Potomci hub: (NE)LIDSKÁ PROSTŘEDÍ

Program pracovní skupiny I.: (NON-)HUMAN ENVIRONMENT
v rámci třetího ročníku sympozia na lesním a lučním pozemku mezi obcemi Hnátnice a Písečná v Orlických horách
23. – 25. 7. 2021

Skupina%20i ilustra%c4%8dn%c3%ad
© Denisa Langrová, 2021

Descendants of Fungi: (NON-)HUMAN ENVIRONMENT

Programme of the Group I.: (NON-)HUMAN ENVIRONMENT
within the third annual symposium in forest and meadow lands between the villages of Hnátnice and Písečná in the Orlické Mountains
23 – 25.7.2021

Skupina%20i ilustra%c4%8dn%c3%ad
© Denisa Langrová, 2021

Skupina I.: (NE)LIDSKÁ PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina se bude zabývat tématy etologie a prostředí pro hospodářská a divoká zvířata, domestikací a feralizací. Vzniknou návrhy a realizace několika typů mezidruhových a nelidských obydlí.

>> Pátek 23. 7. <
17:00-19:00 Lukáš Brabenec a Michaela Marešová: Příprava na workshop (ne)lidské architektury. Plánování sobotní a možná i nedělní realizace architektury a prostředí pro kozy, ovce, ptáky, hmyz, plazi a možná i lidi (společná koncepce, výkresy, harmonogram, rozdělení práce atp.). / Michaela Marešová vystudovala architekturu na pražské UMPRUM a zaměřuje se na problematiku současných metropolí. Podílela se na produkci přednáškové série Landscape Exchange v galerii Norma space.

>> Sobota 24. 7. <<
9:30-13:00 Lukáš Brabenec a Michaela Marešová: workshop praktický. Stavba pro kozy, ovce a jiná domestikovaná a divoká zvířata.
14:30 Sdílené čtení a diskuze na téma domestikace a feralizace I. Připraví a problematikou provede realizační tým skupiny.
17:00 Lukáš Brabenec a Michaela Marešová: workshop praktický, zaměřený výrazněji na divoká zvířata a jejich obydlí - včelíny, čmelíny, plazíny, budky pro ptáky, sovy, netopýry.

>> Neděle 25. 7. <<
10:00 Sdílené čtení a diskuze na téma domestikace a feralizace II. Připraví a problematikou provede realizační tým skupiny.
12:00 Denisa Langrová a Ruta Putramentaite: workshop Kulning. Kulning je druh volání na domestikovaná zvířata, který se ve Skandinávii používá dodnes. Je to způsob, jak definovat prostor pomocí svého hlasu - vymalovat s ním prostředí, zakrýt ho zvukovými ornamenty. Praxe workshopu bude založena na experimentování s vlastním hlasem a úmyslem spojit se s ostatními lidskými i nelidskými zvířaty skrze zvuky našich těl a aktivní poslech. Každá pastýřka má svůj vlastní způsob volání. Každý se může naučit volat své stádo. / Denisa Langrová je umělkyně a hlavními tématy její tvorby jsou domestikace a jiné mezidruhové vztahy, klimatická změna, utopie a láska. Momentálně studuje Veterinární univerzitu v Brně, program Ochrany zvířat a welfare. Ruta Putramentaite pracuje na pomezí sochařství a audio/video tvorby, které kombinuje s performativními prvky. Obě umělkyně jsou členkami ekofeministického kolektivu Sbor družstva život.
14:30-16:00 Lukáš Brabenec a Michaela Marešová: workshop praktický - dokončení a zabydlení.

Realizační tým skupiny: Václav Belčák, Edith Jeřábková, Denisa Langrová, Vojtěch Novák, David Přílučík, Ruta Putramentaite, Jonáš Richter, David Střeleček

Workshopy skupiny jsou součástí letního lesního sympozia Potomci hub podpořeného Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury a Watterrain.

Group I: (NON-)HUMAN ENVIRONMENT

The working group will focus on the theme of ethology and environment for farmed and wild animals, domestication and feralisation. Designs and realisations will be created for several types of inter-species and non-human dwellings.

>> Friday 23. 7. <<
17:00-19:00 Lukáš Brabenec and Michaela Marešová: Preparation for the (non-)human environment workshop. Planning of Saturday’s and possibly also Sunday’s realisation of architecture and an environment for goats, sheep, insects, reptiles and possible also humans (joint conception, diagrams, schedule, division of labour etc.). / Michaela Marešová studied architecture at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, and focuses on the issue of contemporary metropolises. She contributed to the production of the lecture series Landscape Exchange in the Norma Space gallery.

>> Saturday 24. 7. <<
9:30-13:00 Lukáš Brabenec and Michaela Marešová: practical workshop. Construction for goats, sheep and other domesticated and wild animals.
14:30 Shared reading and discussion on the theme of domestication and feralisation I. – the group realisation team will prepare and present the issue.
17:00 Lukáš Brabenec and Michaela Marešová: practical workshop, focusing more strongly on wild animals and their dwellings – beehives, bumble bee apiaries, reptile houses, shelters for birds, owls, bats.

>> Sunday 25. 7. <<
10:00 Shared reading and discussion on the theme of domestication and feralisation II. The group realisation team will prepare and present the issue.
12:00 Denisa Langrová and Ruta Putramentaite: Kulning workshop. Kulning is a type of calling for domesticated animals, which is used to this day in Scandinavia. It is a manner of defining the space with aid of one’s voice – using it to paint the environment, concealing it with auditory ornaments. The practice of the workshop will be based on experimentation with one’s own voice and the intention of connecting with other human and non-human animals using the sounds of our bodies and active listening. Every shepherdess has her own special way of calling. Everyone can learn to call their herd. / Denisa Langrová is an artist whose main themes are domestication and other inter-species relationships, climate change, utopia and love. Ruta Putramentaite works on the boundary of sculpture and audio/video creation, which she combines with performance elements. Both artists are members of the eco-feminist collective Sbor družstva život.
14:30-16:00 Lukáš Brabenec and Michaela Marešová: practical workshop – conclusion and settling in.

Group realisation team: Václav Belčák, Edith Jeřábková, Denisa Langrová, Vojtěch Novák, David Přílučík, Ruta Putramentaite, Jonáš Richter, David Střeleček

This program is realized within the program of summer sympozium Descendants of Fungi supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Cultural Fund, Waterrain.

1f2a3728
1f2a3369
1f2a3347
1f2a3882
1f2a4109
1f2a3902
1f2a3837
1f2a4480
1f2a3873
1f2a3874 3957
1f2a3825
1f2a3952
1f2a5381
1f2a4062
1f2a4065
1f2a5114
1f2a5122
1f2a5117
1f2a5351
1f2a5377
© Johana Pošová
1f2a3728
1f2a3369
1f2a3347
1f2a3882
1f2a4109
1f2a3902
1f2a3837
1f2a4480
1f2a3873
1f2a3874 3957
1f2a3825
1f2a3952
1f2a5381
1f2a4062
1f2a4065
1f2a5114
1f2a5122
1f2a5117
1f2a5351
1f2a5377
© Johana Pošová

Předchozí akce

Past events