VELKOCHOVY: Hana Müllerová – Využívání zvířat člověkem a právo

NELIDÉ, LIDÉ, KLIMA, STROJE

Série textů o velkochovech pohledem teoretiků, umělců a aktivistů

Nahlíží velkochovy jako oblast spojenou primárně s etikou a právy zvířat, současně ale upozorňuje na skutečnost, že velkochovy jsou kapitalistickými mechanismy, výsledkem ekonomických a mocenských zájmů a tlaků, které zabíjení ve velkém umožňují a normalizují. Texty se pokoušejí pojmenovat síť aktérů, činitelů a vztahů, které se na velkochovech podílejí a představují je jako komplexní problém.

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.

PODEPIŠTE PETICI a pomozte tak změnit chov zvířat!

Autorem čtvrtého textu je Hana Müllerová.

Text vyjde 4. června ZDE!

Gif fin

LARGE-SCALE LIVESTOCK FARMING: Hana Müllerová – Man's Exploitation of Animals and the Law

NON-HUMANS, HUMANS, CLIMATE, MACHINES

A Series of Texts about Large-Scale Livestock Farming from the Viewpoint of Theorists, Artists and Activists

This series views large-scale livestock farming as an area primarily related to ethics and animal rights, but at the same time draws attention to the fact that large-scale farming is a capitalist mechanism, and is the result of economic and power-related interests and pressures that allow and normalise slaughter on a large-scale. The texts try to identify a network of actors, agents and relationships that are involved in large-scale farming and present them as a complex problem.

The series is published in parallel with the ongoing campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel.

Sign petition HERE!

Author of the fourth text for the series is Hana Müllerová.

Text will be published June 4th HERE!

Gif fin

Příspěvek uvažuje nad vývojem a současným stavem úrovně právní ochrany zvířat v chovech. Prezentuje pozitivní změny, k nimž došlo v řadě právních řádů včetně ČR zejména ve veřejnoprávní regulaci zacházení s hospodářskými zvířaty a ve zvýšení právního statusu všech zvířat nad (neživé) věci v občanských zákonících. Zároveň však ukazuje, že některé změny mohou v kontrastu s jinými oblastmi práva, například úpravou volného trhu a obchodování, působit jako pouhý alibismus, neboť právo jako výtvor člověka a lidské společnosti v posledku vždy preferuje zájmy člověka před zájmy ostatních druhů, a je otázka, zda není iluzorní v tomto řazení priorit do budoucna očekávat nějaké změny.

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. je vědeckou pracovnicí Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., kde se specializuje na právo životního prostředí a vede Oddělení veřejného práva. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získala titul Ph.D. v oboru veřejné právo a spolupracuje zde s Katedrou práva životního prostředí. Ve své publikační a projektové činnosti se věnuje například lidskému právu na příznivé životní prostředí, roli soudů v ochraně životního prostředí, právní ochraně zvířat nebo využitelnosti kolektivních právních nástrojů (hromadných žalob) ve prospěch ochrany životního prostředí. Je místopředsedkyní České společnosti pro právo životního prostředí.

Anglický překlad: Heather McGadie

The text reflects on the development and current level of protection of animal rights in livestock farms. It presents positive changes which have come about through a range of legal proceedings in locations including the Czech Republic, mainly concerning civil regulations regarding behavior towards agricultural animals and the extension of legal rights of all animals over (inanimate) objects in civil law. However, it also shows that some changes can, in contrast with other areas of law, for example, the modification of the free market and trading, act merely as a pretext, because justice as a creation of man and human society ultimately always prefers the interests of man over the interests of other species, and the question is whether it is illusory with these sorts of priority to expect some changes in the future.

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. is a research fellow at the Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, where she specializes in environmental law and heads the Public Law Department. She graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague, where she received her Ph.D. in Public Law and cooperates with the Department of Environmental Law. In her publishing and project activities, she focuses on, for example, the human right to a favourable environment, the role of the judiciary in environmental protection, the legal protection of animals or the applicability of collective legal instruments (collective claim) in favour of environmental protection. She is Vice-President of the Czech Environmental Law Society.

