Permakulturní kurz: Jedlý les a hospodaření s vodou

Permakulturní kurz s Denisou Tomáškovou
18. 5. – 19. 5. 2019
@ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění
Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná, Orlické hory
facebook
mapa

Kapacita kurzu je již naplněna. Těšíme se na Vás!

Vlcsnap 2019 05 14 12h14m00s298
Ilustrace Marek Meduna.

Permaculture Course: Edible Forest and Water Management

Permaculture Course with Denisa Tomášková
18th – 19th May 2019
@ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
Forest and meadow plot between the villages of Hnátnice and Písečná, Orlické Mountains
facebook
map

The course is already full. We look forward to you!

Vlcsnap 2019 05 14 12h14m00s298
Illustration Marek Meduna.

Kurz má 14 vyučovacích hodin, ve kterých získáte obecnou znalost permakulturní etiky, části permakulturních principů, budeme se věnovat práci s vodou na pozemku a práci v komunitě.
 Kurz je určen všem, kdo s permakulturou začínají a chtějí se dozvědět, na které oblasti je aplikovatelný permakulturní design. Učastníci kurzu si odnesou základní znalosti o hospodaření s vodou a jedlém lese. V kurzu si ukážeme schéma – postup designu na konkrétním lesním pozemku nedaleko obce Písečná.

Program kurzu:

Sobota
9:00 – 12:30 a 13:30 – 18:00 h

Neděle
9:00 – 13:00 h

– Permakultura – etika a principy
– Klimatická změna a její projevy u nás
– Základní principy hospodaření s vodou na pozemku
– Opatření pro zadržení vody a dobré fungování vegetace na pozemku
– Výsadby a volba rostlin, ekosystémové myšlení pro přizpůsobení se klimatické změně
– Principy jedlého lesa
– Vycházka do terénu, pozorování a nastínění konkrétních řešení v terénu

The course is organized within the project WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art.

WOODS reacts to climate change and the related, accelerating processes of degradation in the agricultural and forest landscapes and the soil, increasing drought and the extinction of small animals. Through sharing, we want to fight the division of landscape according to cadastral register and the loss of planetary, soil and gut flora and fauna diversity. We will focus on sustainable agriculture, water management, migration, nutrition, psychology, health, the intelligence of animals, plants and mushrooms and our communal presence in the landscape. We will move across the boundaries between art, science, activism, work and rest.

WOODS disrupts the dualism of theory and practice, city and country, state and planet, humans and nature. We aim to create a sustainable, biodiverse forest as a friendly habitat for different life forms: from microorganisms, bacteria, plants, mushrooms, animals all the way to humans. In the forest, we will draw on the interconnected formats of work, education and academic and artistic reflection and imagination to address the questions concerning the future life on the planet we have damaged.

WOODS was prepared in 2018 as a part of Institute of Anxiety's program. It comes to life on a 1.8 ha forest lot near the village of Hnátnice in the Orlické Mountains, which was bought for community purposes by the organization Are.

Denisa Tomášková se 
permakultuře vyučila u zakladatele Billa Mollisona, jeho žáka Geoffa Lawtona v Turecku a dalších skvělých lidí. Se svou rodinou se snaží rozvíjet permakulturní projekt Permakulturní Domácnost, jehož rozloha je v současné chvíli kolem 8000m2. Přestože její dráha původně směřovala k profesi psychoterapeuta – má za sebou studium medicíny, psychologie a několik psychoterapeutických výcviků – permakultura se nakonec ukázala nejlepší terapií pro její vlastní duši a cestou z bezradnosti nad stavem světa. Po PDC absolvovala kurzy jako Teacher´s Course s australankou Rosemary Morrow, Regenerative Agriculture s průkopníkem velkoplošné permakultury a regenerativního zemědělství Darrenem Dohertym, Holistic Management s Kirkem Gadziou a další specializační kurzy.  

Od roku 2010 učila PDC ve večerní permakulturní škole v Boskovicích a úvodní kurzy u nás a na Slovensku. Od roku 2013 se podílí na činnosti Akademie permakultury v Praze.

Dlouhodobě spolupracuje s klienty na realizaci permakulturních projektů u nás i v zahraničí.  

V současné době žije v Polabí s manželem a čtyřmi dětmi, kde společně rozvíjí svůj vlastní permakulturní projekt Permakulturní Domácnost. V permakultuře se v současné době soustředí na městskou a příměstskou permakulturu, jelikož je to prostředí, ve kterém žije. Velmi jí však zajímá i komplexní řešení pro venkov a obnova krajiny. Více informací o Denise Tomáškové najdete na www.permadoma.cz

Kurz je pořádán v rámci projektu LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
 
LES reaguje na změnu klimatu a s ní spojené zrychlující se procesy degradace zemědělské a lesní krajiny, půdy, postupujícího sucha a vymírání drobných živočichů. Sdílením chceme bojovat proti dělení krajiny podle územního katastru a proti ztrátě diverzity planetární, půdní a střevní flóry i fauny. Pozornost zaměříme na udržitelné formy zemědělství, vodohospodářství, migraci, výživu, psychologii, zdraví, inteligenci živočichů, rostlin a hub a naši společnou přítomnost v krajině. Budeme se pohybovat na rozhraní umění, vědy, aktivismu, práce a odpočinku. 
 
LES chce důsledně rušit dualismus teorie a praxe, města a venkova, státu a planety, člověka a přírody. Naším záměrem je vytvořit udržitelný biodiverzní les přátelský pro nejpestřejší formy života od mikroorganismů, bakterií, rostlin, hub, živočichů až po člověka. V lese se budeme pomocí provázaných formátů práce, edukace a akademické a umělecké reflexe a imaginace věnovat otázkám budoucího života na námi poškozené planetě. 

LES se připravoval v roce 2018 jako součást programu Institutu úzkosti. Vzniká na lesním pozemku o rozloze 1,8 ha v Orlických horách poblíž obce Hnátnice, který pro komunitní účely letos zakoupila organizace Are.

Dsc 0200
Dsc 0151
Dsc 0155
Dsc 0161
Dsc 0170
Dsc 0202
Dsc 0211
Dsc 0213
Dsc 0225
Dsc 0227
Dsc 0246
Dsc 0264
Dsc 0265
Dsc 0270
Dsc 0276
Dsc 0277
Dsc 0279
Dsc 0282
Dsc 0281
Dsc 0280
Dsc 0292
Dsc 0288
Dsc 0297
Dsc 0200
Dsc 0151
Dsc 0155
Dsc 0161
Dsc 0170
Dsc 0202
Dsc 0211
Dsc 0213
Dsc 0225
Dsc 0227
Dsc 0246
Dsc 0264
Dsc 0265
Dsc 0270
Dsc 0276
Dsc 0277
Dsc 0279
Dsc 0282
Dsc 0281
Dsc 0280
Dsc 0292
Dsc 0288
Dsc 0297

Předchozí akce

Past events