2. díl – V chapadlech murmuru (Literatura krize): Trable s genderem

2. díl podcastu Jana Bělíčka: Trable s genderem

Gif uvod web
Teaser: Barbora Kleinhamplová. 2020

2nd episode – In the Tentacles of the Murmur (The literature of crisis): Gender Trouble

2nd episode of podcast by Jan Bělíček: Gender Trouble

Gif uvod web
Teaser: Barbora Kleinhamplová. 2020

V chapadlech murmuru (Literatura krize)

Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, krize, polarizace – těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiným způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočil na mě zničehonic podivný výraz murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co v češtině přesně znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení, jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nacpat do slov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít. Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilék. Představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit.

Akt psaní vytváří jiný mód přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar, případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury? A jak se vymanit z chapadel Murmuru?

In the Tentacles of the Murmur (The literature of crisis)

Fluidity, volatility, chaos, confusion, fragmentation, uncertainty, anxiety, crisis, polarization – these words are often used to describe the modern world. And even though we often find them inadequate, we feel subconsciously that they capture feelings we have that can’t be described in any other way. When I looked for a word that best captures our present era, out of nowhere came the strange expression “murmur”. We can understand it as a sort of animal growl, an unarticulated dissatisfaction, an expression of disagreement or frustration that we can’t force into words. A dissatisfied hum without a form has pushed its way into the light of day and has influenced societies across the world and nobody knows what to do with it.

Literature offers an untraditional antidote to uncertainty, chaos, and confusion. It’s one option for protecting ourselves from the disorder. The act of writing creates a different mode of thought and self-expression: when we write or read, time slows down and we try to give some sort of form to our fluid, disorganized thought – or, together with the author, we observe the movement of their complicated, branching thinking. What does our world look like when viewed through contemporary literature? And how can we break free from the tentacles of the Murmur?

2. díl Trable s genderem

Z genderu, sexuality a nejintimnějších lidských vztahů se dnes stalo jedno z nejzuřivějších bojišť kulturních válek. Dezinformátorům, pravicovým ideologům a konzervativcům z celého světa se daří poměrně úspěšně vytvářet karikaturu feministického myšlení a gender studies. Hlavní půdou těchto „progresivních tendencí“ je podle nich kultura, se zvláštní důrazem na hollywoodskou produkci. Pokud ale tyto představy vytáhneme z toxické mlhy murmuru a zkusím si je srovnat s konkrétními uměleckými díly, začnou se pomalu drolit. Současná feministická a na gender zaměřená beletrie nás seznamuje s nuancovaným a komplexním pohledem na ženské a mužské společenské role a je takřka nemožné ji shrnout do několika jednoduchých hesel či pouček. Přestože úspěšných a zajímavých autorek je čím dál více, málokterá z nich vykresluje svůj literární svět jako banální ilustraci patriarchálního útlaku nebo naopak jako prostor pro utopickou feministickou imaginaci. Mnohem spíš jim jde o vytvoření nových prostorů v kultuře, v nichž by se mohla ženská identita pohybovat svobodněji. Nabízejí mnohovrstevnaté pohledy na vztahy mezi muži a ženami a ženami navzájem. Překvapit nás může snad jen to, jak rozmanité a nesmírně propracované projevy současná feministická literatura má. Do stereotypů, agitek a prosté ideologie mají opravdu daleko. Stejně tak i v mužské literatuře se objevují knihy zpracovávající mužskou toxicitu nebo naopak projevy takzvané nové maskulinity. V druhém díle podcastu V chapadlech murmuru s názvem Trable s genderem se zpomaleným pohledem literatury podíváme na to, jak současní spisovatelé a spisovatelky chápou gender a normy ženského a mužského chování, jak se do nich promítá queer perspektiva a co se nám vůbec o naší sexualitě a identitě pokouší říct.

2nd episode Gender Trouble

Gender, sexuality, and the most intimate human relations have today become one of the fiercest battlegrounds in the culture wars. Spreaders of disinformation, right wing ideologues, and conservatives from around the world have been relatively successful in creating a caricature of feminist thought and gender studies. According to them, the primary domain of these “progressive tendencies” is culture, with a special emphasis on Hollywood productions. However, if we take these ideas out of the toxic fog of the murmur and try to apply them to specific works, they slowly start to crumble. Contemporary fiction that takes a feminist stance and is focused on gender shows us a complex, nuanced view of male and female societal roles, and it’s all but impossible to summarize them in a few simple slogans or teachings. Although there are ever more successful, interesting female authors, few of them depict literary worlds that serve as banal illustrations of patriarchal suppression, or, on the other hand, spaces for a utopian feminist imagination. To a much greater extent, they are interested in creating new cultural spaces in which female identity can move around more freely. They offer multilayered views on relationships between men and women, and between women and other women. Perhaps all that can surprise us is the diversity and extreme sophistication of works of contemporary feminist literature. They are indeed quite far from stereotypes, agitprop, and mere ideology. Similarly, there are also men writing books processing toxic masculinity, or else containing expressions of the so-called new masculinity. In the second episode of In the Tentacles of the Murmur, Gender Trouble, we take a slow-motion view of literature to look at how contemporary authors understand gender and the norms of feminine and masculine behavior, the effect of queer perspectives in their work, and what it is that they’re trying to tell us about our sexuality and identity.

Seznam literatury ve 2. díle:
Kristen Roupenian – povídka Milovník koček ze souboru Ty víš, že to
chceš
(přeložila Tereza Marková Vlášková)
Leily Slimani – Něžná píseň (přeložila Sára Vybíralová)
Elena Ferrante – Příběh nového jménav, druhý díl tetralogie Geniální
přítelkyně
(přeložila Alice Flemrová)
Karl-Ove Knausgard - Můj bojv, kniha druhá: Zamilovaný mužv (přeložila
Klára Dvořáková Winklerová)
Maggie Nelson – Argonauti (překlad Jan Bělíček)

List of literature in the 2nd episode:

Kristen Roupenian – Cat Person, a short story from the collection
You Know You Want This
Leila Slimani – Lullaby (translated by Sam Taylor)
Elena Ferrante – The Neapolitan Novels: Book 2, The Story of a New
Name (translated by Ann Goldstein)
Karl-Ove Knausgard - My Struggle: Book 2, A Man in Love (translated
by Don Bartlett)
Maggie Nelson – Argonauts

Autor: Jan Bělíček
Překlad: Guy Tabachnick
Česky namluvili*y: Jan Bělíček a Anita Krausová
Zvuková postprodukce: Jonáš Richter
Hudba a sound design: Ondřej Bělíček
Teaser a vizuál: Barbora Kleinhamplová
Produkce: Nela Klajbanová
Poděkování: Ondřej Mikula

Author: Jan Bělíček
Translation: Guy Tabachnick
Voice: Michael Pitthan and Rebecca Rose Riisness
Sound postproduction: Jonáš Richter
Music and sound desing: Ondřej Bělíček
Teaser and visuals: Barbora Kleinhamplová
Production: Nela Klajbanová
Special thanks to: Ondřej Mikula

Předchozí akce

Past events