Mycorrhizal Encounters II: V rozhovoru s Xalli Zúňiga

Online diskuze
Středa 20. 10. 2021, 19:00 – 21:00

Processmushrooms%20(1)

Mycorrhizal Encounters II: In conversation with Xalli Zúňiga

Online discussion
Wednesday, 20 October 2021, 7 – 9 PM

Processmushrooms%20(1)

Xalli Zúñiga je multidimenzionální umělkyně, akademička a kurátorka, hlásící se k mestizům*kám. Ve své tvorbě zkoumá možnosti mykorhizní, antikoloniální a feministické umělecké osvěty. Teoreticky i prakticky se zabývá médiem kresby a ve svém uměleckém výzkumu se zaměřuje na expanzivní práci s linií a stimulaci schopnosti obecenstva vytvářet alternativní významy tváří v tvář kognitivnímu kapitalismu. V druhém pokračování Mycorrhizal Encounters bude Xalli hovořit s Elspeth Mitchell a Lenkou Vráblíkovou


Toto setkání se uskuteční v rámci online diskuzní série Mycorrhizal Encounters, která dává slovo umělcům a umělkyním, aktivistům a aktivistkám, badatelům a badatelkám pracujícím s všestranností hub a vynalézavostí mykorhizních společenstev. Různé typy praxe a teoretických přístupů, které pozvaní hosté a hostky přinášejí, v průběhu série propojí mykorhizní podhoubí a podzemní kořenové systémy s množstvím dalších světů plných spletitých vazeb a sítí: s říčními, plodinnými a technologickými sítěmi, které protkávají krajinu; s nervovými spoji v tělech některých organismů; s globálním kapitalistickým trhem; s příbuzenskými vazbami a dalšími druhy sdružování a přináležení. V minulém pilotním díle Mycorrhizal Encounters hovořila Tereza Porybná s autorem a zakladatelem hnutí Radikální mykologie Peterem McCoyem a slovenským zvukový umělcem a organizátorem festivalu mykoLOM Jonášem Gruskou o možnostech přístupného pěstování hub, mykoremediaci a léčivých houbách. V dalších setkáních představíme Tai Shani, britskou umělkyni zabývající se psychedeliky, feministickými dějinami a mýtem, Chido Goveru, farmářku, aktivistku a pedagožku žijící v Zimbabwe, jejímž posláním je propagace pěstování hub coby udržitelného zdroje potravy a příjmu v chudých oblastech světa, a Annu Tsing, britskou antropoložku a autorku knihy The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins („Houba na samém konci světa: O možnostech života v troskách kapitalismu“).


Xalli Zúñiga je multidimenzionální umělkyně, akademička a kurátorka mestizského původu narozená v Mexico City. Bakalářský titul získala na Fakultě umění a designu Mexické národní autonomní univerzity (UNAM). Mezi lety 2013 a 2015 vystudovala magisterský studijní program Crossways in Cultural Narratives pod hlavičkou programu Erasmus Mundus a získala tak titul M.A. ze tří evropských univerzit: Univerzity v St. Andrews, Univerzity v Santiago de Compostela a Université de Perpignan Via Domitia. V současnosti dokončuje doktorská studia v oborech Umělecké vzdělávání a Ženská a genderová studia a studia sexuality na Pensylvánské univerzitě. Ve svém výzkumu kresby se zaměřuje na expanzivní práci s linií a stimulaci schopnosti obecenstva vytvářet alternativní významy tváří v tvář kognitivnímu kapitalismu. Xalli vedla experimentální dílny kresby v zambijské Lusace a mexických městech Chapais a Querétar. V rámci studií na Pensylvánské univerzitě se podílí na Iniciativě pro restorativní justici, a to vedením kurzů kreslení pro ženy ve výkonu trestu v nápravném zařízení Center County Correctional Facility ve městě Bellefonte. Kontaktovat ji můžete na xcz1@psu.edu.

