Rezidence: Karel Veselý

@ Sterna, Nisyros, Greece
říjen – listopad 2018

2018 02 23 vesel%c3%bd%20karel 002

Residency: Karel Veselý

@ Sterna, Nisyros, Greece
October – November 2018

2018 02 23 vesel%c3%bd%20karel 002

Karel Veselý (1976) je hudební novinář, teoretik pop kultury a spisovatel.

Studoval filosofii a anglický jazyk na FF MU v Brně, v roce 2001 dokončil školu s magisterským titulem.

Od roku 2008 pracuje jako novinář na volné noze pro různá česká periodika – papírová (A2, Respekt, Salon) i online (Aktulane, Alarm). Momentálně je editorem hudebního časopisu Full Moon a dlouhodobě spolupracuje s ČRo – Radio Wave. V roce 2010 publikoval knihu Hudba ohně – obsáhlé dějiny tzv. černošské hudby, jeho literární debut BombaFunk vyšel v roce 2017 s dobrými recenzemi. Kniha byla nominována v cen;ách Česká kniha a získala čestné uznání v Ceně Miloslava Švandrlíka. Byl spoluautorem bestselleru Kmeny (2011) o českých subkulturách, který se dočkal dvou pokračování a zpracování v podobě televizního dokumentárního seriálu. Podílel se na knize Planeta Nippon o japonské popkultuře, která byla nominována na Magnesii Literu v kategorii Nejlepší publicistická kniha.

Píše o současné populární i alternativní hudbě a vlivu technologií či subkultur na kulturu. Zajímá se také o propojování politiky a umění.

V současnosti pracuje na podcastové sérii a následné knize Černé slunce zabývající se úzkostí a depresemi v současném popu. Jednotlivé kapitoly zkoumají historii mužských a ženských emocí v žnrech jako rock, rap nebo post-punk, nárůst smutku v současném popovém mainstreamu nebo reakci popkultury na finanční krizi roku 2008. Šestidílný podcast vychází s měsíční periodicitou na www.institutuzkosti.cz v druhé polovině roku 2018. Kniha by měla vyjít v roce 2020.

Karel Vesely (1976) is a music journalist, pop culture theorist and novelist.

He studied philosophy and English studies at FF MU, Brno, graduated with a master´s degree in 2001.

Since 2008 he works as a freelance journalist writing for various Czech periodicals, both printed (A2, Respekt, Salon) and online (Aktulane, Alarm). He is currently an editor at Full Moon Magazine and works with Czech Broadcasting Service – Radio Wave. In 2010 he published book Hudba ohne - a lengthy survey of so-called black music history, in 2017 his first novel BombaFUNK was published to critical acclaim. (It was shortlisted for the Ceska kniha award and got a special mention award at Miloslav Svandrlik Award). He collaborated on a bestselling book Kmeny (2011) about Czech subcultures, which span two sequels and TV documentary series. He co-wrote Japanese pop-culture study Planeta Nippon (2017), which was shortlisted for Magnesia Litera Book Awards in the non-fiction category.

His professional interest includes contemporary pop and alternative music and the influence of subcultures and modern technology on pop culture. He is also concerned about the intersection between arts and politics/society.

Currently, he is working on a podcast series and a subsequent book about anxiety and depression in western popular music called Black Sun. It surveys the way contemporary music reflects changes in our society. Chapters discuss the history of male and female emotions in genres such as rock, rap or post-punk, the rise of sadness in contemporary pop or the reactions of pop culture to the financial crisis of 2008. A six-part podcast is being published monthly at www.institutuzkosti.cz in the second half of 2018. The book is supposed to get published in 2020.

Předchozí akce

Past events