Těla jsou vystavena posměchu, když nemají boty

Sobotní opravna oděvů a nálady

V sobotu 9. 11. 2019, 10:00 – 20:00 h
@ komunitní centrum Jako doma, Praha

Společné setkání žen bez domova a lidí s domovem
Zve Institut úzkosti a Jako doma

Img v5 stin
Ilustrace Kristina Fingerland. 2019

Bodies are ridiculed when they have no shoes

Saturday, 9 November 2019, 10:00–20:00
@ community centre Homelike, Prague

Meeting of homeless women and people with a home
Invitation by the Institute of Anxiety and Homelike

Img v5 stin
Illustration Kristina Fingerland. 2019

"Těla jsou vystavena posměchu, když nemají boty” *
Sobotní opravna oděvů a nálady

Společné setkání žen bez domova a lidí s domovem
9. listopadu 2019 v komunitním centru Jako doma
Poslechový dokument

“Bodies are ridiculed when they have no shoes” *
Saturday clothing and mood repair

Meeting of homeless women and people with a home
9 November 2019 in the community centre Homelike
Audio document

Vystupují:

Barbora Bírová: čtení z knihy Bezdomovectví a veřejný prostor
Barbora Bírová je sociální antropoložkou, poradkyní pro ukončování bezdomovectví a spoluautorkou knihy.

Rad Bandit a Lenka Vrbová: čtení z knihy Naděje je na druhém břehu: životy pražských žen bez domova
Autor knihy, Rad Banditt je sociální pracovník, člen týmu a jeden ze zakladatelů organizace Jako doma. Lenka Vrbová v Jako doma pracuje šestým rokem. Věnuje se hlavně vedení organizace a spolupořádání aktivit pro ženy bez domova. Když je potřeba, zvládne opravit třeba i kotel.

Nina Nováková: čtení z Pohádek pro dospělé Ivety Horváthové - O králi a královně a bonbónech, po kterých rostou ruce a nohy
Nina Nováková je jednou z žen, které traví čas v komunitním centru Jako doma. Pomahá s přípravou jídla i úklidem. Má ráda módu a povídání a často se věnuje lidem, kteří Jako doma navštíví. Někdy i poradí co komu sluší nejlépe.

Po celý den byla k dispozici improvizovaná šicí dílna, kterou zajistily Mia Jadrná a Anna Vácová ze studia LUV-1 a Kateřina Beránková a Veronika Pavlíková z projektu Samet. Pro ženy v sociální tísni i návštěvníky akce přešívaly nepadnoucí oblečení.

Kristina Fingerland vedla workshop kolektivního vyšívání a vyprávění, při kterém na plátně vznikl společný zápis jehlou a nití.

Společně jsme připravily bramborový salát, hudební Dj set zahrála Zey ze Synth Library Prague, občerstvení zajistila Jídelna Kuchařek bez domova.

PROGRAM

10:00 – 20:00
Workshop kolektivního vyšívání a vyprávění s Kristinou Fingerland: vytvoření společného zápisu jehlou a nití

Celodenní šicí dílna: LUV-1 a Samet přešijí nepadnoucí oblečení a vyspraví neduhy oblíbených kousků oblečení. Ženám bez domova a v sociální tísni zadarmo, lidem s domovem za dobrovolný příspěvek.

11:00 – 12:30
Čtení a diskuze z knihy Bezdomovectví a veřejný prostor s její spoluautorkou Barborou Bírovou, sociální antropoložkou a poradkyní pro ukončování bezdomovectví

12:00 –14:00 Společné vaření a stolování s Kuchařkami bez domova

14:00 – 15:30 Čtení a diskuze s Radem Bandittem

16:00 – 18:00 DJka zey: hubení set (Synth Library Prague)

18:00 – 20:00 Pohádky pro dospělé Ivety Horváthové

Přijďte s námi strávit společnou sobotu a současně si vzájemnou pomocí vyspravit oblečení, které vám nesedí, vytvořit společný příběh na jeden kus látky jehlou a nití, sdílet a poslouchat vyprávění a vytvářet nové, společně uvařit, najíst se a poslouchat hudbu a účastnit se toho jak vzniká. A zamyslet se společně nad tématy spojenými s ženským bezdomovectvím: neviditelností, osamělostí, násilím, tělesností, péčí a hranicemi normality.

