Nature, Art and Habitat: Přednáška s Gabi Scardi

Úterý 7. 12. 2021, 19:00 CET
@ VŠUP, místnost 115
mapa

Nahr%20(1)

Nature, Art and Habitat: A lecture with Gabi Scardi

Tuesday, 7. 12. 2021, 7PM CET
@ Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Room 115
map

Nahr%20(1)

Pozvání společenství Les přijala 𝐆𝐚𝐛𝐢 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢, milánská kurátorka, kritička umění a autorka, která bude mluvit o své práci pro rezidenční program Nature, Art & Habitat (NAHR), chystané výzvě pro umělce na téma půdy a o uměleckém výzkumu mezidruhového soužití a architektury vůbec.

Rezidence 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝐀𝐫𝐭 & 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭 / www.nahr.it /, nebo také EKO-laboratoř multidisciplinární praxe (𝘈𝘯 𝘌𝘊𝘖-𝘓𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘥𝘪𝘴𝘤𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘢𝘳𝘺 𝘗𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘤𝘦), se nachází v údolí Taleggio v italské provincii Bergamo. Její hlavní aktivitou je letní rezidenční program, který si klade za cíl rozvíjet a představovat citlivý druh kultury, která se k přírodě vztahuje jako k inspiračnímu prameni a míře dostupných zdrojů. Cílem rezidence NAHR je odhalovat choulostivé vztahy mezi všemi živými organismy a poukazovat na možnosti odolného rozvoje, který dovoluje lidem a přírodě koexistovat.

Program NAHR podporuje hlubinný výzkum životního prostředí a jeho funkcí. Nazírá makroskopicky na zemské ekosystémy – klima, geologii, půdu, vodu, vzduch, slunce – a následně nachází jejich mikroskopický odraz v přírodních rysech údolí Taleggio a jeho květinách, kapradí, včelách, oblázcích, stodolách, vesničanech, obchodech a tak dále. Každý rok NAHR vyzývá účastníky a účastnice, aby se zaměřili na odlišnou složku přírody. Mezi dosavadní témata patřily Lesy, Skála a kámen, Voda a Trávy a pastviny. NAHR založila italská architektka Ilaria Mazzoneli. Organizace úzce spolupracuje s řadou expertů z různých oborů: architekty, umělci, vědci, tanečníky i zemědělci.

𝐆𝐚𝐛𝐢 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢 je kritička umění, kurátorka a autorka knih. Hlavní oblastí jejího zájmu je umění a jeho překryvy s antropologií, architekturou, designem a městskou kulturou. Scardi působila jako poradkyně pro výtvarné umění Milánské provincie a kurátorka Národního muzeua umění 21. století MAXXI. Spolupracovala s řadou uměleckých institucí a muzeí v Itálii i zahraničí. Přednáší na několika univerzitách a uměleckých školách, například na Katolické univerzitě Nejsvětějšího Srdce v Miláně, či IED – Evropském institutu designu, módy a vizuálních umění. Mezi její projekty patří restaurace skulptury Alberta Burriho „Teatro Continuo“. Od roku 2011 je kurátorkou projektu nctm e l'arte. Dále píše knihy, přispívá recenzemi do časopisů a je zastoupena ve velké řadě publikací a katalogů výstav. Od roku 2020 je Scardi spolušéfredaktorkou revue Animot, která zkoumá téma animality ve světle animal studies a propaguje dialog mezi filosofií, architekturou, přírodními vědami a dějinami umění, politickou teorií a literaturou. Je prezidentkou rezidenčního programu NAHR.

𝐏𝐫̌𝐞𝐝𝐧𝐚́𝐬̌𝐤𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐞̌𝐡𝐧𝐞 𝐯 𝐮́𝐭𝐞𝐫𝐲́ 𝟕. 𝟏𝟐. 𝐨𝐝 𝟏𝟗:𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐝𝐢𝐧 𝐯 𝐦𝐢́𝐬𝐭𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝟏𝟏𝟓. 𝐔𝐝𝐚́𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐛𝐮𝐝𝐞 𝐯 𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐜𝐤𝐞́𝐦 𝐣𝐚𝐳𝐲𝐜𝐞.

Přednášku společně připravuje Les – společenstvím pro pěstování, teorii a umění, ve spolupráci s Ateliérem Volného umění I (Sochařství) pražské UMPRUM, Are a s Institutem úzkosti.

Událost vzniká v rámci celoročního programu festivalu 𝐏𝐨𝐭𝐨𝐦𝐜𝐢 𝐡𝐮𝐛 𝐚 (𝐄𝐤𝐨)𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐬𝐝𝐢́𝐥𝐞𝐧𝐢́. 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 je organizován kolektivem Les – společenstvím pro pěstování, teorii a umění a ve spolupráci s Are a Institutem úzkosti.

𝐏𝐨𝐝𝐩𝐨𝐫𝐚: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Waterrain

𝐖𝐨𝐨𝐝𝐬 invites 𝐆𝐚𝐛𝐢 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢, a Milano based curator, art critic and writer, to talk about her work for Nature, Art & Habitat Residency (NAHR) and their upcoming programme dedicated to soil, as well as her research in interspecies cohabitation and architecture.

Founded in 2015, 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝐀𝐫𝐭 & 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐲 /www.nahr.it /, 𝘈𝘯 𝘌𝘊𝘖-𝘓𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘥𝘪𝘴𝘤𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘢𝘳𝘺 𝘗𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘤𝘦, is located in Taleggio Valley, Bergamo, Italy. It’s main activity is a summer residency program that aims to unfold and display a sensitive type of culture that relates to nature as a source of inspiration and a measure of available resources. The ultimate goal of NAHR is to unveil intimate links among all living organisms for more resilient development in which humans and nature are shown to coexist.

The NAHR programme supports deep investigations into the environment and its functions by looking macroscopically at Earth’s ecosystems – climate, geology, soil, water, air, sun – and then reading microscopically the Valley’s natural characteristics, including flowers, ferns, bees, pebbles, barns, villagers, shops, and more. Each year, NAHR invites participants to investigate different natural components. Previous themes were: The Woods, Rock and Stone, Water, and Grasses and Pastures. NAHR was founded by Italian architect Ilaria Mazzoneli. The organization works closely with a number of experts from various fields: architects, artists, scientists, dancers, farmers.

𝐆𝐚𝐛𝐢 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢 is art critic, curator and writer. Her main field of research is art at the intersection with anthropology, architecture, design and urban culture. Scardi was consultant for visual art for the Milan Provincial Authority, and curator at MAXXI, National Museum of XXI Century Arts in Rome. She worked with several institutions and museums in Italy and abroad. She teaches at several universities and art schools, such as Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan; IED-Istituto Europeo di Design, Moda e Arti Visive. Among her public projects the restoration of Alberto Burri’s Teatro Continuo, Milan (2015). Since 2011 she has been the curator of nctm e l'arte project. She is also a writer, having contributed reviews and features extensively to many publications and exhibition catalogues. Since 2020, Scardi has been the co-editor in chief of Animot, a biannual magazine that explores the theme of animality in the light of Animal Studies, and proposes a dialogue between philosophy and architecture, sciences natural and history of art, theory politics and literature. She is also the president of NAHR.

The lecture will take place at UMPRUM, room 115. It will be held in English.
Entry is free of charge.

Organized as part of the Descendants of Fungi and (Eco)Politics of Sharing festival.

The Descendants of Fungi Festival is organized by Woods – Community for cultivation, theory and art in cooperation with Are and the Institute of Anxiety.
For more information, please, contact les@are-events.org

Supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic, State Cultural Fund and Waterrain

Předchozí akce

Past events