Speculating Queer Ecologies: dílna tvůrčího psaní se spisovatelkou a aktivistkou za rozkoš Amou Josephine Budge

Online workshop science fiction a tvůrčího psaní.

Speculating Queer Ecologies s Amou Josephine Budge
11. 12. 2021
17:00 – 19:30 (CET)

Ama%20josephine%20b.%20johnstone

Speculating Queer Ecologies: writing workshop with writer and pleasure activist Ama Josephine Budge

Online science fiction workshop for stimulating writing.

Speculating Queer Ecologies w/ Ama Josephine Budge
Saturday 11 November, 2021
4PM – 6:30 (GMT)

Ama%20josephine%20b.%20johnstone

Zúčastněte se dílny tvůrčího psaní pod vedením Amy Josephine Budge, v rámci které budeme prostřednictvím média science fiction společně psát, číst a promýšlet queer ekologii. Zaměříme se na mezidruhové vztahy a výstavbu postav a využijeme sci-fi jako odrazový můstek k úvahám o politice a možnostech umístění do centra dění protagonistů, zápletek a skutečností, které v západních patriarchálních společnostech a genderových systémech zůstávají utlačované a odsouvané na okraj zájmu. Budete mít možnost pohrát si s psaním mikropovídek a mapováním spekulativního univerza, stejně jako v malých skupinkách diskutovat o krátké domácí četbě.

Ama Josephine Budge / www.amajosephinebudge.com / je autorka spekulativní fikce, umělkyně, kurátorka a aktivistka za rozkoš, jejíž interdisciplinární praxe si razí cestu intimními zkoumáními rasy, umění, ekologie a černošství. Ama je doktorandkou programu Psychosociální studia na Birkbecku (Londýnská univerzita). Její výzkum uplatňuje queer a dekoloniální přístup ke kritice klimatického kolonialismu v subsaharské Africe a soustředí se hlavně na inherentně ekologické praktikování rozkoše v Ghaně. Ama je členkou kolektivu Queer Ecologies, provozuje projekt Apocalypse Reading Room a je přední umělkyní v projektu MycoLective ve spolupráci a Chisenhale Studios a Feral Practice. Ama je autorkou textů mezinárodně publikovaných a sepsaných na zakázku v časopisech, jako je Anathema: Spec from the Margins, The Architectural Review, Black Discourse, The Feminist Review, The Independent, Autograph ABP, Consented Magazine aj. Ukázky její tvorby naleznete zde.

Dílna Speculating Queer Ecologies je určena spisovatelům, spisovatelkám, aktivistům a aktivistkám, a všem, kteří*ré by rády*i napsaly*i o něčem, co je dopaluje, a nebo to rovnou změnily, ale nikdy k tomu nenašly příležitost. Žádná předchozí zkušenost není nutná – lidé odlišné barvy pleti a sexuální orientace jsou obzvláště vítáni.

Speculating Queer Ecologies bude probíhat v anglickém jazyce online přes platformu Zoom.

Prosím, registrujte se emailem na: iu@insitutuzkosti.cz.Dva týdny před konáním kurzu budeme s přihlášenými účastníky a účastnicemi sdílet přípravnou literaturu.

Vstup zdarma.

Dílna Speculating Queer Ecologies projektu KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ, série přednášek, diskusí a workshopů vznikajících ve spolupráci s osobnostmi z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, které se zaměřují na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Realizováno za podpory: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Prahy 7 a Státní fond kultury.

Join Ama Josephine Budge for a stimulating writing workshop that explores how to write, read and think about queer ecologies through the medium of science fiction. With a focus on interspecies relations & character-building we will take sci-fi as a point of departure and consider the politics and potentials of centring protagonists, storylines and realities that remain both oppressed and marginalised by Western patriarchal societies and gender systems. You’ll have the opportunity to play with writing microfictions and mapping out a speculative universe as well as discuss some pre-reading in small groups.

Ama Josephine Budge /www.amajosephinebudge.com / is a Speculative Writer, Artist, Curator and Pleasure Activist whose interdisciplinary practice navigates intimate explorations of race, art, ecology and Blackness. Ama is a PhD candidate in Psychosocial Studies at Birkbeck, University of London. Her research takes a queer, decolonial approach to challenging climate colonialism in Sub-Saharan Africa with a particular focus on inherently environmentalist pleasure practices in Ghana. Ama is also a member of Queer Ecologies collective, runs the Apocalypse Reading Room project and Lead Artist on the MycoLective project with Chisenhale Studios and Feral Practice. Ama’s fiction, art writing and essays has been both commissioned and published internationally including by Anathema Spec from the Margins, The Architectural Review, Black Discourse, The Feminist Review, The Independent, Autograph ABP, Consented Magazine and more. Check some of her writings here.

The Speculating Queer Ecologies workshop is for writers, activists, and those who would like to write and/or change something they feel passionate about, but have never had the chance to start. No prior experience necessary– Black, people of colour and LGBTQ+ are particularly welcome to join.

The online workshop will be held in English via Zoom platform. Free of entry.
Please, register via email: iu@insitutuzkosti.cz. The pre-reading texts will be shared with you 2 weeks ahead.

Speculating Queer Ecologies is realised as a part of the project QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES, a series of lectures, discussions and workshops created in co-operation with figures from the realm of activism, the exact sciences and fine arts, focusing on a search for new forms of evolutionary processes, ecological interactions and policies from the perspective of queer and feminist theory and inter-disciplinary co-operation.

With the support of: the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, Prague 7 City District Municipality and the State Fund of Culture.

Předchozí akce

Past events