VELKOCHOVY: Radim Holovský – Já 200 dní v roce nespím doma, spím někde ve spacáku po farmě

NELIDÉ, LIDÉ, KLIMA, STROJE

Série textů o velkochovech pohledem teoretiků, umělců a aktivistů

Nahlíží velkochovy jako oblast spojenou primárně s etikou a právy zvířat, současně ale upozorňuje na skutečnost, že velkochovy jsou kapitalistickými mechanismy, výsledkem ekonomických a mocenských zájmů a tlaků, které zabíjení ve velkém umožňují a normalizují. Texty se pokoušejí pojmenovat síť aktérů, činitelů a vztahů, které se na velkochovech podílejí a představují je jako komplexní problém.

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.

PODEPIŠTE PETICI a pomozte tak změnit chov zvířat!

Proč je důležité platit víc peněz za to, aby slepice viděla modrou oblohu.
Sedmý příspěvek je rozhovor s Radimem Holovským, majitelem farmy Trněný Újezd.

Radim holovsky
Vizual Marie Lukáčová. 2019

LARGE-SCALE LIVESTOCK FARMING: Radim Holovský – I don't sleep at home for 200 days in a year, I sleep in a sleeping bag somewhere on the farm

NON-HUMANS, HUMANS, CLIMATE, MACHINES

A Series of Texts about Large-Scale Livestock Farming from the Viewpoint of Theorists, Artists and Activists

This series views large-scale livestock farming as an area primarily related to ethics and animal rights, but at the same time draws attention to the fact that large-scale farming is a capitalist mechanism, and is the result of economic and power-related interests and pressures that allow and normalise slaughter on a large-scale. The texts try to identify a network of actors, agents and relationships that are involved in large-scale farming and present them as a complex problem.

The series is published in parallel with the ongoing campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel.

Sign petition HERE!

The seventh contribution to our series is an interview with Radim Holovský, owner of Trněný Újezd Farm.

Radim holovsky
Visual Marie Lukáčová. 2019

S Radimem Holovským, majitelem farmy Trněný újezd o tom, jak těžké je v současnosti vést malou farmu v krajině, které vládne konvenční zemědělství a velkochovy zvířat, o systémech, které reagují na poptávku po nízké ceně za velké množství a dokáží vyprodukovat kilo masa za 40 korun. O Babišově monopolu, nadměrné spotřebě masa, stresu spojeném se suchem a kontrolním systémem, monokukulturním zemědělství, koktejlech chemie a našem těle, kterému je takový koktejl servírován. Ale taky o humánním vztahu ke zvířatům a o tom, proč je důležité zaplatit víc peněz za to, aby slepice viděla modrou oblohu. Farma Trněný Újezd funguje podle pravidel ekologického chovu zvářat a rostlinné výroby.

An interview with Radim Holovský, owner of the Trněný Újezd Farm, on the difficulties of running a small farm in a region ruled by conventional agricultural and factory farms. On the systems that respond to demands for low prices for large quantities and are able to produce a kilo of meat for 40 crowns (1,5 EUR). On Babiš’s monopoly, excessive consumption of meat, stress caused by drought and the inspection system, monoculture farming, chemical cocktails, and our bodies, which are served these cocktails. But also on a humane relationship with animals and why it is important to pay more money so that hens can see the sky.

Já 200 dní v roce nespím doma, spím někde ve spacáku po farmě
Proč je důležité platit víc peněz za to, aby slepice viděla modrou oblohu.

O “našponovanejch” výkrmech, systému, který dokáže vyrobit kilo masa za 40 korun a rizicích volných chovů
Tak se tady podíváme, ne? Bacha, ta elektrika tluče! To jste asi dostala malinko, protože kdybyste dostala normálně, tak byste upadla (směje se)… Tady asi uvidíte alternativu, kterou jinde moc neuvidíte. Tady je třeba chovatel, kterej má 60 prasat, měli je venku, měli tam 100 lidí a nechali si to zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. My jich tu paseme 200 a nikam si to psát nepotřebujeme. Dneska vám někdo řekne: pastvina prasat? Neexistuje! Ale v každý pohádce byl obecní pasáček prasat, byl tam, protože prasata se pásla, bylo to normální a bylo to potřeba. Dneska je to dohnaný do extrému: výkrm prasat je našponovanej systém, kterej zkouší, kam až to ta zvířata geneticky unesou a zdravotně ustojej. Výkrm drůbeže už je našponovanej tak, že když ještě trošku přitlačíte, už vám to chcípá na ty civilizační věci, infarkty, mrtvice, takže se to zase zpátky natahuje na delší výkrm. To zvíře tam může jenom ležet nebo žrát. Produkce je neuvěřitelná, všechno to jede. Ale pak se stane nějakej průser a celý se to sesype jak domeček z karet: ve výkrmu drůbeže v létě na dvacet minut vypadne elektrika a v tu chvíli vám v hale, kde je 20 tisíc kuřat… no, prostě během pěti minut je hotovo.

