Potomci hub: DĚTSKÁ LESNÍ SKUPINA

Program pracovní skupiny IV.: DĚTSKÁ LESNÍ SKUPINA s podtitulem PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC MEZI DRUHY
v rámci třetího ročníku sympozia na lesním a lučním pozemku mezi obcemi Hnátnice a Písečná v Orlických horách
23. – 25. 7. 2021

Skupina%20iv
© Eva Koťátková, 2020

Descendants of Fungi: FOREST CHILDREN’S GROUP

Programme of the Group IV.: FOREST CHILDREN’S GROUP with a theme CROSSING BOUNDARIES BETWEEN SPECIES
within the third annual symposium in forest and meadow lands between the villages of Hnátnice and Písečná in the Orlické Mountains
23 – 25.7.2021

Skupina%20iv
© Eva Koťátková, 2020

Skupina IV.: DĚTSKÁ LESNÍ SKUPINA: PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC MEZI DRUHY

Přidejte se k nám na společné procházky, vyprávění, výrobu masek a kostýmů a přípravu společné akce. Cílem Dětské lesní skupiny pro rok 2021 je překračování hranic mezi druhy. Budeme se společně snažit porozumět řeči zvířat, hub a rostlin, budeme zkoumat jejich pohyb a gesta a vzájemnou komunikaci, budeme se pokoušet naslouchat jejich touhám, úzkostem i potřebám a zaměříme se i na ty obyvatele a obyvatelky lesa, které běžným okem nevidíme. Jelikož jsme si minule všimli*y, že k nám les promlouvá možná ještě intenzivněji, když spíme, letošní novinkou bude sběr snů, které se vám budou zdát v lese. K tomuto sběru srdečně zveme i dospělé účastníky a účastnice sympozia.

Dětská lesní skupina připravuje program pro děti a s dětmi, je dopředu navrženým, ale nefixovaným pásmem, které aktivně reaguje na podněty a potřeby jeho účastníků a účastnic. Současně umožňuje rodičům, aby se účastnili programu, určeného spíše pro dospělé.

V rámci dětské skupiny kromě jednotlivých programů mají v péči vaše nejmenší Žofia a Lujza. / Lujza Srnková je absolventka malby a lektorka kurzů pro děti, mládež a dospělé. Zajímají ji mezigenerační spojení a nekonvenční formy ve vzdělávání. Žofia Ščuroková je studentkou katedry audiovizuálnych studií na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Většinu volného času tráví v zákoutích knižních antikvariátů, bazarů s vinyly a nebo jako lektorka na dětských táborech.

>> Pátek 23. 7. <<
Vytvoření společného stanoviště. Představení se lesu a seznámení se s jeho obyvatelkami a obyvateli. Vyprávění o proměnách ve zvířata, rostliny nebo houby před spaním.
14:00-16:00 Vytvoření stanoviště dětské lesní skupiny, kde proběhne první setkání. Pro ty, kdo přijedou dříve a chtějí se k nám přidat v zútulňování našeho stanoviště.
17:00 Představení se Lesu a seznámení se s jeho obyvatelkami a obyvateli i mezi sebou navzájem.
Večerní program: Vyprávění, čtení na dobrou noc. O mluvících rostlinách, houbách a zvířatech, proměnách v jiné tvory a nazpátek, zvířecí a rostlinné mytologii a bytostech mimo kategorie.

