Mêtis. Vlna v mysli a prchavé plánování

Mêtis se vyznačuje právě tím, že neustále osciluje mezi dvěma protipóly…

09.09.2019 —06.10.2019
Tilos, Greece

[…] Příběh je starý a podivný, takže nikdo neví, kde končí pravda a začíná fantazie o životě sirky a jedovatosti. Ale co je nám do pravdy, nám, uprchlíkům a dezertérům suché logiky tří rozměrů? Jsme na lovu té čtvrté, nehmotné a neuchopitelné, té, která uniká světovým obrysům našich očí….. M. Karagatsis „Ztracený ostrov“

Kurátorka: Nadja Argyropoulou
V rámci programu Institutu úzkosti
9. září – 6. října 2019: studijní dny
23. – 30. září: studijní vrchol (kontinuální rezidence, výzkumné procházky, rozhovory, zjevení a prezentace.
27. – 28. září: připojujeme se a prodlužujeme Globální stávku za klima!

Účastníci (seznam bude rozšířen): Spyros Anastasiou Aliferis, architekti a účastníci architektonických setkání Dodecanese – Mugla, Alain Baran, Oscar Carrier-Sippy, Daniela a Linda Dostálkovy, Adrianos Efthymiadis, F’aman (Iria Vrettou & Ariadne Strofylla), Telis Hatzifountas, Nana Iliopoulou, Sára Jan Märcová, Anna Kamma, Eva Koťátková, Dominik Lang, Denisa Langrová, Františka Malasková, Giannis Maroullakis, Andreas Lardopoulos, Filippos Lardopoulos, Ann-Marie Lardopoulou Christensen, Elefhteria Oikononou, Anna Parliara, Sofia Glarou, Athanasia Pastrikou, Nicolas Prokop, David Přílučík, Ruta Putramentaite, Gregory Reizakis, Trond Rekstad, Jonáš Richter, Pascale Servais & Pierre Seba, Sláva Sobotovičová, Xanthi Sotiraki, David Střeleček, Iassonas Thilikos, Susan Trainor, Seva Vassilara, Tassos Vrettos a studenti a žáci základní a střední školy na ostrově Tilos.

Dcera oceánu (podle Hésioda) nebo dítě z manželství mezi Erebem a Nocí (podle Acousilaa), Métis není jen žena, kterou pohltil její manžel Zeus, ale celý kosmos myšlení a jednání, způsob poznání, jak vznikl v řecké kultuře v jejím sepětí se společenským a přírodním.
Mêtis, nápadná svou nepřítomností v teoretických studiích, a přesto přežívající v básnické paměti, byla známa jako lstivá inteligence spojená s triky lstivého Odyssea, se zpětnou stopou lišky, s polymorfismem chobotnice, řešením záhad a hádanek, rétorikou sofistů, Dionýsovou magií, dovednostmi řemeslníků, mistrovstvím stavitelů a navigátorů, postavou šibala, podvodníka, jak se s ní setkáváme v nejrůznějších mýtech a tradicích. Marcel Detienne a Jean-Pierre Vernant ve své práci Mêtis. Lstivá inteligence v řecké kultuře a společnosti, pojednávají o celé škále operací, při nichž taková inteligence navazuje kontakt se svým objektem, přičemž kombinují souhru a odpor:

„Mêtis se vyznačuje právě tím, že neustále osciluje mezi dvěma protipóly. Proměňuje v jejich protipóly objekty, které ještě nejsou definovány jako stabilní, ohraničené, vzájemně se vylučující pojmy, ale které se jeví jako síly v situaci konfrontace a které se v závislosti na výsledku boje, do něhož jsou zapojeny, ocitají tu v jedné pozici, jako vítězové, tu v opačné, jako poražení. Tato božstva, která mají moc svazovat, se musí mít neustále na pozoru, aby se zase nenechala svázat. Když je tedy jedinec obdařený mêtis, ať už je to bůh, nebo člověk, konfrontován s mnohonásobnou, proměnlivou realitou, jejíž neomezené polymorfní síly činí téměř nemožným se jí zmocnit, může ji ovládnout – to znamená uzavřít ji do hranic jediné, neměnné formy, kterou má pod kontrolou – pouze tehdy, prokáže-li, že je ještě mnohonásobnější, pohyblivější, polyvalentnější než jeho protivník. Stejně tak, aby mohl dosáhnout svého cíle přímo, aby mohl sledovat svou cestu, aniž by se z ní odchýlil, napříč světem, který kolísá a neustále osciluje z jedné strany na druhou, musí sám zaujmout šikmý směr a učinit svou inteligenci dostatečně mrštnou a pružnou, aby se mohla ohýbat všemi myslitelnými způsoby, a svou chůzi natolik „šikmou“, aby mohl být připraven jít jakýmkoli směrem.

