TRANSISTORIE. 3. epizoda. Divoký západ

Podcast o tom, co znamená nebo znamenalo být trans.

Transhistory 3 oprava006
© Marie Lukáčová

TRANSISTORY. Epizoda 3. Divoký západ

A podcast about what it means or has meant to be trans.

Transhistory 3 oprava006
© Marie Lukáčová

3. epizoda
Divoký Západ

Poschněte si tuto epizodu a ty předcházející na:

K poslechu také na:
Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

Ve třetím díle TRANSISTORIE se soustředíme na tzv. "Divoký západ", který trans lidem umožňoval začít život nanovo, beze omezení sociálních struktur, které existovaly na východě. Harry Allen a Mrs Nash nám ukazují obrázek této historické éry jakožto prostředí v němž bylo možné utvářet nová chápání genderu.

Doporučená literatura/audio:
Peter Boag – Re-Dressing America’s Frontier Past
Washington Standard, 6 July 1900
Bismarck Tribute, 4 November 1878
Bismarck Tribune, 2 December 1878
Dustin White, "The Mysterious Mrs Nash", Midwestern Scout – čtěte zde

***************************

TRANSISTORIE je podcast o tom, co znamená nebo znamenalo být trans. Podcast skrze informace o životech historických trans osob poskytuje trans komunitě možnost zasadit svůj vlastní život do širšího kontextu, který sahá hluboko do historie, a zároveň umožňuje široké veřejnosti pochopit, že se nejedná o novodobý fenomén, ale o genderovou zkušenost, která tu existuje od nepaměti.

Podcastem provází autorka Jamie Rose společně v dialogu s Johannou Nejedlovou.

Jamie Rose je aktivistka a doktorandka FF UK v oboru anglofonní literatury a kultury, která se ve svém akademickém zaměření zajímá především o anglofonní transgender literaturu.
Johanna Nejedlová je zakladatelka spolku Konsent.

Podcast bude vycházet jednou za 14 dní na podcastových platformách, jako jsou Mixcloud, Soundcloud, Spotify a Apple Podcasts.

Podcast je součástí projektu KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ, série přednášek, diskusí a workshopů vznikajících ve spolupráci s osobnostmi z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, které se zaměřují na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

***************************

Autorka podcastu: Jamie Rose
Moderuje: Jamie Rose a Johanna Nejedlová
Dramaturgie: Barbora Kleinhamplová
Zvuková postprodukce: Jiří Špičák
Hudba: Jonáš Kucharský
Vizuál: Marie Lukáčová
Produkce: Ida Tausch

Realizováno za podpory Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.

Episode 3
Wild West

Also listen via:

Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

Ve třetím díle TRANSISTORIE se soustředíme na tzv. "Divoký západ", který trans lidem umožňoval začít život nanovo, beze omezení sociálních struktur, které existovaly na východě. Harry Allen a Mrs Nash nám ukazují obrázek této historické éry jakožto prostředí v němž bylo možné utvářet nová chápání genderu.

Recommended literature/audio:
Peter Boag – Re-Dressing America’s Frontier Past
Washington Standard, 6 July 1900
Bismarck Tribute, 4 November 1878
Bismarck Tribune, 2 December 1878
Dustin White, "The Mysterious Mrs Nash", Midwestern Scout – read here

***************************

TRANSISTORY is a podcast about what it means or has meant to be trans. Via information about the lives of historical trans figures, the podcast provides members of the trans community with the opportunity to place their own lives within a broader context which reaches far back into history, and at the same time enables the wider public to understand that this is in no way a modern phenomenon, but rather a gender experience which has existed here since time immemorial.

The podcast will be released once every 14 days on podcast platforms such as Mixcloud, Soundcloud and Apple Podcasts.

It is part of the project QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES, a series of lectures, discussions and workshops taking place in co-operation with figures from the field of activism, the exact sciences and fine arts, focusing on the search for new forms of evolutionary processes, ecological interactions and policies from the perspective of queer and feminist theory, and inter-disciplinary co-operation.

**************************

Podcast author: Jamie Rose
Presenters: Jamie Rose and Johanna Nejedlová
Script editor: Barbora Kleinhamplová
Audio post-production: Jiří Špičák
Music: Jonáš Kucharský
Visual editor: Marie Lukáčová
Producer: Ida Tausch

Realized with a financial support of: Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague 7 City District Municipality, Prague City hall and the State Fund of Culture.

Předchozí akce

Past events