Iveta Horváthová: Pohádky pro dospělé

Iveta Horváthová je výtvarná umělkyně a autorka textů, které nazývá pohádkami pro dospělé.

Vychází od 28. března do 18. dubna 2019.

 mg 4991 orez
Kresba Iveta Horváthová. Foto: We Give You Good

Iveta Horváthová: Fairytales for Adults

Iveta Horváthová is an artist and the author of texts called fairytales for adults.

 mg 4991 orez
Drawing by Iveta Horváthová. Photo: We Give You Good

V nich se pohádkové postavy (nebo ti, kteří se za ně vydávají) dostávají do reálných situací: utíkají z domova, mají zdravotní i existenční problémy, zápasí s exekucí a šikanou, jsou závislí na lécích, tráví podstatnou část příběhu v nemocnici nebo jiném zařízení, trpí samotou, prožívají různé stresové situace, přicházejí o končetiny, které získávají zpátky za pomoci kouzelných bobónů, pro které si musí dojet na Venuši nebo na Mars a nebo vidí možné řešení v dočasné proměně v psa - v jeho těle můžou rychleji utéct v případě napadení. 
Pohádky pro dospělé končí šťastně do té míry, do jaké to příběh umožňuje. 

Více informací o Ivetě Horváthové najdete v rozhovoru, který Institut úzkosti s autorkou publikoval 14. 11. 2018.
Rozhovor si můžete přečíst ZDE.

In the tales, the fairytale characters (or those which pose as them) get involved in real situations: they flee from home, have health and existentialist problems and wrestle with distraint and bullying. They are addicted to drugs, spend a considerable part of the story in hospital or other institutions, they suffer from loneliness, experience various stressful circumstances, lose limbs, which they get back with the help of magic candies. They have to go to Venus or Mars for these, and they find a potential solution in temporary transformation into the form of a dog. In its body, they can escape quicker in case of attack.

The fairytales for adults have as happy an ending as the story allows. 

Read more about Iveta Horváthová in the interview published by the Institute of Anxiety on November 14th 2018.
For the interview click HERE.

Předchozí akce

Past events