IÚ & Festival m³ / Umění v prostoru: NEVIDITELNÉ MĚSTO

Zveme na pilotí událost Festivalu m³ / Umění v prostoru Rajské zahrady na Praze 14.

Fb event cover
  • 06/10–14/10/2023
  • art

IA & M³ Festival / Art in Space: INVISIBLE CITY

We invite you to the pilot event of the Festival m³ / Art in the space of the "Paradise Garden" (Rajská zahrada) in Prague 14.

Fb event cover

Pro pilotní událost připravujeme výtvarný a hudební workshop pro děti i dospělé, happening v parku, pouliční workshop a procházky s průvodci a průvodkyněmi z oblasti umění, vědy a vzdělávání.

14.října 2023 se můžete těšit na půldenní poznávací aktivity v Rajské zahradě, které pro vás připravili architektonické studio MAK!, kolektiv Prádelna, umělkyně Tereza Silon, Martina Drozd Smutná a Eliška Fialová a hudební kolektiv Synth Library.

Veškeré informace o probíhajícím programu se dozvíte na v místě konání akce u stánku CK Ráj od architektonického kolektivu MAK!, který najdete před stanicí metra Rajská zahrada.

Pilotní akci festivalu NEVIDITELNÉ MĚSTO kurátorujue tým Institutu úzkosti na pozvání Festivalu m3 / umění v prostoru.

Podrobný program:

◼️ CK RÁJ
(architektonický kolektiv MAK!)
Poznejte své okolí za doprovodu odborných průvodců. Poznejte ho tak, jak ho ještě neznáte. A nebo spíše znáte, ale nepřikládáte tomu význam… Můžete se těšit na problematiku města očima zvířat, dětí, rostlin, seniorů, vody, matek a otců, stromů a hub... To vše skrze témata urbanismu sídliště, městské zeleně, umění ve veřejném prostoru, technologické infrastruktury, lokální historie, sociální geografie.
Procházky od stanice metra Rajská zahrada:
14.00 Normalizace, devadesátá léta a současnost na sídlišti (Petr Zeman)
16.00 Průvod městskou divočinou, s překvapením (Alžběta Procházková, Kateřina Vídenová, Adam Wlazel)

◼️ Rajská zahrada soukromá a společná
(Martina Drozd Smutná & Eliška Fialová)
Tvořivý workshop malování s procházkou po okolí:
13:30 - 17:30 Dům dětí a mládeže Praha 9
Martina Drozd Smutná a Eliška Fialová připraví výtvarnou dílnu určenou nejen dětem, skrze niž budou společně s obyvateli čtvrti "vyprávět příběhy o životě na Rajské zahradě" a sbírat tak motivy pro nástěnnou malbu, která zde bude realizována v příštím roce.

◼️ Smyslový/smyslný kolektivní ztělesněný herbalismus a vokální ekologické zaříkávání
(Tereza Silon)
13:00 - 15:30 sraz u Stánku CK Ráj před stanicí metra Rajská zahrada
Setkání zprostředkovávající kolektivní fyzickou praxi, učení se a sdílení o rostlinách a s rostlinami.

◼️ Sloky mezi paneláky
(Synth Library - Pojízdné hudební nahrávací studio)
Dům dětí a mládeže Praha 9
14:00 Otevíráme pojízdné studio, zkoušíme nové nástroje a mikrofony
15:00 Vystoupení zpěvačky a rapperky Jemah
15:30 Pokračujeme v tvorbě textů, beatů a nahrávání minimálně do 17h

◼️ Kanální tisk
(Kolektiv Prádelna)
13:00 - 19:00 V blízkosti stánku CK Ráj
Kolektiv Prádelna pro vás chystá workshop s názvem Kanální tisky. Členky Kolektivu Prádelna se pravidelně scházejí a věnují se psaní, kreslení, či točení filmů, a společně se snaží bojovat proti stereotypnímu zobrazování lidí v sociální nouzi. Aranka, Balu, Monika, Magda, Linda a Helena vás zvou na dílnu, kde vám ukážou, jak vznikají trička, která tisknou přímo na pražských ulicích. Kanální tričko si budeme moci na místě vytvořit i vy!

For the pilot event, we are preparing an art and music workshop for children and adults, a happening in the park, a street workshop and guided walks with art, science and education guides.

On October 14, 2023, you can look forward to a half-day of exploratory activities in the Garden of Eden prepared by the architectural studio MAK!, the Laundry Collective, artists Tereza Silon, Martina Drozd Smutná and Eliška Fialová, and the music collective Synth Library.

All the information about the ongoing programme can be found at the CK Ráj stand of the MAK! architectural collective, which can be found in front of the Rajská zahrada metro station.

The pilot event of the INVISIBLE CITY festival is curated by the team of the Institute of Anxiety at the invitation of the m3 / Art in Space Festival.

Programm:

◼️ CK PARADISE
(MAK architectural collective!)
Get to know your surroundings accompanied by expert guides. Get to know it as you don't know it yet. Or rather, you know it but don't attach importance to it... You can enjoy the issues of the city through the eyes of animals, children, plants, the elderly, water, mothers and fathers, trees and mushrooms... All this through the themes of urban settlement, urban greenery, art in public space, technological infrastructure, local history, social geography.
Walks from the Rajská zahrada metro station:
14.00 Normalisation, the 1990s and the present in the housing estate (Petr Zeman)
16.00 Parade through the urban wilderness, with a surprise (Alžběta Procházková, Kateřina Vídenová, Adam Wlazel)

◼️ Garden of Eden, private and communal
(Martina Drozd Smutná & Eliška Fialová)
Creative painting workshop with a walk around the area:
13:30 - 17:30 Children and Youth House Prague 9
Martina Drozd Smutná and Eliška Fialová will prepare an art workshop for children, through which they and the residents of the neighbourhood will "tell stories about life in the Garden of Eden" and collect motifs for a mural to be painted there next year.

◼️ Sensual/sensual collective embodied herbalism and vocal ecological incantations
(Theresa Silon)
13:00 - 15:30 Meeting at the CK Ráj stand in front of the Rajská zahrada metro station
A gathering facilitating collective physical practice, learning and sharing about and with plants.

◼️ Sloky mezi paneláky
(Synth Library - Mobile Music Recording Studio)
Children and Youth House Prague 9
14:00 Opening the mobile studio, trying out new instruments and microphones
15:00 Performance by singer and rapper Jemah
15:30 We continue creating lyrics, beats and recording until at least 17:00

◼️ Channel Press
(Laundry Collective)
13:00 - 19:00 Near the CK Ráj stand
Kolektiv Prádelna is preparing for you a workshop called Channel Prints. Members of the Laundry Collective meet regularly to write, draw or make films, and together they try to fight against the stereotypical portrayal of people in social need. Aranka, Balu, Monika, Magda, Linda and Helena invite you to a workshop where they will show you how they create t-shirts that they print on the streets of Prague. You will be able to create your own t-shirt on the spot!

Předchozí akce

Past events

  • 03/06–18/06/2023

takes in and generates