Elspeth Mitchell / elspethmitchell.co.uk / (Leeds, VB) je badatelka, lektorka a producentka v oblasti výtvarného umění. Žije v britském Leedsu a zabývá se praxemi i teoriemi v oboru feminismu a umění. V minulosti obdržela postdoktorské výzkumné stipendium od Centra Paula Mellona pro britské umění, Britské rady pro výzkum umění a humanitních věd a Univerzity v Loughborough. V roce 2016 spoluzaložila vícejazyčnou síť začínajících umělců, umělkyň, badatelů a badatelek s názvem Sdružení feministických čtení, která propojuje Univerzitu v Leedsu, Helsinskou univerzitu, Jihoafrickou univerzitu a Univerzitu Paříž VIII. Od roku 2017 společně s Lenkou Vráblíkovou pořádá houbařské a feministické čtenářské kroužky.

Aktivity Lenky Vráblíkové se pohybují na pomezí studia vizuální kultury, transnacionálního feminismu a politické ekologie. V současnosti přednáší na Katedře vizuálních studií na Goldsmith University v Londýně. Lenka se zajímá především o výzkum toho, jakou roli sehrály lesy, houby a jejich sběrači v kulturní a politické imaginaci evropské heteropatriarchální a koloniální modernity. Od roku 2017 společně s Elspeth Mitchell facilituje houbařské a feministické čtenářské procházky pod názvem „Out of Office“ a je zakládající členkou sítě Sdružení feministických čtení / Feminist Readings Network /, která poskytuje transnacionální a mnohojazyčné prostředí pro výzkum feministického, queer a antirasistického myšlení, umění a pedagogiky.

Diskuze proběhne 20. 10. od 19 h a bude streamována, záznam později zveřejněn.
Připojte se ⓁⒾⓋⒺ na webinář přes Zoom:
https://bit.ly/myccorhizalencounter
Password: mushroom

Diskuze bude probíhat v anglickém jazyce.

NADCHÁZEJÍCÍ MYCORRHIZAL ENCOUNTERS:

18. 11., 19:00 Chido Govera. Moderují Lenka Vráblíková a Elspeth Mitchell
Datum TBC Tai Shani. Moderují Lenka Vráblíková a Elspeth Mitchell
Datum TBC Anna Tsing. Moderují Lenka Vráblíková a Elspeth Mitchell

Pro více informací nás kontaktujte na les@are-events.org

The Mycorrhizal Encounters společně připravují Lenka Vráblíková, Eslpeth Mitchell a Tereza Porybná v rámci festivalu Potomci hub a (Eko)politika sdílení.

Festival Potomci hub a (Eko)politika sdílení je organizován kolektivem Les – společenstvím pro pěstování, teorii a umění a ve spolupráci s Are a Institutem úzkosti.

Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Waterrain

Xalli Zúñiga is a multidimensional, Mestizx artist/academic/curator, who explores mycorrhizal, anti-colonial and feminist art education. She is theoretically and practically interested in the medium of drawing, and in her research she orients expansive, line-making practices toward stimulating people’s capacity for alternative meaning-production in the face of cognitive capitalism. Xalli will be in conversation with Elspeth Mitchell and Lenka Vráblíková.


This conversation is the second one in the The Mycorrhizal Encounters series of on-line conversations with artists, activists and researchers who work with the versatility of fungi and the resourcefulness of mycorrhizal communities. Through different practices and theoretical approaches of the invited guests, the series connects mycelium and underground root systems to multiple other worlds of intricate entanglements and networks: the fluvial, vegetable and technological branching on the land; the neural pathways in the bodies of some organisms; the global capitalist market; the internet; kin networks and other kinds of affiliations and belongings. For the Mycorrhizal Encounter I, Tereza Porybná talked to Peter McCoy, a US based mycology educator, author and founder of Radical Mycology and Slovakian sound-artist and organizer of mykoLOM festival Jonáš Gruska. Further encounters will feature Tai Shani, a UK-based artist involved in the study of psychedelics, feminist histories, and myth; Zimbabwe-based farmer, campaigner, and educator Chido Govera, whose mission is to promote mushroom cultivation as a sustainable source of food and income in impoverished regions around the world; and US-based anthropologist Anna Tsing, the author of The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins.


