Vzdoruj jako les: Lesní kino

Program lesního kina vznikl ve spolupráci s londýnskou Serpentine Gallery a jejím projektem General Ecology, který skrze filmové projekce, konference, performance a podcasty zkoumá otázky změn životního prostředí, mezidruhové komunikace a možnosti rozšířeného humanismu. Filmy vybírali Tereza Porybná, Lucia Pietroiusti a Kostas Stasinopoulos. Součástí programu je také Magino Village: A Tale japonského dokumentaristy a aktivisty Šinsuke Ogawy, který pro program lesního kina vybral Nicola Marzano, kurátor filmového programu Institute of Contemporary Art v Londýně.

Resist Like Woods: Forest Cinema

The Forest Cinema was programmed in partnership with the Serpentine Galleries, London and its General Ecology project, a multidisciplinary platform researching complexity, more-than-humanism, the environment and climate change through publications, exhibitions, study programmes, radio, symposia and live events. Films were selected by Tereza Porybná, Lucia Pietroiusti and Kostas Stasinopoulos. Part of the programme is also Shinzuke Ogawa’s documentary essay Magino Village: A Tale, nominated by Nicola Marzano, head of ICA London cinema programme.

The Future Was Desert, I, II
Sophia Al-Maria, 2016, 5’17

„Poušťe v sobě mají jistou magii, neboť již vyčerpaly své vlastní budoucnosti a jsou tudíž osvobozené od času“. J.G. Ballard

Sophia Al Maria vysílá své virtuální alter ego na pouť napříč namibijskou pouští, Ománem a Austrálií. V dystopických snových scenériích působí minulost i budoucnost jako nahodilé časové reference v komplexním geopolitickém teritoriu, v němž se odehrává příběh bohatství, závislosti na fosilních palivech a environmentální zkázy.

Sophia Al-Maria je katarsko-americká umělkyně, autorka a režisérka. Žije a pracuje v Londýně.

The Future Was Desert, I, II
Sophia Al-Maria, 2016, 5’17

“Deserts possess a particular magic, since they have exhausted their own futures, and are thus free of time.” J.G. Ballard

Sophia Al Maria’s sends her virtual alter-ego on a pilgrimage throughout the Namibian desert, Oman and Australia. Depicting the intricacy between fossil-fuel dependency, wealth, and environmental devastation, Al-Maria creates a set of delirious, post-apocalyptic dreamscapes in which past and future appear as arbitrary temporal references within a complex geopolitical landscape.

Sophia Al-Maria is a Qatar American artist, author and filmmaker. She lives and works in London.

Trailer – The Future Was Desert, I, II

Trailer – The Future Was Desert, I, II

The Mermaids, or Aiden in Wonderland
Karabing Film Collective, 2018, 27‘
Trailer

V nepříliš vzdálené budoucnosti Evropané ztrácejí schopnost přežít v otevřené krajině zamořené kapitalismem. Aboridžinci se však zdají být odolnější. Malý Aiden je proto v dětství odejmut z péče rodičů a podroben lékařským experimentům, které mají „zachránit bílou rasu“. Jako mladý muž je propuštěn a vrací se domů. Při cestě s otcem a bratrem jej konfrontují vize minulosti a budoucnosti.

Karabing Film Collective je australský domorodý mediální kolektiv, který využívá filmovou tvorbu jako formu aktivismu a sebe-organizace. Skrze své filmy poukazují na nerovné podmínky domorodých obyvatel Austrálie a uchovávají vztah k půdě a svým předkům.

The Mermaids, or Aiden in Wonderland
Karabing Film Collective, 2018, 27‘
Trailer

In the not far future, Europeans can no longer survive for long periods outdoors in a land and seascape poisoned by capitalism, but Indigenous people seem able to. A young Indigenous man, Aiden, taken away when he was just a baby to be a part of a medical experiment to save the white race, is released into the world of his family. As he travels with this father and brother across the landscape he confronts two possible futures and pasts.

