2.ročník ŠKOLY ROZPOUŠTĚNÍ – ROZŠIŘOVÁNÍ – PROPOJOVÁNÍ IMAGINACE

Opět otevíráme své brány ŠKOLY ROZPOUŠTĚNÍ – ROZŠIŘOVÁNÍ – PROPOJOVÁNÍ IMAGINACE.

01.10.2023

Od října 2023 do června 2024 opět pravidelně realizujeme sérii workshopů pro současné i budoucí vzdělavatele*ky v rámci projektu Školy imaginace.

“Škola imaginace podpořila mou důvěru v proces experimentování a zkušenostního učení. Prohloubila mou citlivost vůči rozmanitosti zkušeností a reakcí na zážitkovou pedagogiku.”

“Motivuje mě to v mém snažení vtahovat návštěvníky institucí do zážitků, jež mohou mít vliv na jejich prožívání.” 
“…Také mi pomohla docenit sílu zážitku na vlastní kůži – teď vždy přemýšlím, jak učivo spojit smysluplně s emocemi skrz zážitek a co nejlépe ho zprostředkovat pomocí různých smyslů.”

“Formát uzavřené skupiny funguje jako bezpečný prostor k experimentu. … Workshop funguje jako networkingová síť, která může umožnit pokračování společného budování a objevování skrze vzniklá individuální propojení. Projekt tak nemusí být „jednorázovou záležitostí“ a ač se jedná o roční běh, jeho inspirativní a propojující vliv může sahat dle mého názoru roky do budoucnosti.” 
Citace od účastnictva prvního ročníku Školy imaginace

Roli kreativity, imaginace a kritického myšlení vnímáme jako zásadní pro formování naší odolnosti při procházení obdobím současných výzev. V této době je klíčové směřovat naši představivost k formám existence, které budou v souladu s potřebami lidstva, ale i planety a mimolidského světa.

Společná práce pro nás minulý rok byla velmi inspirující a posilující a těšíme se proto moc na pokračování v tomto roce. Pojďte s námi společně hledat cesty, jak pracovat s obtížnými tématy za využití kritického myšlení, aktivace smyslů a rozvíjení imaginace. Imaginaci nevnímáme jako únik z reality, ale jako způsob, jak jí čelit.

Škola imaginace je otevřena dvěma skupinám: 
• skupina pro lektory a lektorky z kulturní sféry 
• studující výtvarných a pedagogických oborů vysokých škol, jejichž záměrem je v budoucnu se věnovat pedagogické činnosti 
Účastnictvo kurzů bylo vybráno na základě otevřené výzvy, do níž se veřejnost mohla přihlašovat. Z 98 přihlášených bylo vzbráno 44 účasníků a účastnic. 
Účast na cyklu workshopů Školy imaginace je poskytována vybranému účastnictvu zdarma.

Co účast ve “Škole imaginace” přináší? 
• rozvíjení dispozic, které umožňují zkoumat v lektorské pozici komplexní a obtížná témata, dotýkající se našich současných životů a budoucnosti. 
• rozšiřování možností sociální a ekologické představivosti 
• rozšiřování škály kreativních prožitkových metod vhodných pro profesní aktivity uměleckých lektorů 
• prohlubování práce se smysly a emocemi jako nezbytnou součástí vzdělávacího procesu 
• seznámení se základy kritické pedagogiky a systémového myšlení 
• společná práce ve dvou uzavřených tvůrčích skupinách podporovaných metodickým týmem

Termíny workshopů: 
Úvodní setkání (Prokopské údolí 748, 152 00 Praha 5-Jinonice) 
20. 10. 2023 (10:00 – 18:00 hod) 
21. 10. 2023 (10:00 – 18:00 hod) 
Pravidelná půldenní setkání (lokace budou upřesněny) 
17. 11. 2023 (13:00-18:00 hod) 
18. 11. 2023 (13:00-18:00 hod) 
15. 12. 2023 (13:00-18:00 hod) 
16. 12. 2023 (13:00-18:00 hod) 
19. 01. 2024 (13:00-18:00 hod) 
20. 01. 2024 (13:00-18:00 hod) 
23. 02. 2024 (13:00-18:00 hod) 
24. 02. 2024 (13:00-18:00 hod) 
15. 03. 2024 (13:00-18:00 hod) 
16. 03. 2024 (13:00-18:00 hod) 
19. 04. 2024 (13:00-18:00 hod) 
20. 04. 2024 (13:00-18:00 hod) 
17. 05. 2024 (13:00-18:00 hod) 
18. 05. 2024 (13:00-18:00 hod) 
Závěrečné reflexivní setkání 
14. 6. 2024 (10:00 – 18:00 hod + večerní oheň) 
15. 6. 2024 (10:00 – 18:00 hod + večerní oheň)

