• 31/07–02/08/2020
  • LES

Vzdoruj jako les: Lesní dětská skupina

01
  • 31/07–02/08/2020
  • WOOD

Resist Like Woods: Children's Forest Group

01

„Svět je les, les je svět“ a děti to dobře vědí. Nesjely se sice zatím samy do LESa na sněm, kde by rozhodovaly o věcech, nad kterými si dospělí marně lámou hlavu, ale byly tam dovezeny svými rodiči. Na místě dostaly barvy, lepidla, nůžky a kartony, které používaly tak, jak jim radil les - tedy ne správně nebo špatně, ale tak, jak jim to připadalo přirozené. Les je pozval k sobě, pak je předal louce a louka zase zahradě, a tak pořád dokola, než je rodiče zase naložili do vlaků nebo aut a odvezli zpátky domů. Na to všechno dohlížela zvířata: slepice z kurníku, kůzlata z louky i ptáci z korun stromů. Některým dětem se zakutálela do boty šiška nebo na rukáv přichytil svlačec nebo bodlák. Když je našly doma vzpomněly si možná na to, jaké bylo být na chvíli součástí lesa. 

Děkujeme Lence Vítkové za procházku s bílým papírem, který se během chvilky proměnil v divotvorné rostliny a zvířata: bílé duchy lesa; Marii Lukáčové, během jejíhož workshopu mohly děti beztrestně pomalovat své rodiče; Andree Medunové za sdílení návodu na výrobu lesních chrastidel a vznik malé továrny na chrastidla přímo na místě, Dominiku Langovi a Martinu Zetovi, kteří původně z Prahy vezli pytel sádry na odlévání lesa, ale nakonec s dětmi zrealizovali lesní výpravu; Evě Jiřičce, která připravila pro děti jednu ze svých lekcí testování smyslů a Rutě Putramentaite a Jonáši Richterovi za přípravu na zkoušky Lesního dětského orchestru, které se ale nakonec kvůli nabitému programu musely odložit na příště. 

Děkujeme taky lesu a všem jeho obyvatelům za trpělivost a vřelé přijetí. 
Tak zase za rok Lesní dětská skupino!

“The world is a forest, the forest is the world,” as children well know. Nevertheless, they didn't come to LES by themselves in order to attend an assembly where they would pass motions on matters that adults merely racked their brains about, but were brought there by their parents. Once there, they were given paints, glue, scissors and cardboard, which they used as the forest advised them – not in the “right” or “wrong” way, but whichever way appeared natural. The forest invited them in, then presented them to the meadow, the meadow in turn to the garden, several times over until their parents collected them and took them home by train or car. All of this was witnessed by the local animals: hens from the coop, goat kids from the meadow and birds from the treetops. When they arrived home, some of the children found a pine cone in their boots or a bindweed or thistle attached to their sleeve, reminding them of what it was like to be part of the forest for a while.

Thanks to Lenka Vítková for the ramble with the white paper, which within a moment transformed into fantastical plants and animals: the white spirits of the forest; to Marie Lukáčková for her workshop in which children could paint on their parents and escape unpunished; to Andrea Medunová for her guide to producing forest rattles and setting up a small workshop for that purpose directly on site, to Domink Lang and Martin Zet, who originally brought a sack of plaster for casting the forest but eventually took a forest expedition with the children; to Eva Jiřička, who prepared one of her lessons on testing the sense for children, and to Ruta Putramentaite and Jonáš Richter for preparing rehearsals of the Children's Forest Orchestra, which eventually had to be postponed until next time due to the busy programme.

Thanks also to the forest and its inhabitants for their patience and warm welcome.
We look forward to next year with the Children's Forest Group!

04
03
04
03
1f2a0787
1f2a0862
1f2a0787
1f2a0862
07
08
07
08
09
10
09
10
12
11
12
11
1f2a9076
1f2a9076
15
14
15
14

Foto: Johana Pošová

Foto: Johana Pošová

Předchozí akce

Past events