Karrabing Film Collective are an Indigenous media group who use filmmaking as a means of activism and self-organization. Through their films and installations, they interrogate the conditions of inequality for Aboriginal people in the Northern Territory and retain connections to land and their ancestors.

Mermaids
Mermaids2
Mermaids
Mermaids2

Taxonomy Transplated
Peter Nadin a Aimée Toledano, 2012, 11’39

„Rostliny jsou zakořeněné v zemi; naše znalosti o rostlinách jsou zakořeněny v jazyku“.
Peter Nadin

Filmová esej zabývající se otázkou subjektivity jazyka a způsoby klasifikace byla inspirovaná rostlinami, zvířaty, plody, krajinou a činnostmi na farmě Old Field Farm ve státě New York. Umělec Peter Nadin ji založil v roce 1989 a od té doby se jeho umělecká praxe stále intenzivněji prolíná s každodenními povinnostmi farmáře.

Aiméé Toledano je umělkyně a dokumentaristka působící v New Orleans.
Peter Nadin je americký umělec, esejista a farmář.

Taxonomy Transplated
Peter Nadin a Aimée Toledano, 2012, 11’39

“The plant is rooted in the soil; our knowledge of the plant is rooted in language.”
Peter Nadin

Filmed at the Old Field Farm in upstate NewYork, the home of artist Peter Nadin, Taxonomy Transplanted explores the issues of the subjectivity of language and taxonomy in connection to plants, animals, fruits, landscape and activities on the farm. Since he started farming in 1989, Nadin’s art practice has increasingly overlapped with the day-to-day responsibilities of the farm.

Aiméé Toledano is a New Orelans based artist and documentary filmmaker
Peter Nadin is an american artist, essayist and farmer.

Taxonomy Transplated

Taxonomy Transplated

Trapped in a Dream of the Other
Revital Cohen & Tuur Van Balen, 2017, 27‘

“If you're trapped in the dream of the Other, you're fucked.” Gilles Deleuze

Kamera se pohybuje napříč otevřeným koltanovým dolem ve východní části Demokratické republiky Kongo. V různých částech dolu je umístěna speciální pyrotechnika z provincie Liujiang, střediska čínského pyrotechnického průmyslu, a na základě textových zpráv z uměleckého studia v Londýně postupně vybuchuje a zaplavuje důl barevným kouřem, který odráží existující směnu nerostů za střelný prach. V pozadí zůstává mlhavé nebe a zelené kopce sahající široko za obzor, reálný i virtuální, prázdný i plný. Koltan je nerost používaný téměř ve všech elektronických spotřebičích a jeho vzácnost je zdrojem dlouhotrvajícího konfliktu v regionu. Jedním z největších odběratelů tohoto nerostu je Čína.

Revital Cohen a Tuur Van Balen pracují napříč médii objektu, instalace a videa, skrze něž odkrývají výrobní proces jako kulturní, osobní a politickou praxi. Žijí a tvoří v Londýně.

Trapped in a Dream of the Other
Revital Cohen & Tuur Van Balen, 2017, 27‘

“If you're trapped in the dream of the Other, you're fucked.” Gilles Deleuze

A camera navigates through an open-air coltan mine in the Eastern region of the Democratic Republic of the Congo. Bespoke pyrotechnics were imported from Liuyang, the epicentre of China’s fireworks industry, and gradually explode following instructions sent from a mobile phone in a London studio. Colourful smoke covers the mine, short-circuiting an existing trade route based on the exchange of minerals and gunpowder. In the background - a misty grey sky; green hills that extend to the horizon and look simultaneously abundant and empty, real and virtual. Coltan is a mineral used in most electronics today and its rareness is a cause of long-lasting conflict in the region. China is one of the main coltan buyers.

Revital Cohen and Tuur Van Balen work across objects, installation and film to explore the process of production as cultural, personal and political practices. They live and work in London.