O Škole rozpouštění, rozšiřování a propojování imaginace 
Škola imaginace je inovativní roční cyklus seminářů zaměřený na rozvíjení kreativního vzdělávání. Program se zaměřuje na rozvoj imaginace, včetně sociální a ekologické představivosti. Jednotlivé workshopy přinášejí pestrou škálu prožitkových metod, s cílem inspirovat profesní aktivity lektorek a lektorů v oblasti umění a kreativního vzdělávání a představit práci se smysly a emocemi jako nezbytnou součást vzdělávacího procesu. Účastnictvo se seznamuje se základními principy kritické pedagogiky a systémového myšlení. 

Cílem Školy imaginace je podpora vzdělávání kreativního vzdělávání skrze rozvoj a posilování těchto kompetencí:

1. Rozvoj imaginace a posílení kapacity zapojovat širokou škálu kreativních prožitkových metod do profesních aktivit
V době, kdy mnoho globálních krizí kulminuje je klíčové, abychom si dokázali představit formy existence, které budou v souladu s potřebami planety, mimolidského světa a lidstva. Společně s rozvojem imaginace zaměřené na hledání nových vizí se tak musíme soustředit na rozvoj kreativity, která nám umožní budovat a posilovat odolnost při procházení současnými mnohočetnými krizemi, které jsou zdrojem dočasné či dlouhodobé úzkosti a neřešených traumat. 
Imaginace tedy v našem pojetí nepředstavuje pouze součást tvůrčího uměleckého procesu, ale schopnost hledání nových možností jak se vztahovat ke světu i k sobě navzájem. 

Ze zpětných vazeb: 
“Školu imaginace vnímám jako celek rozvíjející zejména schopnosti obrazotvornosti, navazování a prohlubování vztahů se sebou, s dalšími lidmi i s jinými formami života, přijímání a zpracovávání podnětů, učení se naslouchat, ale zároveň být vyslyšeni*y.”

“Díky škole imaginace jsem si opět připomněla proč jsem do školství šla, a to proto, že jsem to chtěla dělat jinak.”

2. Rozvoj myšlení zaměřeného na budoucnost a kritická analýza tzv. epochálních témat (aktuální klíčová témata)
Škola imaginace podporuje interdisciplinaritu na úrovni přemýšlení o kreativních a pedagogických kompetencích. Program zkoumá přístup ke kreativně pedagogické práci, který skrze zakotvení ve smyslových aktivitách umožňuje komunikaci o náročných či kontroverzních tématech současnosti napříč názorovými rozdílnostmi a rozvíjí tak systémové a kritické myšlení. V roli účastníků kurzu si lze prožít, jak lze budovat bezpečný prostor ve skupinách a neuzavírat se před složitými tématy, která účastníci jejich kurzů sami přináší a která se v kolektivech přirozeně objevují.

Ze zpětných vazeb: 
“Somatické zapojení do tvůrčích i dialogických aktivit, citlivost k rozmanitým formám práce s kolektivem, prohloubení způsobů, jak lze konstruktivně hovořit o akt. společenských tématech, která balancují na rozhraní politického a osobního.”

“Do výuky přináším víc než dříve kritické vstupy, nepřehlížím povrchní stereotypní uvažování o tématech, nepříjemné poznámky atd. náznaky normalizovaného nadřazování nad ostatní a ponižování, sebevědoměji přináším poznámky o tom, že jsme spolu na jedné lodi, kde se musíme o sebe navzájem starat, zpochybňuji zažité vzorce uvažování o praxi/ v umělecké praxi”

“…Více se angažuji ve veřejném prostoru a chodu naší univerzity, jelikož dokážu jednodušeji pojmenovat nedostatky, který necítím jenom já…” 

3. Rozvoj práce se smysly a emocemi jako nezbytná součást vzdělávacího procesu
Semináře probíhají formou prožitkových komponovaných programů, které názornou formou představují, jak lze kreativní vzdělávání uchopit skrze smyslové vnímání, jeho aktivaci a prohlubování. Zároveň umožňuje účastnictvu prožít konkrétní postupy, které je možné v modifikovaných formách uplatňovat při jejich vlastní lektorské práci. 