* Název je citací z knihy Naděje je na druhém břehu: životy pražských žen bez domova. Autor Rad Banditt, vydalo Jako doma – Homelike o.p.s. a BROKEN BOOKS 2016.

Participants:

Barbora Bírová: reading from the book Bezdomovectví a veřejný prostor (Homelessness and Public Space)
Barbora Bírová is a social anthropologist, counsellor for mitigating homelessness and a co-author of the book.

Rad Bandit and Lenka Vrbová: reading from the book Naděje je na druhém břehu: životy pražských žen bez domova (Hope Is on the Other Bank: The Lives of Homeless Women in Prague)
The author of the book, Rad Banditt, is a social worker, a member of the team and one of the founders of the organisation Homelike. Lenka Vrbová has been working at Homelike for six years. She is mainly involved in its organisation as well as co-organisation of activities for homeless women. When needed, she can even repair a boiler.

Nina Nováková: reading from Iveta Horváthová‘s Pohádky pro dospělé: O králi a královně a bonbónech, po kterých rostou ruce a nohy (Fairy Tales for Adults: About a King and a Queen and Candy that Makes One’s Arms and Legs Grow)
Nina Nováková is one of the women who spends time in the community centre Homelike. She helps with food preparation and cleaning. She loves fashion and talking and often devotes herself to people who visit Homelike. Sometimes she even advises people on fashion trends.

An improvised sewing workshop was available throughout the day, provided by Mia Jadrná and Anna Vácová from the LUV-1 studio, and Kateřina Beránková and Veronika Pavlíková from the Samet project. They resewed unfitting clothes for women in difficult social situations and for the visitors of the event.

Kristina Fingerland led a workshop on collective embroidery and storytelling, during which a joint message was created on the canvas with a needle and a thread.

Together we prepared a potato salad, the music set was provided by Zey from Synth Library Prague and refreshments by Jídelna Kuchařek bez domova (Homeless Cooks’ Kitchen).

PROGRAMME

Reading from and a discussion about the book Bezdomovectví a veřejný prostor (Homelessness and Public Space) with its co-author Barbora Bírová, a social anthropologist and a counsellor for mitigating homelessness

12:00–14:00 Joint cooking and dining with Kuchařky bez domova (Homeless Cooks)

14:00–15:30 A reading and a discussion with Rad Banditt

16:00–18:00 DJ Zey: music set (Synth Library Prague)

18:00–20:00 Pohádky pro dospělé (Fairy Tales for Adults) by Iveta Horváthová

Come and spend the Saturday with us, help each other to fix unfitting clothes, create a joint story on a single piece of fabric with a needle and a thread, share and listen to stories and create new ones, cook together, eat and listen to music, while participating in its creation.

Think together about the topics associated with female homelessness: invisibility, loneliness, violence, corporeality, care, and the limits of normality.

*The title is a quote from the book Naděje je na druhém břehu: životy pražských žen bez domova (Hope Is on the Other Bank: The Lives of Homeless Women in Prague). Author Rad Banditt, published by Jako doma – Homelike o.p.s. and BROKEN BOOKS 2016.

Dsc 0085
Dsc 0104
Dsc 0093
Dsc 0096
Dsc 0100
Dsc 0108
Dsc 0114
Dsc 0118
Dsc 0123
Dsc 0124
Dsc 0126
Dsc 0130
Dsc 0131
Dsc 0136
Dsc 0139
Dsc 0145
Dsc 0147
Dsc 0154
Dsc 0169
Dsc 0179
Dsc 0085
Dsc 0104
Dsc 0093
Dsc 0096
Dsc 0100
Dsc 0108
Dsc 0114
Dsc 0118
Dsc 0123
Dsc 0124
Dsc 0126
Dsc 0130
Dsc 0131
Dsc 0136
Dsc 0139
Dsc 0145
Dsc 0147
Dsc 0154
Dsc 0169
Dsc 0179

Předchozí akce

Past events