Vzdoruj jako les

31. 7. – 2. 8. 2020
LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění
Lesní pozemek u obce Písečná, Ústí nad Orlicí

mapa

2020 06 02 les poster a4
Daniela & Linda Dostálkovy, 2020

Resist Like Woods 

31. 7. – 2. 8. 2020
WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
A forest plot near the village of Písečná, Ústí nad Orlicí

map

2020 06 02 les poster a4
Daniela & Linda Dostálkovy, 2020

Kapacita je omezena, PROSÍM REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO na emailové adrese: nela@are-events.org

Vstupné je zdarma.

Vezměte si s sebou vlastní stan nebo spacák (na místě bude hangárový stan), ešus, talíř, hrnek, lžíci nebo cokoliv uznáte za vhodné. Mobilní sprchy a lesní toaleta budou zajištěny. Jídlo a pití bude k dispozici za doporučený příspěvek.

Doprava vlakem: do stanice Dolní Dobrouč a pak 25 minut pěšky po cyklostezce směr Písečná k rybníku Šušek.

Capacity is limited, PLEASE RESERVE YOUR PLACE by emailing: nela@are-events.org

Free admission.

Bring a tent, sleeping bag, a mess kit, a plate, a mug, a spoon, or whatever you deem appropriate. Mobile showers and a forest toilet will be provided. Food and drink will be available for a recommended contribution.

By train: to the Dolní Dobrouč station, then a 25-minute walk on the bicycle trail towards Písečná to the Šušek pond.

Zveme vás do LESa na druhý ročník setkání zástupců lesních, rostlinných a mezidruhových společenstev, odborníků z oblasti lesního a půdního hospodářství a oborů týkajících se krajiny, kurátorů, umělců, aktivistů a všech, kteří se nevejdou do tohoto pojmenování. Společný čas nám kromě povídání, pozorování a odpočinku naplní přednášky, lesní kino, čtení, meditace, sdílení příběhů, vaření, performance, koncert a letos i výstava.

Rezistence se v dnešní době klimatické, politické, sociální a zdravotní nestability stala jedním z hlavních požadavků zmírnění a zpomalení destruktivních dopadů lidské působnosti. Křehkost přírodních společenství, která jsme narušili, se nám vrací zpět v podobě vymírání druhů, poruch autoimunitních a krajinných systémů, odvodnění, eroze, pandemií apod. Projekt Where are Europe’s last primary forests? (Kde jsou poslední evropské pralesy?), publikovaný v časopise DIVERSITY AND DISTRIBUTION v roce 2018, sledoval, jak původní evropské lesy odolávají privatizaci a zprůmyslnění krajiny. Dospěli jsme do bodu, kdy z původního evropského lesa zbyl jen fragment, který přestože se nachází pod ochranou, stále slouží dalšímu vytěžování a je předmětem ekonomických zájmů. Křiklavým příkladem nedávné doby je poslední pruh praevropského pralesa Bělověžský národní park na hranicích Polska a Běloruska, který se paradoxně zachoval díky soukromým zájmům středověké polské šlechty, která si ho uhájila jako loviště. Nicméně i tam v posledním desetiletí výrazně stoupla těžba. Dalším příkladem je pak rumunský prales, který mizí i přes protesty a petice evropské veřejnosti. V Čechách se nám i přes všechny těžební záměry zachovalo 18 pralesů.

Rezistence lesních společenství může být příkladná v tom, jak se les snaží zakrýt povrch planety, obsadit prázdná místa a svým vytrváním chránit životadárnou půdní vrstvu. Tuto schopnost stále má i přes postupující sucho. Lidské dílo však vítězí v masivním odlesňování lesních porostů pomocí těžké technologie vyspělých harvestorů, jejichž pohyb v lese navíc způsobuje odtékání vody z vytěžených oblastí a erozi vyschlé obnažené půdy.

