Aziz Choudry – Učit se od základů: nenucené a neformální vzdělávání a angažovanost v sociálním hnutí

Přednáška Azize Choudryho
V úterý 19. 11. 2019, 18:00 h
@ Display

Moderuje Václav Drozd

Photo aziz e1529962109970
Aziz Choudry. Pochod v rámci Mezinárodního dne žen v Beirutu, březen 2017

Aziz Choudry – Learning from the ground up: informal and non-formal education and action in social movements

Lecture by Aziz Choudry
On Tuesday 19th November 2019, 6 pm
@ Display, Prague

Moderated by Václav Drozd

Photo aziz e1529962109970
Aziz Choudry. International Women’s Day march in Beirut, March 2017

Jak nás může obohatit hlubší zájem o intelektuální práci aktivistů a aktivistek, kteří se zasazují o sociální, politickou a ekologickou spravedlnost? Aziz Choudry propojuje své vlastní zkušenosti s aktivismem a různými sociálními hnutími, aby poukázal na to, že takový boj je nejlépe pochopitelný, pokud se zapojíme do učení, vědění, debat a sdílení teorií, které jsou jeho součástí. Choudry ve své práci vychází z antikoloniálních, marxistických, feministických a antirasistických pohledů na vědění a moc. Jeho práce vyzdvihuje způsob, jakým se aktivisté, aktivistky, organizátoři a organizátorky učí přímo tím, že konají, a upozorňuje na chybějící propojení mezi praxí organizování sociálních hnutí v terénu, kritickou teorií o vzdělávání dospělých a teorií zkoumající sociální hnutí. Jako příklady uvádí antikoloniální proudy v rámci hnutí za globální spravedlnost, které se formují v Pacifické Asii, aktivistický výzkum a vzdělávání v sociálních hnutích a lidových organizacích na Filipínách, dělnické boje migrantů a imigrantů v Kanadě, či studentské stávky v Quebecu v roce 2012.

Aziz Choudry je sociolog, aktivista, badatel a spisovatel, je také profesorem na McGill University v Montrealu. Zabývá se prací sociálních a aktivistických hnutí a je autorem knihy Learning Activism: The Intellectual Life of Contemporary Social Movements (University of Toronto Press, 2015) a editorem knihy Just Work?: Migrant Workers‘ Struggles Today (Pluto Press, 2015), která se věnuje vykořisťování pracovních migrantů po celém světě a shrnuje některé příklady jejich kolektivního odporu. Jeho aktivistické konání zahrnuje širokou škálu akcí a výzkumu proti nadnárodní korporační moci, imperialismu a komodifikaci života.

What can we learn from a deeper engagement with the intellectual work of activists who organize for social, political, and ecological justice? Combining experiential knowledge from his own activism and a variety of social movements, Aziz Choudry suggests that such struggles are best understood if we engage with the learning, knowledge, debates, and theorizing that goes on within them. Drawing on anti-colonial, Marxist, feminist, and anti-racist perspectives on knowledge and power, his work highlights how activists and organizers learn through doing, and addresses the gap between organizing/social movement practice on the ground, critical adult education scholarship, and social movement theorizing. Examples include anti-colonial currents within global justice organizing in the Asia-Pacific, activist research and education in social movements and people's organizations in the Philippines, migrant and immigrant worker struggles in Canada, and the 2012 Quebec student strike.

Přednáška bude v anglickém jazyce
Vstup volný

The lecture will be held in English
Free entry

Předchozí akce

Past events