Je důležitý si uvědomit, že slepice je lesní zvíře, přirozeně žije v nějaký skupince, kde funguje jeden kohout a deset slepic. A v momentě, kdy zavřete 1000 slepic do jedný haly, tak to jednoduše nefunguje, nemůže to fungovat; jede tam hroznej kanibalismus. Ti, co lobbují za halový chovy, vám přitom budou říkat, že se o zvířata starají, jak nejlíp můžou, že jim tam dělají úplnej komfort. Tak si sami řekněte, jestli srnka, která žije venku… Málokdo dneska přijde a řekne, že chce třeba prasata chovat tak, aby se měla dobře, a bude čekat, kolik mu za to zaplatěj. Ne. Musí se vejít do systému. Chov prasat se dneska úplně zlikvidoval. V momentě, kdy člověk řekne: chci, aby mi řetězec vyrobil kilo masa za 40 korun, tak tu bude systém, kterej dokáže vyrobit kilo masa za 40 korun a nebude bohužel koukat napravo ani nalevo. Řetězce si nadiktujou, nebo spíš spotřebitel si nadiktuje, že chce jíst zadarmo, s odpuštěním se rozhodne, že chce sračku zadarmo, a oni mu to tak udělaj. Objednávka splněna. A pokud to lidi chtěj takhle, musej se smířit s tím, že to tak je, že jsou s tím spojený všechny ty věci.

Celý rozhovor ke stažení ZDE:

On “ratcheted-up” feeding, a system that is able to produce a kilo of meat for 40 crowns, and the risks of free-range farms

So, let’s take a look, shall we? Watch out, it’s all wired up! You probably got just a little shock, cause if you’d’ve gotten the normal one, you’d’ve fallen over [laughs]… So here you’ll see an alternative that you won’t find in most other places. Over here’s a breeder who’s got 60 pigs, he had them outside, he had 100 people there and they wrote it up in the Guinness Book of Records. Here we herd 200 and we don’t need to get it written up anywhere. People today will tell you: a pig pasture? No such thing! But every fairy tale had a village swineherd, he was in there because pigs grazed, it was normal and it was necessary. Today it’s been driven up to extremes: pig feeding is a system that’s been ratcheted up to try and push the animals to the most that they can handle genetically and bear in terms of health. Poultry feeding is ratcheted up so much that if you push it a little further, they start dying of civilizational diseases, heart attacks, strokes, so then they go back to a longer, more spread-out feeding schedule. All the animal can do there is eat or lie down. It’s unbelievable, the production, how it goes along. But then something gets screwed up and it all falls down like a house of cards: you’re feeding the poultry and the electricity goes out for twenty minutes in the summer and right then in the big hall with 20 thousand chickens… well, five minutes is enough.

You have to realize that hens are forest creatures, they naturally live in groups that have one rooster and ten hens. And the moment you shut 1000 hens into one hall, it doesn’t work so easy, it can’t; a horrible cannibalism takes over. The people who are lobbying for farming in big halls will tell you that they take care of the animals as best they can and make them totally comfortable. So ask yourself if a deer that lives outdoors… Today few people will come and say that they want to farm pigs in a way that’ll give them a good life and wait to see how much people will pay for it. No. They have to fit into the system. By now pig farming has been totally wiped out. The moment someone says: I want a big chain to make me a kilo of meat for 40 crowns, there’ll be a system able to produce a kilo of meat for 40 crowns and it won’t stop and take a look around, unfortunately. The chains dictate, or rather the consumers dictate, that they want to eat for free, they decide—forgive me—that they want shitty food for free and they give it to them. Order fulfilled. And if that’s the way people want it, they have to come to terms with the fact that that’s how it is, with all the stuff that’s connected to it.

The full interview download HERE:

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.
PODEPIŠTĚ PETICI a pomozte tak změnit chov a život hospodářských zvířat!

Kampaň Konec doby klecové je dlouhodobou celounijní kampaňí, která byla zahájena na podzim roku 2014 mezinárodní organizací Compassion in World Farming. V České republice ji zastřešuje Společnost pro zvířata a NESEHNUTÍ.

Podrobné informace včetně mapy velkochovů v Česku najdete na stránkách hlavanahlave.cz

The series is published in parallel with the ongoing campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel.

Sign petition HERE!

Dsc 0422
Dsc 0426
Dsc 0496
Dsc 0441
Dsc 0442
Dsc 0449
Dsc 0460
Dsc 0463
Dsc 0468
Dsc 0481
Dsc 0491
Dsc 0422
Dsc 0426
Dsc 0496
Dsc 0441
Dsc 0442
Dsc 0449
Dsc 0460
Dsc 0463
Dsc 0468
Dsc 0481
Dsc 0491

Předchozí akce

Past events