Za účasti tvůrčích osobností (umělců, vědců, filmařů, básníků, spisovatelů, kurátorů, architektů, laiků různých profesí, místních obyvatel a cestovatelů) se na ostrově Tilos v září 2019 uskuteční akce s názvem „mêtis. vlna v mysli a prchavé plánování“, která bude sledovat mêtis v rámci Egejského souostroví a také v globálním proměnlivém terénu nejistých a nejednoznačných situací.
V návaznosti na akci „Making Oddkin. for joy, for trouble, for volcanic love“, uspořádanou na řeckých ostrovech Nisyros a Gyali v září 2018, bude letošní akce dále zkoumat naši éru velké transformace („The Great Derangement“ podle spisovatele Amitava Goshe) z pohledu, okolností, které poskytuje malý ostrov v Egejském moři, a specifických taktik, které se tam vyvinuly směrem ke změně současných paradigmat pokroku.

Tilos, ostrov, který M. Karagatsis ve svém románu popisuje jako ostrov, který se z Egejského moře dostal do tropů Tichého oceánu, je také prvním ostrovem ve Středozemním moři poháněným výhradně větrnou a solární energií a místem, které podporuje udržitelný rozvoj, lidská práva a integraci uprchlíků tím, že podporuje spolupráci žadatelů o azyl a místních obyvatel při rozvoji ekologického zemědělství.

Angažovanost v oblasti ekologie je pro letošní ročník stěžejní, neboť zkoumá její absenci v dějinách modernismu, zaměřuje se na transformační vazby, které může ekologické myšlení vytvořit napříč moři i pevninami, a stojí si za slovy Gosha: „Vskutku jde možná o nejdůležitější otázku, která kdy stála před kulturou v nejširším slova smyslu – neboť nenechme se mýlit: klimatická krize je také krizí kultury, a tedy i představivosti.“

Úpadek politických systémů, selhání ekonomických modelů, ničivé klimatické dopady, uprchlická krize a možnost, dokonce naléhavost radikální změny představované alternativními narativy, obrazy a vztahy budou předmětem „mêtis“. vlna v mysli a prchavé plánování“, ačkoli zkoumanými záležitostmi budou rostliny, dávní savci, skály, oblouky, přechody, problémy a spletité příběhy; událost se v tomto smyslu zabývá prchavostí jako touhou po hře či bytí mimo, jako ‚touhou a duchem úniku a překročení vlastního a navrhovaného‘(podle Freda Motena).

Prolnutí – osmóza umění, performance, médií, filmu, architektury, vědy a každodenních praktik bude navštívena jako příklad alternativních, odvážných formací a kulturních mutací, které jsou potřebné k narušení hegemonických narativů a jejich obrazového komplexu.
Kurátor a pořádající subjekty vyzývají všechny iniciativy, které za tímto účelem pracují na místní úrovni a zahrnují také kolektivy, platformy a jednotlivce působící na mezinárodní úrovni, aby se připojily ke Globální stávce za klima a předaly hlas této aliance z Tilosu.

Akce se pokusí o další kulturní jamming, který se bude týkat stejných témat jako akce pořádané TBA21-Academy a Ocean Archive.
v Benátkách a sympoziem pořádaným organizací Architectural Meetings Dodecanese – Mugla v Tilosu od 28. září do 7. října.