>> Sobota 24. 7. <<
Řeč zvířat, hub a rostlin: pokusy o překračování hranic mezi druhy. První řečová a pohybová zkouška. Společná imaginace. Vyprávění před spaním, sběr snů.
9:30 Procházka lesem: Pozorování lesa, sbírání předmětů, pohybů a zvuků.
10:00 Mary Čtvery: Propojme se a poslouchejme.
Kam až se můžeme proposlouchat? Jaké písně se v lese zpívají? A co když to nejdůležitější naše ucho vůbec nedokáže zachytit? Jak se ztišit, abychom se mohli*y od lesa učit? / Marie Čtveráčková aka Mary C je hudebnice, kurátorka a spoluzakladatelka Knihovny syntezátorů.
11:00 Hana Polanská (Turečková): Lidské tělo má v sobě zakódovány všechny vzorce vývojových úrovní naší planety. Různé anorganické formy přírody, rostliny a živočichové jsou předobrazy těchto vzorců, od kterých se můžeme učit a znovu tak objevit spojení s touto historií skrze naše těla. Díky přírodě a spočinutí v ní také můžeme znovu prozkoumat různé časovosti, rytmy a prostory a tím objevovat a přijímat jiné stavy bytí a vztahovosti než ty, preferované dominantní kulturou západního typu. / Hana Polanská (Turečková) je tanečnice a choreografka. Momentálně se zajímá o somatický pohyb, analýzu pohybu a studuje vliv tanečně-pohybové terapie na vytváření růstových faktorů v mozku pro podporu mozkové plasticity ve stáří jako prevence proti neurodegenerativním onemocněním.
14:30 Magdalena Šipka: Kurz proměny. Zkusme si představit, že jsem někdo úplně jiný, možná máme větve, možná šupiny. Jak se nám bude žít v lese? / Magdalenu Šipku znáte spíš jako teoložku, básnířku nebo skrz novinářské texty, zároveň se celou dobu svého života živí především prací s dětmi a mládeží. Tuto profesi v současnosti rozvíjí hlavně prostřednictvím projektu zaměřeného na kritickou pedagogiku Futuropolis: Škola emancipace.
16:00 Nikola Brabcová: Příprava barev z místních rostlin a pigmentů. Od semínka přes kořeny v půdě až po květ, který nás spojí s hmyzím světem. / Nikola Brabcová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze. Její poslední práce se zabývají půdou a přírodními materiály. Mimo vlastní tvorbu se spolupodílí na projektu Studio-prototyp a Artyčok.tv.
Večerní program: Vyprávění, čtení na dobrou noc. Magdalena Šipka: Noční cesta. Jakým jazykem mluví setmělá příroda a co se v ní ukrývá?

>> Neděle 25. 7. <<
Pokus o proměnu.
9:30 Stávání se zvířaty, houbami nebo rostlinami: Řečová a pohybová zkouška. Výroba kostýmů a masek.
14:30 Dokončování kostýmů a masek. Stávání se lesem. Společné i jednotlivé zabydlení lesa. Proměna.
16:00 Návrat do původní podoby. Nebo také ne. Odjezd domů.

Realizační tým skupiny: Eva Koťátková, Barbora Kleinhamplová, Petra Pučeková, Lujza Srnková, Žofia Ščuroková

Workshopy skupiny jsou součástí letního lesního sympozia Potomci hub podpořeného Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury a Waterrain.

Group IV: FOREST CHILDREN’S GROUP: CROSSING BOUNDARIES BETWEEN SPECIES

Come and join us for group walks, storytelling, production of masks and costumes and the preparation of a joint event. The aim of the Forest Children’s Group for 2021 is to transcend the boundaries between species. Together we will attempt to understand the speech of animals, fungi and plants, examine their movement and gestures and mutual communication, we shall attempt to listen to their desires, worries and needs, and focus on those inhabitants of the forest that we don’t usually see with the naked eye. Since in the past we noticed that the forest speaks to us more intensively when we’re asleep, this year’s new feature will be a collection of dreams that you experience in the forest. Adult participants in the symposium are cordially invited to this collection of dreams.

The children’s forest group is preparing a programme for children, which is designed but not fixed in advance, and actively responds to the initiatives and needs of its participants. At the same time it enables parents to take part in the programme designated rather for adults.

In addition to the individual programmes, within the framework of the children’s group care will be provided by Žofia and Lujza. / Lujza Srnková is a graduate in painting and a lecturer on courses for children, youth and adults. She focuses on inter-generational connections and unconventional forms in education. Žofia Ščuroková is a student is audiovisual studies at the Academy of Fine Arts in Bratisllava. She spends most of her free time in the nooks of second-hand books and records shops and as tutor at children's summer camps.

