Potomci hub: VODA, HOUBY, LES

Program pracovní skupiny II.: VODA, HOUBY, LES
v rámci třetího ročníku sympozia na lesním a lučním pozemku mezi obcemi Hnátnice a Písečná v Orlických horách
23. – 25. 7. 2021

Skupina%20ii ilustracni
© Anetta Mona Chisa a Aleksandra Vajd, 2021

Descendants of Fungi: WATER, FUNGI, FOREST

Programme of the Group II.: WATER, FUNGI, FOREST
within the third annual symposium in forest and meadow lands between the villages of Hnátnice and Písečná in the Orlické Mountains
23 – 25.7.2021

Skupina%20ii ilustracni
© Anetta Mona Chisa a Aleksandra Vajd

Skupina II.: VODA, HOUBY, LES

Třídenní workshop se bude zabývat retenčními schopnostmi lesa, zasakováním vody do půdy a v rozšířeném teoretickém poli se zaměří podrobněji na všestrannost hub a důmyslnost mykorhizních společenství. Fyzicko-teoretické aktivity budou střídat přednášky, diskuze, zin a koncert pro les.

>> Pátek 23. 7. <<
17:00-19:00 Denisa Tomášková: Kompostování pro zlepšení retenčních vlastností půdy.
Teoretická příprava sobotního workshopu kompostování. / Denisa Tomášková je permakulturní designérka a lektorka permakulturního designu. Je zakladatelska Akademie Permakultury, platformy pro studium a výzkum v oblasti permakultury a její hlavním cílem je zdraví půdy a obnova se správou vody na pozemcích.

>> Sobota 24. 7. <<
10:00-13:00 Denisa Tomášková: Kompostování pro zlepšení retenčních vlastností půdy. Workshop.
14:30 Lukáš Trakal: Retence vody v krajině a biochar. Přednáška. / Lukáš Trakal je přední výzkumný pracovník v oboru půdní remediace a utilizace biocharu, profesor na Fakultě životního prostředí na ČZU v Praze a hydrogeolog soustředící se na inovativní metody metody pro zlepšení půdních vlastností jako je retence vody či přítomnost nebezpečných částic.
16:00 Jonáš Gruska: Úvod do problematiky hub. Přednáška část I. / Zvukový entuziasta a dychtivý mykolog Jonáš Gruska se zaměřuje na chaotické a polymetrické rytmy, neobvyklá lazení či na průzkum psychoakustických vlastností zvuků a field recordings. Od roku 2019 pracuje se světem hub a lišejníků — založil první otevřenou mykologickou laboratoř ve Slovensku a pořádá mykoLOM festival.
17:00 Jonáš Gruska: Úvod do problematiky hub. Přednáška část II.

>> Neděle 25. 7. <<
10:00 Lenka Vrábliková: Feministická etnomykologie a politika vizuální kultury.
Přednáška. / Lenka Vráblíková dělá výzkum v oblastech vizuální kultury, mezinárodních feministických studiích a politické ekologie a zaměřuje se především na kulturní politiku lesů, hub a jejich sbírání. V Je zakládající členkou ن سوي ةال قرائ ات ش ب ك ة /Feminist Readings Network a od roku 2017 ve spolupráci s Elspeth Mitchell pořádá procházky pro houbaření a feministické čtení.
11:30 Lukáš Senft: Houbaření v antropocénu. Přednáška. / Lukáš Senft vystudoval antropologii, religionistiku a filosofii na Univerzitě Karlově. Pracuje v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a jako vedoucí rubriky esejistiky v literárním časopise Tvar. Za své novinové sloupky získal cenu pro mladé novináře (2017) a za antropologickou práci o návratu vlků na Broumovsko obdržel cenu CASA 2020.
14:30 Dan Vlček: Hudba pro mycelium. Houby, které vidíme na povrchu, jsou pouze plodnice, takřka špička mamutích ledovců. Z tohoto důvodu použijeme hudbu s nadějí, že vytvoříme unikátní formu mezidruhové komunikace s těmito houbovými sítěmi. Pokud je planeta naživu, čemuž věříme, proč s ní nezkusit mluvit? / Daniel Vlček je multimediální umělec, hudebník a producent. Ve své práci zmiňuje mnohovrstevnatost kauzality, přičemž využívá výtvarný proces odkazující na dichotomie jako viditelné / neviditelné, digitální / analogové a manuální / strojové.