Xalli Zúñiga is a multidimensional, Mestizx artist/academic/curator born in Mexico City, in Abya Yala. She obtained a B.A. in Visual Arts at the Escuela Nacional de Artes Plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México U.N.A.M. From 2013 to 2015 she completed the Erasmus Mundus “Crossways in Cultural Narratives” M.A. degree from three universities in Europe: University of St Andrews, Universidade de Santiago de Compostela, and Université de Perpignan Via Domitia. Xalli is currently completing a doctorate degree in Art Education and Women’s, Gender, and Sexuality Studies at The Pennsylvania State University. Her research in drawing orients expansive, line-making practices toward stimulating people’s capacity for alternative meaning-production in the face of cognitive capitalism. Xalli has conducted experimental drawing workshops in Lusaka in Zambia, and in Chiapas, and Querétaro, Mexico. She is currently undertaking a Ph.D. in Art Education from the Pennsylvania State University, for which she has contributed to the Restorative Justice Initiative at Penn State, by imparting drawing lessons for women at the Center County Correctional Facility in Bellefonte, Pennsylvania. You may contact her at xcz1@psu.edu.

Elspeth Mitchell / elspethmitchell.co.uk / (Leeds, UK) is a researcher, teacher and visual arts producer working on practices and theories of feminism and art. She held post-doctoral research fellowships supported by the Paul Mellon Centre for British Art, the Arts and Humanities Research Council and Loughborough University. In 2016, she co-founded Feminist Readings Networks / Réseau Lectures Féministes, a multi-lingual network for early-career artists and researchers at the University of Leeds, University of Helsinki, University of South Africa and University of Paris 8. Since 2017 she has been organising mushroom foraging and feminist reading groups (with Lenka Vráblíková).

Lenka Vráblíková’s work lies at the intersection of visual culture studies, transnational feminisms and political ecology and currently is a lecturer at the Department of Visual Cultures at Goldsmiths, University of London. Lenka is particularly interested in examining the role forests, mushrooms and their foragers have played in the cultural and political imagination of European heteropatriarchal and colonial modernity. Since 2017 she has been facilitating - together with Elspeth Mitchell - mushroom foraging and feminist reading walks “Out of Office” and is a co-founding member of / Feminist Readings Network / that provides transnational and translingual space to explore feminist, queer and anti-racist thought, art and pedagogy.

The discussion takes place on Wednesday, October 20, 7pm CET.
Join the online discussion via Zoom:
https://bit.ly/myccorhizalencounter
Password: mushroom

The conversation will be held in English, with a recording published afterwards.

UPCOMING MYCORRHIZAL ENCOUNTERS:
18. 11., 7PM
Chido Govera. Moderated by Lenka Vráblíková and Elspeth Mitchell
Date TBC Tai Shani. Moderated by Lenka Vráblíková and Elspeth Mitchell
Date TBC Anna Tsing. Moderated by Lenka Vráblíková and Elspeth Mitchell

For more information, please, contact les@are-events.org

The Mycorrhizal Encounters series is prepared by Lenka Vráblíková, Elspeth Mitchell and Tereza Porybná as part of the Descendants of Fungi and (Eco)Politics of Sharing festival.

The Descendants of Fungi Festival is organized by Woods – Community for cultivation, theory and art in cooperation with Are and the Institute of Anxiety.

Supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic, State Cultural Fund, Waterrain

Mycorrhizal Encounters II: Rozhovor s Xalli Zúňiga

Mycorrhizal Encounters II: Rozhovor s Xalli Zúňiga

Předchozí akce

Past events