VELKOCHOVY: Anonymní skupina – Výběžky téhož

NELIDÉ, LIDÉ, KLIMA, STROJE

Série textů o velkochovech pohledem teoretiků, umělců a aktivistů

Nahlíží velkochovy jako oblast spojenou primárně s etikou a právy zvířat, současně ale upozorňuje na skutečnost, že velkochovy jsou kapitalistickými mechanismy, výsledkem ekonomických a mocenských zájmů a tlaků, které zabíjení ve velkém umožňují a normalizují. Texty se pokoušejí pojmenovat síť aktérů, činitelů a vztahů, které se na velkochovech podílejí a představují je jako komplexní problém.

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.

PODEPIŠTE PETICI a pomozte tak změnit chov zvířat!

Autorem šestého textu je anonymní skupina.

Anonymni skupina vybezky tehoz

LARGE-SCALE LIVESTOCK FARMING: Anonymous group – The Same Life

NON-HUMANS, HUMANS, CLIMATE, MACHINES

A Series of Texts about Large-Scale Livestock Farming from the Viewpoint of Theorists, Artists and Activists

This series views large-scale livestock farming as an area primarily related to ethics and animal rights, but at the same time draws attention to the fact that large-scale farming is a capitalist mechanism, and is the result of economic and power-related interests and pressures that allow and normalise slaughter on a large-scale. The texts try to identify a network of actors, agents and relationships that are involved in large-scale farming and present them as a complex problem.

The series is published in parallel with the ongoing campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel.

Sign petition HERE!

Author of the sixth text for the series is anonymous group.

Anonymni skupina vybezky tehoz

Tři ochránci zvířat, kteří dosud o velkochovech jen četli nebo o nich vedli rozhořčené debaty, se rozhodli jít se do takového místa podívat na vlastní oči a zažít ho na vlastní  kůži. Co tam viděli a jak je to ovlivnilo? Tři lidé, tři způsoby vnímání, tři příběhy.

Výběžky téhož

Cesta jídla na stůl nebyla ještě nikdy zahalená v tak neproniknutelném oparu. V dnešní době je velmi obtížné nahlédnout do míst, kde jsou držena takzvaná užitková zvířata. Do velkochovů neboli zařízení pro intenzivní chov zvířat se běžný smrtelník nedostane. Běžný smrtelník po tom ani zrovna netouží. Snad tuší, že opar zakrývající svět živočišné výroby má svůj důvod, že rozostřuje obrysy nechutnosti a nelidských zločinů, které se ve jménu levných potravin páchají na živých, vnímajících bytostech. A ještě hlouběji v duši si možná uvědomuje, že lidé i zvířata jsou výběžky téhož života a že zlo a lhostejnost, jakým zvířata čelí a podléhají při průmyslové výrobě potravin, nemají příliš daleko od hromadných masakrů a genocid lidí lidmi.
Naše skupina už dlouho sbírala informace a fakta o velkochovech. Na leteckých mapách a v katastrech jsme pátrali po jejich přesných souřadnicích. Byli jsme rozhořčení a smutní z toho, co jsme zjistili. Mysleli jsme si, že už máme oči otevřené a nic nás nezaskočí. Ale když jsme viděli, jak to všechno vypadá ve skutečnosti, když jsme to prostředí zažili na vlastní kůži, zjistili jsme, že se oči dají otevřít ještě víc, mnohem víc, až už člověku lezou z důlků. Všichni tři jsme z těch míst odcházeli proměněni.

Celý text ke stazžení ZDE:

The Same Life

Never before has the path that food takes to the table has been clouded in such an impenetrable haze. In today’s world it is very difficult to figure out the places where so-called industrial animals are kept. The factory farms, or facilities for intensive animal farming, cannot be reached by ordinary mortals. Ordinary mortals wouldn’t even want to go there. Perhaps they sense that the haze covering the world of the animal industry is there for a reason, that it blurs the outlines of disgust and inhuman crimes committed in the name of cheap goods on living, sensing creatures. And perhaps, deeper in their soul, they are aware that humans and animals are projections of the same life and that the evil and indifference that animals face and are subject to in the industrial production of food products are not so far from the large-scale massacre and genocide of humans by other humans.
Our group has long collected information and facts about factory farms. We have searched for their precise coordinates on aerial maps and in land registers. We were outraged and saddened by what we found. We thought that our eyes were already open and nothing could surprise us. But when we saw how everything really looks, when we experienced the environment in real life, we learned that our eyes could be opened further, much further, until they popped out of their sockets. All three of us came away from those places transformed.

Full text download HERE:

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.
PODEPIŠTĚ PETICI a pomozte tak změnit chov a život hospodářských zvířat!

Kampaň Konec doby klecové je dlouhodobou celounijní kampaňí, která byla zahájena na podzim roku 2014 mezinárodní organizací Compassion in World Farming. V České republice ji zastřešuje Společnost pro zvířata a NESEHNUTÍ.

Podrobné informace včetně mapy velkochovů v Česku najdete na stránkách hlavanahlave.cz

The series is published in parallel with the ongoing campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel.

Sign petition HERE!

Předchozí akce

Past events