Veřejné slyšení ve věci vzdělávání

Třetí Veřejné slyšení zaměřené na možnosti současného vzdělávání – formálního i neformálního.

Úterý, 4. 10, 2022
18 — 21:00
Fakultní základní škola Pedf UK Umělecká
Umělecká 850/8, 170 00 Praha 7-Holešovice
Mapa

Fb event ZDE

Untitled artwork%2080
Eva Koťátková, 2022.

Public Hearing in the Matter of Education

The third Public Hearing in the series will focus on the possibilities of contemporary education — both formal and informal.

Tuesday, 4. 10, 2022
18 — 21:00
Primary School Umělecká
Umělecká 850/8, 170 00 Prague 7-Holešovice
Map

Fb event HERE

Untitled artwork%2080
Eva Koťátková, 2022.

Dosáhly naše současné vzdělávací systémy hranice svých možností? Nevyplývají některé z problémů současného světa právě z toho, co a jakým způsobem (se) učíme?

Veřejné slyšení se zaměří na možnosti současného vzdělávání – formálního i neformálního. Podrobněji se podíváme na školní prostředí a jeho vliv na to, do jaké míry se v rámci něj cítíme nebo necítíme komfortně ve vlastním těle, s vlastním jednáním, se způsobem, jakým se chováme nebo mluvíme, se zájmy, schopnostmi nebo postoji, kterými zapadáme do svého okolí nebo se z něj vyčleňujeme.

Veřejné slyšení ve věci vzdělávání vytváří prostor pro setkání lidí z různých oblastí, které spojuje schopnost kritické reflexe v oblasti vzdělávání.
Propojuje hlasy, které se mohou navzájem inspirovat a obohatit a které mají potenciál rozvinout stávající diskusi o podobě a smyslu současného vzdělávání a školy. Důležité budou také hlasy studujících, které obvykle nejsou slyšet, protože jim nebývá poskytnut prostor. Proto zveme žáky a žákyně, pedagogy a pedagožky, rodiče, organizace nabízející pomoc diskriminovaným, mluvčí za vyloučené, znevýhodněné skupiny.

Cílem Veřejného slyšení je kriticky pojmenovat vzorce a spouštěče, které se podílejí na normování našich názorů, těl, identit, a současně nastínit možná řešení, jak podporovat odlišnost, mnohost, fluiditu jako nutný předpoklad pro fungování svobodné a inkluzivní komunity a společnosti.

Pojďme sdílet pohledy na současné vzdělávání a zamyslet se společně nad tím, jak by mohlo vypadat jinak.

Vstup na událost je zdarma. Akce proběhne v českém jazyce.

*

Letošní hosté a hostky:

Tereza Čajková (Gesturing Towards Decolonial Futures), Viktorie Černegová, Marie Čtveráčková (Synth Library), Petr Dlouhý (It's All About Education), Jan Ďuzda (ARA art), Ella, Dora Fišerová (Fridays for Future), Kateřina Fojtíková, Georgia Hejduková, Hellwana, Laura Henderson, Anna Herzigová, Kateřina Holá, Glynis Hull-Rochelle, Gabriela Junášková, Kateřina Kalivodová (Společnost pro Kreativitu ve Vzdělávání), Anna Klusák, Bartoloměj Kouba, Alice Koubová, Julie Koubová, Pavla Kovaříková (Rozhledna), Anna Kubíčková (ČOSIV), Klára Laurenčíková, Lucie Macků, Maty (Trans*parent CZ, Queer & Trans Youth CZ, Tereza Olivová (Vigvam), Barbora Postránecká (Vyrůstat doma), Marie-Luisa Purkrábková, Haru Spindler (Trans*parent CZ, Queer & Trans Youth CZ), Magda Jiřička Stojowska, Martina Svobodová, Bára Šimková, Magda Šipka, Hana Švábíková (OTEVŘENO), Tereza Olivová (Vigvam), Tomáš Vaněk.

Audiozáznamy k poslechu:

Have our current education systems reached their limits? Could some of our problems in the contemporary world stem from what and how we learn?

The Public Hearing will focus on the possibilities of contemporary education - both formal and informal. We will take a closer look at the school environment and its influence on the extent to which we feel comfortable or uncomfortable within it, with our own bodies, with the way we act or speak, and with the interests, abilities or attitudes that make us fit in or stand out from our surroundings.

The Public Hearing in the Matter of Education creates a space for people from different fields to come together, united by a capacity for critical reflection in the field of education. It brings together voices that can inspire and enrich one other and that have the potential to develop contemporary debate about the shape and meaning of contemporary education and schools. Learners' voices, which are usually not heard because they are not given space, will also consequently be important. We would like to therefore invite students, teachers, parents, organisations offering help to the discriminated, and spokespersons for excluded, disadvantaged groups to the event.