English translation: Heather McGadie

Využívání zvířat člověkem a právo

Velkochovy jsou ukázkovým příkladem lidského přístupu k využívání zvířat. Jsou typickým modelem činnosti, kterou člověk dělá pro uspokojení svých potřeb, pro svůj prospěch. Přitom určuje životní podmínky chovaných zvířat v celé jejich plnosti: od ovlivňování narození přes podmínky životního prostoru, nakládání se zvířetem, jeho krmení, napájení a uspokojování různých druhů jeho potřeb až po konec jeho života. Zároveň zvíře ve velkochovu není chápáno jako individuum, ale jako zástupce určité masy, druhu. Nevnímá se jednotlivec, ale stádo či hejno atp., v němž individuum znamená pouze malý podíl na velikosti, hmotnosti, stáří, produktivitě či plemenitbě celku.

Právo v posledních desetiletích zasáhlo svou regulací do lidského způsobu nakládání se zvířaty značně, a ve srovnání s historickým právem nebývale. Ovšem na popsaném modelu velkochovů ovlivnilo spíše technické otázky týkající se vnějších projevů chovu: zakazuje určité typy nakládání se zvířetem, které prohlašuje za týrání, nastavuje tzv. minimální standardy chovu v různých jeho aspektech (prostor, krmení atd.), pravidla přepravy zvířat, pravidla porážky atd. Právo ale nemá nástroje, aby vynutilo zásadní změnu v chápání vztahu mezi člověkem a zvířetem, tedy změnu v tom, co lze označit za uznání morálního statusu zvířat. Je pravda, že právo řekněme „západní části světa“ hlásá v současné době na různých úrovních (mezinárodní, evropské i vnitrostátní) potřebu uznání zvířat jako živých, cítících tvorů, kteří si zasluhují respekt a péči ze strany člověka. V tomto textu chci ukázat několik příkladů této rétoriky, která slovně utvrzuje zvyšující se morální status zvířat, a její konkrétní projevy v právní regulaci. Poté se budu zamýšlet nad tím, zda má tato tendence v právu šanci pokračovat směrem k uznání právního statusu zvířat jako subjektů. Nastíním také protichůdné legislativní trendy a zamyslím se na tím, kdo a pro koho právo vytváří, a zda rétorika tohoto typu v právu není pouhým alibismem.

Celý text najdete v PDF ke stažení zde:

Man's Exploitation of Animals and the Law

The livestock farm is a prime example of the human approach to the exploitation of animals. It is a typical model of the activity one does to satisfy one’s own needs for one’s own benefit. Hence it comprehensively determines the living conditions of the kept animals: from influencing everything from their birth to their living space, the handling of the animals, their nutrition, feeding and their various needs right up to the ends of their lives. At the same time, the beast of prey is not understood as an individual, but as a representative of a specific mass or type. There is no perception of the individual, but rather of the flock or herd etc. in which the individual is simply considered as a small percentage of the total size, weight, age, productivity or breed.

In recent decades, the law has extensively and in unprecedented fashion historically speaking, influenced the regulation of mans’ methods of dealing with animals. Of course, technical issues related to the external manifestation of livestock breeding have influenced the large-scale farming model described: the law prohibits certain types of treatment of animals which it claims are abusive, sets so-called minimum standards of breeding in its various aspects (space, feeding, etc.), animal transport rules, rules regarding slaughter etc. But the law does not have the tools to oblige a fundamental change in the understanding of the relationship between man and animal, that is, a change in what can be termed the recognition of the moral status of animals. It is true that the law in, let’s say, ‘the western part of the world’ at present, at various levels (international, European and national), declares the need for animals to be recognised as living, sentient creatures who deserve man’s care and respect. In this text, I want to show some examples of this rhetoric that verbally reinforce the increasing moral status of animals and its concrete manifestations in legal regulations. I will then consider whether it is likely that this tendency in law shall continue to move towards the recognition of the legal status of animals as entities. I will also outline contradictory legislative trends and consider who creates the law and for whom, and whether this type of rhetoric in law is not merely a pretext (or alibism).

Download full text HERE:

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.
PODEPIŠTĚ PETICI a pomozte tak změnit chov a život hospodářských zvířat!

Kampaň Konec doby klecové je dlouhodobou celounijní kampaňí, která byla zahájena na podzim roku 2014 mezinárodní organizací Compassion in World Farming. V České republice ji zastřešuje Společnost pro zvířata a NESEHNUTÍ.

Podrobné informace včetně mapy velkochovů v Česku najdete na stránkách hlavanahlave.cz

The series is published in parallel with the ongoing campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel.

Sign petition HERE!

Předchozí akce

Past events