1. díl – V chapadlech murmuru (Literatura krize): Obchodníci se smutkem

1. díl podcastu Jana Bělíčka: Obchodníci se smutkem

01
Teaser: Barbora Kleinhamplová. 2019

1st episode – In the Tentacles of the Murmur (The Literature of Crisis): Merchants of Sadness

1st episode of podcast by Jan Bělíček: Merchants of Sadness

01
Teaser: Barbora Kleinhamplová. 2019

V chapadlech murmuru (Literatura krize)

Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, krize, polarizace – těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiný způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočilo na mě zničehonic podivný výraz murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co přesně v češtině znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení, jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nacpat do slov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít.

Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilék. Představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit. Akt psaní vytváří jiný mód přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar, případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury? A jak se vymanit z chapadel Murmuru?

In the Tentacles of the Murmur (The literature of crisis)

Fluidity, volatility, chaos, confusion, fragmentation, uncertainty, anxiety, crisis, polarization – these words are often used to describe the modern world. And even though we often find them inadequate, we feel subconsciously that they capture feelings we have that can’t be described in any other way. When I looked for a word that best captures our present era, out of nowhere came the strange expression “murmur”. I’m not even sure I know what precisely it means in Czech. Perhaps this is exactly why I like it so much. We can understand it as a sort of animal growl, an unarticulated dissatisfaction, an expression of disagreement or frustration that we can’t force into words. A dissatisfied hum without a form has pushed its way into the light of day and has influenced societies across the world and nobody knows what to do with it.

Literature offers an untraditional antidote to uncertainty, chaos, and confusion. It’s one option for protecting ourselves from the disorder. The act of writing creates a different mode of thought and self-expression: when we write or read, time slows down and we try to give some sort of form to our fluid, disorganized thought – or, together with the author, we observe the movement of their complicated, branching thinking. What does our world look like when viewed through contemporary literature? And how can we break free from the tentacles of the Murmur?

1. díl Obchodníci se smutkem

Proč Michel Houellebecq skrývá své deprese za cynismus a proč sahá k mačistickým vtípkům, když chce mluvit především o lásce? Jak se z chobotnice stal dokonalý symbol lidského vědomí v pozdním kapitalismu a lze se vůbec vymanit z ubíjejícího hukotu nespokojeného mručení, který nás stále více obaluje? První díl literárního podcastu Jana Bělíčka V chapadlech murmuru ukazuje, jak vypadá dnešní svět pohledem současné literatury.

1st episode Merchants of Sadness

Why does Michel Houellebecq hide his depression behind cynicism and why does he reach for macho jokes when he wants to convince people about the nature [nebo "existence"] of love? How did the octopus become the perfect symbol of human consciousness in late capitalism, and is it at all possible to break free of the stultifying drone of dissatisfied grumbling that envelops us to an ever greater extent? The first episode of Jan Bělíček's literary podcast In the Tentacles of the Murmur shows us the modern world through the eyes of contemporary literature.

Seznam literatury v 1. díle:

Tao Lin - Taipei (přeložil Jan Bělíček)
Michel Houellebecq - Platforma (přeložil Alan Beguivin)
Michel Houellebecq - Serotonin (přeložil Alan Beguivin)
Ocean Vuong - On Earth We're Briefly Gorgeous (přeložil Jan Bělíček)
Kobo Abé - Tvář toho druhého (přeložila Vlasta Winkelhöferová)
Sally Rooney - Normal People (přeložil Jan Bělíček)
Han Kang - Vegetariánka (přeložila Petra Ben-Ari)

List of literature in the 1st episode:
Tao Lin - Taipei
Michel Houellebecq - Platform
Michel Houellebecq - Serotonin
Ocean Vuong - On Earth We're Briefly Gorgeous
Kobo Abé - The Face of Another
Sally Rooney - Normal People
Han Kang - The Vegetarian (from original translated by Deborah Smith)

Autor: Jan Bělíček
Překlad: Guy Tabachnick

Česky namluvili: Jan Bělíček a Anita Krausová

Zvuková postprodukce: Jonáš Richter
Hudba a sound design: Ondřej Bělíček
Teaser: Barbora Kleinhamplová

Poděkování: Ondřej Mikula

Author: Jan Bělíček
Translation: Guy Tabachnick

Voice: Michael Pitthan and Rebecca Rose Riisness

Sound postproduction: Jonáš Richter
Music and sound desing: Ondřej Bělíček
Teaser: Barbora Kleinhamplová

Special thanks to: Ondřej Mikula

Předchozí akce

Past events