The aim of the Public Hearing is to critically identify the patterns and triggers involved in the normalization of our views, bodies, identities, and at the same time outline possible solutions in order to promote difference, multiplicity, and fluidity as a prerequisite for the functioning of a free and inclusive community and society.

This year's guests:
Tereza Čajková (Gesturing Towards Decolonial Futures), Viktorie Černegová, Marie Čtveráčková (Synth Library), Petr Dlouhý (It's All About Education), Jan Ďuzda (ARA art), Ella, Dora Fišerová (Fridays for Future), Kateřina Fojtíková, Georgia Hejduková, Hellwana, Laura Henderson, Anna Herzigová, Kateřina Holá, Glynis Hull-Rochelle, Gabriela Junášková, Kateřina Kalivodová (Společnost pro Kreativitu ve Vzdělávání), Anna Klusák, Bartoloměj Kouba, Alice Koubová, Julie Koubová, Pavla Kovaříková (Rozhledna), Anna Kubíčková (ČOSIV), Klára Laurenčíková, Lucie Macků, Maty (Trans*parent CZ, Queer & Trans Youth CZ, Tereza Olivová (Vigvam), Barbora Postránecká (Vyrůstat doma), Marie-Luisa Purkrábková, Haru Spindler (Trans*parent CZ, Queer & Trans Youth CZ), Magda Jiřička Stojowska, Martina Svobodová, Bára Šimková, Magda Šipka, Hana Švábíková (OTEVŘENO), Tereza Olivová (Vigvam), Tomáš Vaněk.

The Public Hearing will be an opportunity to come and hear about perspectives on contemporary education and reflect together on how it might look different.

Admission to the event is free. The event will be held in Czech.

*

Audiorecordings:

* * *

Veřejné slyšení je tříhodinové tematicky zaměřené pásmo sdílení příspěvků různého druhu (osobních, teoretických i performativních) od více než 40 pozvaných hostů a hostek. Tento specifický formát umožňuje se koncentrovaně zaměřit na zkoumané téma skrze krátké příspěvky lidí, kteří mají zkušenost z konkrétní oblasti.

Letošní Veřejné slyšení ve věci vzdělávání je třetí v pořadí. Veřejných slyšení už proběhlo několik. První bylo Veřejné slyšení, které mapovalo téma úzkosti a jejího systémového původu (2018). Následovalo Veřejné slyšení ve věci imaginace (2020), které zkoumalo, co, kdo a proč způsobuje, že je naše imaginace kontrolována, regulována, a zároveň se pokoušelo hledat odpověď na to, jakým způsobem je možné hranice imaginace rozšiřovat. Z obou akcí vznikl audiozáznam, který najdete v odkazech na jednotlivá slyšení:
ZDE.

Projekt Veřejné slyšení je realizován za finanční podpory Magistrátu hl. města pPrahy, Ministerstva kultury ČR a Státním fondem ultury ČR.

* * *

The Public Hearing is a three-hour, thematically focused, band of sharing of contributions of various kinds (personal, theoretical and performative) from more than 40 invited guests. The Institute of Anxiety chose this specific format for a concentrated focus on the topic under investigation through short contributions from people who have experience in a particular field.

Several public hearings have already been held. The first was a Public Hearing mapping the topic of anxiety and its systemic origins (2018), later followed by a Public Hearing on Imagination (2020), which explored what, who and why our imagination is controlled and regulated, while attempting to seek answers to how the boundaries of imagination can be expanded. An audio recordings of both Public Hearings was produced and can be found on the website post to the individual hearings HERE.

This project is realised with the support of Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR and Státní fond kultury ČR.

Verejne slyseni 001
Verejne slyseni 009
Verejne slyseni 013
Verejne slyseni 005
Verejne slyseni 006
Verejne slyseni 020
Verejne slyseni 023
Verejne slyseni 028
Verejne slyseni 029
Verejne slyseni 030
Verejne slyseni 037
Verejne slyseni 038
Verejne slyseni 033
Verejne slyseni 035
Verejne slyseni 039
Verejne slyseni 040
Verejne slyseni 042
Verejne slyseni 044
Verejne slyseni 043
Verejne slyseni 054
Foto: Karolína Matušková
Verejne slyseni 001
Verejne slyseni 009
Verejne slyseni 013
Verejne slyseni 005
Verejne slyseni 006
Verejne slyseni 020
Verejne slyseni 023
Verejne slyseni 028
Verejne slyseni 029
Verejne slyseni 030
Verejne slyseni 037
Verejne slyseni 038
Verejne slyseni 033
Verejne slyseni 035
Verejne slyseni 039
Verejne slyseni 040
Verejne slyseni 042
Verejne slyseni 044
Verejne slyseni 043
Verejne slyseni 054
Foto: Karolína Matušková

Předchozí akce

Past events

 • 03/06–18/06/2023

takes in and generates