Vánoční kuchařka osvobození (kaprů) a workshop pro děti

Vánočního setkání ke společnému připomenutí možností mezidruhové solidarity, o rybím vědomí a jejich způsobech komunikace.

Img 1688
Grafika: Alex Sihelsk*

Img 1688
Grafika: Alex Sihelsk*

Evropou obchází strašidlo, duch Vánoc. Svatý František z Assisi, popová hvězda své doby, podobně jako Mariah Carey, byl středověkým revolucionářem, který založil tradici Betlémů, aby připomněl bohaté šlechtě, kdo že se to narodil do chlívku. Jeho vzácný vztah ke zvířatům dokonce potvrzuje i jedna legenda, podle níž kdysi kázal rybám. Jak se tedy stalo, že součástí dnešních oslav Vánoc jsou veřejné popravy ryb, které se dokonce staly jejich symbolem? Pojďme si spolu připomenout subverzivní povahu Vánoc, ale i Hanuky a saturnálií. Proto se během našeho vánočního setkání budeme bavit především o možnostech mezidruhové solidarity, o rybím vědomí a jejich způsobech komunikace. Místo kaprů si uděláme veganský bramborový salát a tofu v trojobalu. All I want for Christmas is total carp liberation, for you.

Společně s Kafkárnou / Centrem pro umění a ekologii zveme na živou událost v podobě společného a kritického vaření vánoční pochutiny s Majou Vusilović (Druhá směna) a Martinem Tománkem a program pro děti s Alex Sihelsk* a Denisou Langrovou. Událost navazuje na video sérii receptů Revoluční kuchařky osvobození.

Revoluční kuchařka přináší tipy na to, jak vařit etické a cenově dostupné jídlo a zároveň plánovat feministickou revoluci. Revoluční kuchařka nechce nic míň než osvobození pro všechny lidské i mimolidské tvory.
Seznamte se Revoluční kuchařkou a podívejte se na recepty zde:
www.youtube.com/playlist?list=PLPHy4LYy69yyNISHiEkhOSowoXwhC75I0

❊ℙℝ𝕆𝔾ℝ𝔸𝕄❊
11:30 - 13:00 vaření s Majou a Martinem
13:00 - 15:00 diskuze s Majou a Martinem
11:30 -15:00 workshop pro děti

Denis a Alex se společně s účastnictvem workshopu stanou vodními stvořeními - krakeny, kapry i přízraky z hlubin. Prozkoumají rybí řeč i písně mořských lidí a následně se právě v tyto vodní bytosti promění v mini rpg slovní hře.

Doporučujeme malým i velkým účastníkům*icím vzít si na sebe oblečení, u kterého nebude nějaká ta šupinka navíc vadit.

Určeno pro širokou veřejnost. Vstup zdarma.

S sebou teplé oblečení (prostor Kafkárny se špatně vytápí).

Živou událost připravují ve spolupráci Institut úzkosti a Kafkárna / Centrum pro umění a ekologii UMPRUM.

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura.

A ghost, the spirit of Christmas, is haunting Europe. St. Francis of Assisi, a pop star of his time, like Mariah Carey, was a medieval revolutionary who founded the tradition of Nativity scenes to remind the wealthy nobility who was born into the stable. His precious relationship with animals is even confirmed by a legend that he once preached to fish. How is it, then, that public executions of fish have become part of today's Christmas celebrations, and have even become a symbol of them? Let's recall together the subversive nature of Christmas, but also of Hanukkah and Saturnalia. Therefore, during our Christmas gathering we will talk mainly about the possibilities of interspecies solidarity, about fish consciousness and their ways of communication. Instead of carp, we will make vegan potato salad and tofu in a triple wrap. All I want for Christmas is total carp liberation, for you.

Together with Kafkárna / Centre for Art and Ecology we invite you to a live event in the form of a collaborative and critical cooking of Christmas delicacies with Maja Vusilović (Second Shift) and Martin Tomanek and a programme for children with Alex Sihelsk* and Denisa Langrova. The event follows the video series of recipes of the Revolutionary Liberation Cookbook. We look forward to seeing you there!
The Revolutionary Cookbook provides tips on how to cook ethical and affordable food while planning a feminist revolution. The Revolutionary Cookbook wants nothing less than liberation for all human and non-human creatures.

The revolutionary cookbook offers tips on how to cook ethical and affordable food while planning a feminist revolution. The Revolutionary Cookbook wants nothing less than liberation for all human and non-human creatures.
Meet the Revolutionary Cookbook videoseries and check out the recipes here:

❊ℙℝℝ𝕆𝔾ℝ𝔸𝕄❊
11:30 - 13:00 cooking
13:00 - 15:00 discussion
11:30 -15:00 workshop for children
Denis and Alex, along with workshop participants, will become aquatic creatures - crakens, carp and phantoms from the deep. They will explore fish language and the songs of the sea people and then transform into these aquatic creatures in a mini RPG word game.

We encourage participants both young and old*to wear clothes that won't mind some extra flakes.

For the general public. Free admission.

Bring warm clothes (the Kafkárna space is not heated well).

The live event is prepared in collaboration with the Institute of Anxiety and Kafkárna / Centre for Art and Ecology at UMPRUM.

The project Centre for Art and Ecology UMPRUM has received support from the EEA Grants 2014-2021 under the Culture Programme.

The Institute of Anxiety is supported by the Ministry of Culture and the City of Prague.

Předchozí akce

Past events