Realizační tým skupiny: Jonáš Gruska, Edith Jeřábková, Petra Pučeková, Denisa Tomášková, Lenka Vráblíková

Workshopy skupiny jsou součástí letního lesního sympozia Potomci hub podpořeného Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury a Watterrain.

Group II: WATER, FUNGI, FOREST

The three-day workshop group will focus on the theme of the retention capacities of the forest, infiltration of water into the soil, and in the extended theoretical field with focus in further detail on the versatility of fungi and the resourcefulness of mycorrhizal communities. Physical-theoretical activities will be alternated with lectures, discussions, zin and a concert for the forest.

>> Friday 23.7. <<
17:00-19:00 Denisa Tomášková: Composting for improving the retention properties of soil.
Theoretical preparation of Saturday’s composting workshop. / Denisa Tomášková is a permaculture designer and teacher. She is the founder of the Czech Permaculture Institute - a platform for permaculture studies and research. Her main focus is on soil health and repair and water management on the properties.

>> Saturday 24.7. <<
10:00-13:00 Denisa Tomášková: Composting for improving the retention properties of soil.
Workshop.
14:30 Lukáš Trakal: Water retention in the landscape and biochar. Lecture. / Lukáš Trakal is a leading researcher in the field of soil remediation and biochar utilization, an associate professor at the Faculty of Environmental Sciences (FES CZU) and a hydrogeologist focusing on innovative methods improving the soil characteristics such as water retention and the presence of hazardous substances.
16:00 Jonáš Gruska: Introduction to the issue of fungi. Lecture part I. / Sound enthusiast and avid mycologist. Jonáš Gruska’s main focus is on chaotic and polymetric rhythms, unconventional tunings, exploration of psychoacoustic properties of sound and field recording. Since 2019 he works with the world of fungi and lichens. He created the first open mycological laboratory in Slovakia and organizes mykoLOM festival.
17:00 Jonáš Gruska: Introduction to the issue of fungi. Lecture part II.

>> Sunday 25.7. <<
10:00 Lenka Vrábliková: Feminist ethno-mycology and the politics of visual culture.
Lecture. / Lenka Vráblíková works in visual culture studies, transnational feminisms and political ecology, focusing particularly on the cultural politics of forests, mushrooms and their foragers. Lenka is a co-founder of ن سوي ةال قرائ ات ش ب ك ة / Feminist Readings Network and since 2017 has been organising mushroom foraging and feminist reading walks with her friend and colleague Elspeth Mitchell.
11:30 Lukáš Senft: Mushroom picking in the anthropocene. Lecture. / Lukáš Senft studied anthropology, religious studies, and philosophy at Charles University. He works at the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences and as head of the essay section in the literary magazine Tvar.
14:30 Dan Vlček: Music for the mycelium. The mushrooms we see on the surface are merely the fruiting bodies, practically the tip of huge icebergs. For this reason we use music in the hope that we shall create a unique form of inter-species communication with these fungal networks. If the planet is alive, as we believe it to be, then why not attempt to talk to it? / Daniel Vlček is a multimedia artist, musician and producer. In his work he mentions the multilayered nature of causality, in which he uses a creative process referring to dichotomies such as visible / invisible, digital /analogue and manual / machine.

Group realisation team: Jonáš Gruska, Edith Jeřábková, Petra Pučeková, Denisa Tomášková, Lenka Vráblíková

This program is realized within the program of summer sympozium Descendants of Fungi supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Cultural Fund, Waterrain.

Předchozí akce

Past events