„mêtis. vlna v mysli a prchavé plánování“ lze chápat jako studium, a to způsobem, který popsali Fred Moten a Stefano Harney („The Undercommons“):
„Jsme oddáni myšlence, že studium je to, co děláte s jinými lidmi. Je to mluvení a chození s jinými lidmi, práce, tanec, utrpení, jakási neredukovatelná konvergence všech tří, konaná pod názvem spekulativní praxe. Pojem zkoušení – být v jakési dílně, hrát v kapele, na jam session, nebo staří muži sedící na verandě, nebo lidé pracující společně v továrně – to jsou různé způsoby činnosti. Smyslem toho, že je nazýváme „studiem“, je označit, že neustálá a nezvratná intelektuálnost těchto činností je již přítomna.“
Pod celkovým tématem „mêtis. vlna v mysli a prchavé plánování“ a v silné solidaritě s globálními stávkovými akcemi za klima pozvedáme svůj hlas ke vzpouře z Tilosu, odlehlého ostrova Dodekanés v rámci Egejského souostroví, kde vzácné léčivé rostliny koexistují s pozůstatky prehistorických savců:

V pátek 27. září se hlasitě připojíme k oslavě vize mladých rebelů po celém světě. Shromáždíme se jako slavnostní oddkin: Studenti a učitelé, mladí a staří, umělci a terénní pracovníci, vědci a cestovatelé, hudebníci a prodavači, místní obyvatelé a návštěvníci začneme stávkou a pak se vydáme na úderný průvod k moři! Začínáme na hlavním náměstí v Livadii, následujeme mladé směrem k přístavu a zpíváme, mluvíme jazyky, hrajeme hudbu, měníme své každodenní pohyby a proměňujeme se v jiné druhy, napodobujeme bohatý hluk a divoké propletence života. Přenášíme, narušujeme, požadujeme změnu, vytváříme vlny a začínáme novou nit vzpoury z malého ostrova v Egejském moři.
#CLIMATESTRIKE IN TILOS – LIVADIA

V sobotu 28. září se večer na náměstí u kostela Megalo Chorio sejdeme, abychom si četli o klimatické spravedlnosti, sdíleli příběhy o alternativních cestách a plánovali akce na místní úrovni i mimo ni. Prohlížíme si pohyblivé obrázky a diskutujeme o jejich potenciálu šířit poselství o změně s ohledem na sociální odolnost a ekologickou udržitelnost. Připojujeme se k dalším spřáteleným platformám umění a akce, jako je TBA21-Academy, která se koná v italských Benátkách. Usměrňujeme vlny a stávka pokračuje v úderném vyprávění příběhů.
#CLIMATESTRIKE V TILOSU – MEGALO CHORIOV sobotu 28. září večer se na náměstí u kostela v Megalo Chorio shromažďujeme a do pozdních nočních hodin se neseme čtením o klimatické spravedlnosti, sdílením příběhů o alternativních cestách a plánováním akčních směrů na místní úrovni i mimo ni. Prohlížíme si pohyblivé obrázky a diskutujeme o jejich potenciálu šířit poselství o změně s ohledem na sociální odolnost a ekologickou udržitelnost. Připojujeme se k dalším spřáteleným platformám umění a akce, jako je TBA21-Academy, která se koná v italských Benátkách. Usměrňujeme vlny a stávka pokračuje v úderném vyprávění příběhů.
#CLIMATESTRIKE IN TILOS – MEGALO CHORIO

„mêtis. vlna v mysli a prchavé plánování“ je věnována láskyplné památce básníka, spisovatele, umělce a vizionářského bojovníka za ekologii Nanose Valaoritise (1921-2019). Hlásíme se k jeho odkazu. Mêtis. Vlna v mysli a prchavé plánování. Tilos, Řecko. Fotografie: Tilos, Tilos, Tilos, Tilos, Tilos, Tilos, Tilos: Tassos Vrettos. 2019Projekt pořádá Are | are-events.org v rámci programu The Institute of Anxiety ve spolupráci s obcí Tilos, Architectural Meetings Dodecanese – Mugla a mnoha jednotlivci.

Výzkumný tým tvoří: Zuzana Blochová, Adéla Korbičková a Elena Stavraki.
Produkce: Mgr: Adéla Korbičková

Podpořil Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Divadelní ústav.