Trailer – Trapped in a Dream of the Other

Trailer – Trapped in a Dream of the Other

Linnaeus and Terminate Seed
Pedro Neves Marques, 2017, 15’
Video

Je možné najít jasnou linii spojující moderní botaniku se současnou trans-genetikou? Pedro Neves Marques vrství botanické kresby evropských naturalistů z Jižní Ameriky a Jihovýchodní Asie, zpodobení rostlinných genomů, smlouvy a dokumentaci OSN o geneticky upravených semenech a navrch moderní vyobrazení reprodukčních systémů květin a lidí. Hledání spojitostí pokračuje srovnáním sexuální imaginace botaniků jako byl Carl Linné se současnými post-přírodními podmínkami, které dominují současným způsobům klasifikace životních forem.

Pedro Neves Marques je portugalský filmový režisér, výtvarník a spisovatel žijící v New Yorku. Spojující linku jeho tvorby je zájem o kolonialismus a ekologii, biologii a technologii, politiku, sexualitu.

Linnaeus and Terminate Seed
Pedro Neves Marques, 2017, 15’

Is there a deterministic, evolutionary line connecting modern botany to contemporary transgenics? Gathering botanical drawings by European naturalists in Latin America and Southeast Asia, plant genome representations, contracts and UN documents about transgenic seeds, as well as modern depictions of the reproductive systems of flowers and humans, this short film-essay explores the sexual imaginary of botanists such as Carl Linnaeus to consider the post-natural conditions governing current biotechnology, the colonial management of reproduction, as well the representation and indexation of life forms past and present.

Pedro Neves Marques is a Portuguese filmmaker, visual artist and writer living and working in New York. He works across the themes of colonialism, ecology, biology and technology, politics and sexuality.

Linnaeus and the terminator seed film still 1
Linnaeus and the terminator seed film still 2
Linnaeus and the terminator seed film still 1
Linnaeus and the terminator seed film still 2

Magino Village: A Tale
Šinsuke Ogawa, 1986, 222‘

Kolektiv Shenzuka Ogawy natáčel více než dvě desetiletí rostoucí rozkol mezi tradičními japonským venkovským zemědělstvím a státem řízenou modernizací produkce. Ogawa i jeho kolegové byli přitom vždy zapojení do samotného pěstování, protestů a každodennosti lidí, jejichž život zaznamenávali. Snímek Magino Village: A Tale vznikal téměř deset let poté, co se kolektiv přestěhoval do vesnice Magino. Je dokumentem i mytologickou fikcí, která spojuje historii vesnice, čas bohů a trvání elementů, od nichž se odvíjí život – rýže, země, voda, slunce.

Japonský dokumentarista Šinsuke Ogawa (1936–1992) vytvořil během čtvrtstoletí dvacet filmů. Radikálním politickým přístupem, empatickou účastí na osudech postav a stylem zúčastněného pozorování ovlivnil řadu dalších japonských i asijských dokumentaristů a patří mezi nejuznávanější postavy japonského poválečného dokumentu.

Magino Village: A Tale
Shinsuke Ogawa, 1986, 222‘

A monumental and complex film on time and history, painstakingly crafted over more than ten years, and the culmination of Shinsuke Ogawa’s practice of documentary filmmaking. The Magino Village brings together all the ideas and themes developed in the previous works of the collective – farming, the time of the village, the deep relations between the people and the land, the importance of recording oral history, the long culture of dissidence of the farmers, and their resistance against authority. The past and present time of this place is layered through the storytelling of the people, the rendering of village time, the temporality of rice harvests, and the seasons.

Shinsuke Ogawa (1936–1992) is of the most critically celebrated post-war Japanese documentary filmmakers. His twenty films shot over twenty-five years influenced a number of Asian filmmakers by their radical political stance, power of observation and the belief in the close relationship between film and society.

Ogawa3 1
Ogawa3 1

Předchozí akce

Past events