Ze zpětných vazeb: 
“Škola imaginace posiluje komunikační kompetence, skupinovou/kolektivní práci, empatii, imaginaci i orientaci na jiné smysly kromě pětice pojmenovaných”. 

“Rozvíjí schopnost komunikovat svoje pocity a reflektovat je před lidmi, naslouchat, prohloubit možnosti napojení se na ostatní/skupinu”. 

“Škola imaginace podpořila mou důvěru v proces experimentování a zkušenostního učení. Prohloubila mou citlivost vůči rozmanitosti zkušeností a reakcí na zážitkovou pedagogiku.”

“Motivuje mě to v mém snažení vtahovat návštěvníky institucí do zážitků, jež mohou mít vliv na jejich prožívání.”

“…Také mi pomohla docenit sílu zážitku na vlastní kůži – teď vždy přemýšlím, jak učivo spojit smysluplně s emocemi skrz zážitek a co nejlépe ho zprostředkovat pomocí různých smyslů.

“ Škola imaginace mi otevírá nové způsoby, jak o tématech přemýšlet a uchopovat je: velmi prožitkové a zároveň jemné.”

4. Rozvoj kompetencí potřebných k práci se skupinou
Design cyklu workshopů Školy imaginace nabízí kontinuální proces kreativního učení v uzavřených skupinách. Tento pedagogický formát umožňuje a usnadňuje průběžné osvojování si a prohlubování kreativně-pedagogických kompetencí potřebných a přínosných ve vlastní práci účastnictva v roli lektorů a kreativních pedagogů. 

Ze zpětných vazeb: 
“Výhodou uzavřených skupin je budování důvěrných vztahů, které umožňují mnohem hlubší a experimentálnější práci, než jakou by umožnila otevřená skupina. Slouží také k budování profesionální komunity, která bude pokračovat i po skončení projektu. Obohacující a inspirující je také možnost sledovat vzájemný růst a rozvoj.”

“Formát uzavřené skupiny funguje jako bezpečný prostor k experimentu. Přátelská, ohleduplná atmosféra umožňuje lepší provázání a sdílení zkušeností, které je obohacující v tom smyslu, že místo redukovaného kanálu lektor workshopu – účastníci vzniká síť navzájem se obohacujících a propojujících kontextů, jež zároveň umožňují lepší ukotvení a projasnění poznatků a výsledků experimentů díky lokálnímu, věkovému a profesnímu rozvrstvení účastnic a účastníků. Zároveň zahrnuje silný potenciál pro skutečně přínosnou konstruktivní kritiku, neboť s kolektivním přístupem se objevuje snaha „pomoci společné věci“ v tom nejlepším slova smyslu. Kritika jednoho přístupu je tak společným hledáním o přístup lepší, nikoli pouhým vymezením se. Zároveň tím workshop funguje jako networkingová síť, která může umožnit pokračování společného budování a objevování skrze vzniklá individuální propojení. Projekt tak nemusí být „jednorázovou záležitostí“ a ač se jedná o roční běh, jeho inspirativní a propojující vliv může sahat dle mého názoru roky do budoucnosti.”

Rozvíjené dovednosti umožňují účastnictvu inovativně přistupovat ke kreativnímu vzdělávání sekundárních recipientů: především dětí a dospívajících, ale i studujících a ke kulturnímu publiku. Průběžná interní evaluace dokládá, že Škola imaginace představuje pro účastnictvo důležitý formativní prostor, který podporuje jejich profesionální rozvoj a dovednost pracovat se skupinou, a zároveň má vliv na well-being v oblasti kreativního vzdělávání. 

* * *

Pokud máte ke Škole imaginace dotazy a chtěli*y byste se dozvědět více, ozvěte se nám na: institutuzkosti@gmail.com.

Projekt vzniká za finanční podpory a spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.