svém aktivismu a tvorbě, v druhé části budete mít možnost komiks tvořit s ní.

Toy_Box je výtvarnice, která se věnuje širokému poli výtvarných vyjádření od komiksu, ilustrací a tvorby autorských knih až po volnou malbu. Ve svém umění se často zabývá různými společenskými tématy a jasně artikuluje své názory. Je absolventkou jak výtvarného oboru - scénografie na pražské DAMU, kde studovala scénografii a kostým, tak literárního vzdělání - absolvovala obor interaktivní média na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. Za svůj komiksový román Moje kniha Vinnetou dostala v roce 2015 ocenění za nejlepší komiksovou knihu a za nejlepší kresbu, cenu Muriel a Zlatou stuhu. Vydala Komiksovou učebnici komiksu, kde shrnula své dosavadní poznatky o komiksu a v roce 2021 autorskou knihu Tma, o dětském strachu a fantazii. Toy_Box vychovává čtyři děti a žije v Praze.

Přednáška Martina Tománka
od 16.30 h

Žánr komiksu byl vždy okrajové médium, ale o co byl více stranou vysokého umění, o to byl vnitřně svobodnější. V rámci média komiksu existuje mnoho přístupů a způsobů jak vyprávět vztah člověka se zvířaty. Martin Tománek představí vybraná komiksová díla, která se zabývají právy zvířat, stejně jako některé zarážející příklady, které jsou kontroverzní nebo potvrzují status quo.

Před studiem sociální pedagogiky pracoval Martin Tománek na jatkách, odkud čerpá inspiraci pro tento komiks. V současnosti se věnuje kritické pedagogice v projektu Futuropolis, je také zakládající člen kolektivů Sdruženy a Prázdné trůny. Komiksu se věnuje jako publicista na stránkách kulturního časopisu Lógr, publikoval i text o environmentálním komiksu pro Kapitál. Pravidelně přednáší a vede workshopy na veganských akcích.

Akce probíhá v českém jazyce. Vstup volný.

Událost je součástí série Žijí mimo svá jména v dramaturgii Evy Koťátkové (Institut úzkosti), cyklu veřejných akcí workshopů, diskuzí, performancí aj., které mají za cíl přiblížit dětem svět zvířat, rostlin, hub a dalších nelidských obyvatel našeho světa a společně promýšlet smysluplnější a citlivější možnosti našeho soužití.

Podpořeno Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury a Státním fondem kultury ČR.

Animal rights in comics
A lecture with Martin Tománek and workshop for children with Toy_Box

How do animals and their rights appear in comics? Do animals do better in comic book reality than in the real world of large-scale farming and unequal relationships? And how can comics be an effective tool for telling stories about our relationship to more than the human world?

Come to Martin Tománek's lecture on animal rights in comics and to a workshop for children with Toy_box, which will focus on how to tell other stories of interspecies relationships through comics.

Both the lecture and workshop will be held in Czech language. Free of entry.

Workshop for Children with Toy_Box
3.30–5.30 pm
suitable for children 10+, please register via: insitututuzkosti@gmail.com

Can comics and art help animals? And how exactly? Asks the artist and comic book author Toy_Box, who has extensive experience with such work – she is the author of a series of vegan paintings, comics on animal rights, collaborated with shelters and a rescue organization that helped nature there in Australia after a wave of fires. She also collaborated with Czech conservationists and rescued and adopted several dogs from the shelter. In the first part of the workshop, Toy_Box will talk about his activism and creation, in the second part you will have the opportunity to create comics with her.

Illustrator, comic book author and painter Toy_Box lives with her family in Prague. She and her partner are raising 4 children, two of them in alternating care on a week-by-week basis. She graduated in scenography at the Faculty of Drama of the Academy of Performing Arts and also in the field of interactive media, media communication at the Josef Škvorecký Literary Academy. In her free time, she likes to walk her dogs in a park, practice Thai-box and even though she is not working, she still likes to draw.

A lecture by Martin Tománek
from 4.30 pm

The comic book genre has always been a marginal medium, but the more it was a side of high art, the freer it was internally. Within the comic book medium, there are many approaches and ways to tell the relationship between humans and animals. Martin Tománek will present selected comics that deal with animal rights, as well as some startling examples that are controversial or confirm the status quo.

Before studying social pedagogy, Martin Tománek worked at a slaughterhouse, from where he drew inspiration for this comic. He is currently working on critical pedagogy in the Futuropolis project, and is also a founding member of the Sdruženy and Empty Thrones groups. He works as a publicist on the pages of the cultural magazine Lógr, and has also published a text on environmental comics for Kapitál. He regularly lectures and conducts workshops at vegan events. He is a co-worker in the Three Tails team, where he worked as a vegan chef.

This event is part of the project series Living Outside Their Names in the dramaturgy of Eva Koťátková (Institute of Anxiety), a series of public events, workshops, discussions, performances, etc., which aim to bring children closer to the world of animals, plants, mushrooms and other nonhuman inhabitants of our world, to think together about more meaningful and sensitive possibilities of our coexistence.

Supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall and State Fund of Culture.

1
6
7
4%20pink%20blur
2%20 %20pink%20blur
13
9
11
16
17
15
22
26
21
28
23
19
20
28%202
33
Foto: Markéta Slaná, Amber O'Shea
1
6
7
4%20pink%20blur
2%20 %20pink%20blur
13
9
11
16
17
15
22
26
21
28
23
19
20
28%202
33
Foto: Markéta Slaná, Amber O'Shea

Předchozí akce

Past events