Michael Marder si ve své eseji Resist Like A Plant všímá toho, jak občanské protesty související s nastávající klimatickou a ekonomickou krizí nabírají podobu vegetativní spolupráce a odolnosti. Jak hnutí jako Occupy volí nepohyblivé způsoby protestu, přebývání na místě, sezení na zemi v lidském řetězci vzájemně propojených končetin, které evokují spíše zabrání místa, fyzického vrůstání do něj, než touhu po násilné konfrontaci, která je zvířecím předobrazem vzdoru. Přímá fyzická přítomnost bez jakékoliv formy reprezentace vyjadřuje v nejtělesnějším způsobu zachycení hledání udržitelného společenského uspořádání. Celkově je politika hnutí Occupy politikou prostoru, nikoli času, a rozšiřuje svůj dosah tím, že se replikuje v různých lokalitách po celém světě. Occupy zavrhli ideál suverénního a rozhodného jednání, řízeného racionálním, vědomým nebo sebevědomým, individuálním nebo kolektivním subjektem, a namísto toho pěstují horizontálně se rozrůstající grassroots, kteří se vynoří tam, kde jsou postaveny protestní stany, ve stínu mrakodrapů. Tyto formáty rezistence si občané půjčují z rostlinných společenství a staví tak základy rostlino-lidské republice. 

Těšíme se v LESe.

Sympozium Vzdoruj jako les pro vás připravují Are | are-events.org a Institut úzkosti ve spolupráci se spolkem Bubahof.

We invite you to the WOODS for the second year of a meeting of representatives of forest, plant and interspecies communities; experts in forestry, soil management and landscape disciplines; curators; artists; activists; and all who do not fit into these frames. In addition to talking, observing and relaxing, our joint time will be filled with lectures, a forest cinema, reading, meditation, story sharing, cooking, performances, a concert and, this year, an exhibition. 

In today’s era of climatic, political, social, and medical instability, resistance has become one of the primary means for ameliorating and slowing down the destructive consequences of human activity. The fragility of the natural communities that we have disrupted is coming back to us in the form of species extinction, the breakdown of autoimmune and landscape systems, dehydration, erosion, pandemic, and more. The project Where are Europe’s last primary forests?, published in the journal Diversity and Distributions in 2018, studied how Europe’s primary forests are resisting the privatization and industrialization of our landscape. We have reached the point where only a fragment remains of Europe’s primary forests – and this fragment, although it is under protection, is nonetheless used for continued extraction and is the subject of economic interests. One blatant example of this in recent times is the last strip of the Białowieża National Park on the border of Poland and Belarus, which, paradoxically, was preserved thanks to the personal interests of the medieval Polish aristocracy, who retained it as a hunting ground. Nonetheless, even here, extraction has risen substantially over the past decade. Another example is the Romanian primary forest, which is disappearing despite the protests and petitions of the European public. In the Czech Republic, despite all logging plans, 18 primary forests have been preserved.

The resistance of forest communities can serve as an example of how the forest tries to cover the planet's surface, occupy empty spaces, and protect the life-giving soil layer through its perseverance. It still has this ability despite advancing drought. Nevertheless, human activity is winning out in the massive deforestation of forest growth using heavy high-tech harvesters, whose movement in the forest also causes the draining of water from harvested areas and the erosion of dry exposed soil.

Michael Marder’s essay “Resist like a plant!” recognizes how civil expressions of disobedience and protests against the present market economy take on the form of vegetal cooperation and resistance. How movements like Occupy choose sedentary forms of protest – being in a location, sitting on the ground in a human chain formed by connecting limbs that evoke the occupation of a place, physically growing into it – rather than a desire for violent confrontation, a more animal model of resistance. Direct physical presence without any form of representation expresses, in the most physical form of presentation, the demand for a sustainable social order. Overall, the politics of the Occupy movement is a politics of space, not time, and it broadens its scope by replicating itself in many locations around the world. Occupy rejected the ideal of sovereign, decisive conduct directed by a rational, conscious, or subconscious individual or collective subject, instead cultivating a horizontally growing grassroots network that emerges in places where protest camps are built in the shadow of skyscrapers. These forms of resistance are borrowed by citizens from plant communities to build the foundations of a vegetal–human republic.

We look forward to meeting you in the WOODS.

Resist Like the Woods is prepared for you by Are | are-events.org and the Institute of Anxiety in collaboration with Bubahof.

Předchozí akce

Past events