TRANSISTORIE. 6. epizoda. Anti-trans feminismus a Camp Trans

Závěrečná epizoda podcastu TRANSISTORIE.

6%20transistorie%20(2)
© Marie Lukáčová

TRANSISTORY: Episode 6. Anti-trans feminism and Camp Trans

The final episode of TRANSISTORY podcast.

6%20transistorie%20(2)
© Marie Lukáčová

6. epizoda
Anti-trans feminismus & Camp Trans

Poslouchejte tuto epizodu a podcast TRANSISTORIE na na:

Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

V šestém a posledním díle TRANSISTORIE sledujeme dvě důležitá hnutí na konci 20. století. Na jedné straně šlo o anti-trans feminismus, který vyřadil trans osoby z mnoha feministických a queer organizací, a který se dodnes ozývá zejména v debatách v Británii. Na druhé straně však přišel odpor vůči této formě feminismu skrze pravidelně organizovaný tábor a protest Camp Trans, jehož cílem bylo zrušení zákazu přítomnosti trans žen na hudebním festivalu MichFest.

Doporučená literatura/audio:
Susan Stryker, Transgender History
Emma Heaney, "Women-Identified Women: Trans Women in 1970s Lesbian Feminist Organising", Transgender Studies Quarterly 3.1-2 (2016)
Carol Riddell, "Divided Sisterhood: A Critical Review of Janice Raymond’s The Transexual Empire", The Transgender Studies Reader 1
Emi Koyama, "Transfeminist Manifesto"
Camp Trans History – čtěte zde
Rica Frederickson, "MWMF Anti-TS Awareness: Background Information" (email) – čtěte zde
Michelle Tea, "Transmissions from Camp Trans", McSweeney’s Internet Tendency – čtěte zde

***************************

TRANSISTORIE je podcast o tom, co znamená nebo znamenalo být trans. Podcast skrze informace o životech historických trans osob poskytuje trans komunitě možnost zasadit svůj vlastní život do širšího kontextu, který sahá hluboko do historie, a zároveň umožňuje široké veřejnosti pochopit, že se nejedná o novodobý fenomén, ale o genderovou zkušenost, která tu existuje od nepaměti.

Podcastem provází autorka Jamie Rose společně v dialogu s Johannou Nejedlovou.

Jamie Rose je aktivistka a doktorandka FF UK v oboru anglofonní literatury a kultury, která se ve svém akademickém zaměření zajímá především o anglofonní transgender literaturu.
Johanna Nejedlová je zakladatelka spolku Konsent.

Podcast bude vycházet jednou za 14 dní na podcastových platformách, jako jsou Mixcloud, Soundcloud, Spotify a Apple Podcasts.

Podcast je součástí projektu KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ, série přednášek, diskusí a workshopů vznikajících ve spolupráci s osobnostmi z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, které se zaměřují na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

***************************

Autorka podcastu: Jamie Rose
Moderuje: Jamie Rose a Johanna Nejedlová
Dramaturgie: Barbora Kleinhamplová
Zvuková postprodukce: Jiří Špičák
Hudba: Jonáš Kucharský
Vizuál: Marie Lukáčová
Produkce: Ida Tausch

Realizováno za podpory Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.

Episode 6
Anti-trans feminism & Camp Trans

Listen to the last episode and the whole TRANSITORY podcast also via:

Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

In the sixth and final episode of TRANSISTORY, we looked at two important movements in the late 20th century. On the one hand, it was anti-trans feminism, which excluded trans people from many feminist and queer organizations, and which is still echoed especially in the debates in Britain. On the other hand, opposition to this form of feminism came through a regularly organized camp and the Camp Trans protest, which aimed to lift the ban on the presence of trans women at the MichFest music festival.

Recommended literature/audio:
Susan Stryker, Transgender History
Emma Heaney, "Women-Identified Women: Trans Women in 1970s Lesbian Feminist Organising", Transgender Studies Quarterly 3.1-2 (2016)
Carol Riddell, "Divided Sisterhood: A Critical Review of Janice Raymond’s The Transexual Empire", The Transgender Studies Reader 1
Emi Koyama, "Transfeminist Manifesto"
Camp Trans History – read here
Rica Frederickson, "MWMF Anti-TS Awareness: Background Information" (email) – read here
Michelle Tea, "Transmissions from Camp Trans", McSweeney’s Internet Tendency – read here

***************************

TRANSISTORY is a podcast about what it means or has meant to be trans. Via information about the lives of historical trans figures, the podcast provides members of the trans community with the opportunity to place their own lives within a broader context which reaches far back into history, and at the same time enables the wider public to understand that this is in no way a modern phenomenon, but rather a gender experience which has existed here since time immemorial.

The podcast will be released once every 14 days on podcast platforms such as Mixcloud, Soundcloud and Apple Podcasts.

It is part of the project QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES, a series of lectures, discussions and workshops taking place in co-operation with figures from the field of activism, the exact sciences and fine arts, focusing on the search for new forms of evolutionary processes, ecological interactions and policies from the perspective of queer and feminist theory, and inter-disciplinary co-operation.

**************************

Podcast author: Jamie Rose
Presenters: Jamie Rose and Johanna Nejedlová
Script editor: Barbora Kleinhamplová
Audio post-production: Jiří Špičák
Music: Jonáš Kucharský
Visual editor: Marie Lukáčová
Producer: Ida Tausch

Realized with a financial support of: Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague 7 City District Municipality, Prague City hall and the State Fund of Culture.

Předchozí akce

Past events