>> Friday 23.7. <<
Creation of a common habitat. Presentation of the forest and familiarisation with its inhabitants. Storytelling about transformations into animals, plants and fungi before bedtime.
14:00-16:00 Creation of habitat of forest children’s group, where the first meeting shall take place. For those who arrive early and want to join in creating a comfortable habitat.
17:00 Presentation of the forest and familiarisation with its inhabitants and among ourselves.
Evening programme: Storytelling, bedtime reading. About talking plants, mushrooms and animals, transformations into other creatures and back again, animal and plant mythology and entities beyond categories.

>> Saturday 24.7. <<
The speech of animals, fungi and plants: attempts to transcend boundaries between species. First speech and movement experiment. Communal imagination. Storytelling before bedtime, collection of dreams.
9:30 Walk through the forest: Observation of the forest, collection of objects, movements and sounds.
10:00 Mary Čtvery: Join together and listen.
How far can our listening abilities reach? What songs are sung in the forest? And what if our ears are unable to hear what’s most important? How can we silence ourselves in order to learn from the forest? / Marie Čtveráčková aka Mary C is a musician, curator and co-founder of Synth Library.
11:00 Hana Polanská (Turečková): The human body has all the models of developmental levels of our planet encoded within it. Various inorganic forms of nature, plants and animals are precursors of those models from which we learn and thereby rediscover a connection with this history through our own body. Thanks to nature and dwelling within it we can also re-examine various temporalities, rhythms and spaces, and thereby discover and take on other states of being and relations than those preferred by the dominant Western culture. / Hana Polanská (Turečková) is a dancer and choreographer. At present she focuses on somatic movement, analysis of movement and studies the influence of dance-movement therapy on the creation of growth factors in the brain in order to support brain plasticity in old age as prevention against neurodegenerative disorders.
14:30 Magdalena Šipka: Transformation Course. Let’s try to imagine that we’re someone else entirely, we might have branches, we might have scales. How will we live in the forest? / You may know Magdalena Šipka rather as a teleologist, poet or through her journalistic texts, but throughout her life she has worked primarily with children and youth. At present she is developing this profession mainly via a project focused on critical pedagogy, namely Futuropolis: School of Emancipation.
16:00 Nikola Brabcová: Preparation of paints from local plants and pigments. From seeds and roots in the soil to blossoms, which connect us with the world of insects. / Nikola Brabcová studied at the Academy of Fine Arts in Prague. Her most recent works deal with soil and natural materials. In addition to her own creative work, she contributes to the project Studio-prototype and Artyčok.tv.
Evening programme: Storytelling, bedtime reading. Magdalena Šipka: Night trip. What language does nature speak in the dark, and what is concealed within it?

>> Sunday 25.7. <<
Attempt at transformation.
9:30 Becoming animals, fungi or plants. Speech and movement experiment. Production of costumes and masks.
14:30 Completion of costumes and masks. Becoming the forest. Communal and individual inhabiting of the forest. Transformation.
16:00 Return to original form. Or not. Departure for home.

Group realisation team: Eva Koťátková, Barbora Kleinhamplová, Petra Pučeková, Lujza Srnková, Žofia Ščuroková

This program is realized within the programe of summer symposium Descendants of Fungi supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Cultural Fund, Waterrain.

1f2a4336
1f2a3511
1f2a4367
1f2a4358
1f2a4352
1f2a4386
1f2a4405
1f2a4375
1f2a4420
1f2a4396
1f2a4393
1f2a5065
© Johana Pošová
1f2a4336
1f2a3511
1f2a4367
1f2a4358
1f2a4352
1f2a4386
1f2a4405
1f2a4375
1f2a4420
1f2a4396
1f2a4393
1f2a5065
© Johana Pošová

Předchozí akce

Past events