Mycorrhizal Encounters I: Rozhovor s Peterem McCoyem a Jonášem Gruskou

Online diskuze
Čtvrtek 7.10. 2021, 19:00 – 21:00

Unadjustednonraw thumb 2861
© Aleksandra Vajd and Anetta Mona Chisa

Mycorrhizal Encounters I: A conversation with Peter McCoy and Jonáš Gruska

Online discussion
Thursday 7 October 2021, 7 – 9 PM

Unadjustednonraw thumb 2861
© Aleksandra Vajd and Anetta Mona Chisa

Americký popularizátor mykologie, autor a zakladatel hnutí radikální mykologie Peter McCoy a slovenský zvukový umělec a organizátor festivalu mykoLOM Jonáš Gruska budou rozprávět o možnostech přístupného pěstování hub, mykoremediaci a léčivých houbách.

Rozhovor bude první ze série online diskuzí s názvem Mycorrhizal Encounters, která dává slovo umělcům a umělkyním, aktivistům a aktivistkám, badatelům a badatelkám pracujícím s všestranností hub a vynalézavostí mykorrhizních společenstev. Různé typy praxe a teoretických přístupů, které pozvaní hosté a hostky přinášejí, v průběhu série propojí mykorrhizní podhoubí a podzemní kořenové systémy s množstvím dalších světů plných spletitých vazeb a sítí: s říčními, plodinnými a technologickými sítěmi, které protkávají krajinu; s nervovými spoji v tělech některých organismů; s globálním kapitalistickým trhem; s příbuzenskými vazbami a dalšími druhy sdružování a přináležení.

Mycorrhizal Encounters postupně přivítají Xalli Zúňigu, mexickou badatelku, umělkyni, kurátorku a lektorku zkoumající mykorrhizní, anti-koloniální a feministickou uměleckou pedagogiku, Tai Shani, britskou umělkyni zabývající se psychedeliky, feministickými dějinami a mýtem, Chido Goveru, farmářku, aktivistku a pedagožku žijící v Zimbabwe, jejímž posláním je propagace pěstování hub coby udržitelného zdroje potravy a příjmu v chudých oblastech světa, a Annu Tsing, britskou antropoložku a autorku knihy The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins („Houba na samém konci světa: O možnostech života v troskách kapitalismu“).

Peter McCoy / Radical Mycology / je interdisciplinární, systémově orientovaný lektor mykologie. Je považovaný za jeden z nejvýznamnějších hlasů současného mykologického hnutí a široce ceněný jako průkopník v oblasti přístupného pěstování hub a mykoremediace. Jeho hluboké porozumění mykologii z něj činí přední osobnost v méně probádaných oborech, jakými jsou evoluce a komunikace hub a jejich historie v lidských kulturách. V roce 2006 spoluzaložil mykologickou osvětovou organizaci a společenské hnutí Radical Mycology, aby tak šířil svou celoživotní vášeň pomáhat lidem rozumět houbám. V roce 2016 vyšla jeho 650-stránková kniha Radical Mycology: A Treatise on Seeing & Working With Fungi („Radikální mykologie: Jak se dívat na houby a pracovat s nimi“). Nebývalá hloubka, šíře a perspektiva jeho vhledu do vědy, praktického využití a kulturního významu mykologie jsou vyzdvihovány jako jeden z nejzásadnějších příspěvků k těmto oborům v 21. století.

Jonáš Gruska / Jonasgru.sk / je slovenský zvukový umělec. Ve své tvorbě se zaměřuje na chaotické a polymetrické rytmy, nekonvenční zvuky, zkoumání psychoakustických vlastností zvukových a terénních nahrávek. Vytvořil několik site-specific zvukových instalací založených na rezonančních vlastnostech prostorů a materiálů. Jako lektor vedl několik seminářů a workshopů o sonifikaci, terénním nahrávaní, elektromagnetickém poslechu a programování pro umělecké aktivity. Je tvůrcem elektromagnetického poslechového zařízení Elektrosluch. V roce 2019 založil platformu bioLOM / mykoLOM zabývající se amatérskou mykologií, lichenologií a širšími perspektivami světa hub. Založil laboratoř mykoLOM s profesionálním vybavením pro pěstování houbových kultur. V roce 2019 také založil festival mykoLOM, propojující umění, mykologii a sběračské tradice.

Diskuze proběhne ve čtvrtek 7.10. od 19:00 online přes Zoom. Připojte se na:
https://bit.ly/myccorhizalencounter
Heslo: mushroom

Diskuze bude probíhat v anglickém jazyce, nahrávka bude později zveřejněna.

Pro více informací kontaktujte les@are-events.org.

Sérii moderuje Tereza Porybná, kulturní manažerka, kurátorka a členka společenství Les.

Sérii Mycorrhizal Encounters společně připravují Lenka Vráblíková, Eslpeth Mitchell a Tereza Porybná v rámci festivalu Potomci hub a (Eko)politika sdílení.

Festival Potomci hub a (Eko)politika sdílení je organizován kolektivem Les – společenstvím pro pěstování, teorii a umění a ve spolupráci s Are a Institutem úzkosti.

Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Waterrain.

Peter McCoy, a US based mycology educator, author and founder of Radical Mycology and Slovakian sound-artist and organizer of mykoLOM festival Jonáš Gruska will discuss the possibilities of accessible mushroom cultivation, mycoremediation and medicinal mushrooms.

The conversation is the first in the Mycorrhizal Encounters series of on-line conversations with artists, activists and researchers who work with the versatility of fungi and the resourcefulness of mycorrhizal communities. Throug different practices and theoretical approaches of the invited guests, the series connects the mycorrhizal fungal mycelium and underground root system to multiple other worlds of intricate entanglements and networks: the fluvial, vegetable and technological branching on the land; the neural pathways in the bodies of some organisms; the global capitalist market; the internet; kin networks and other kinds of affiliations and belongings.

The series is a follow up to the Descendants of Fungi and (Eco)Politics of Sharing Symposium, which took place in WOODS in Orlické Mountains (Czech Republic) in summer 2021. Throughout autumn, Mycorrhizal Encounters will invite Xalli Zúňiga, Mexican researcher, artist, curator and educator exploring mycorrhizal anti-colonial and feminist art education, Tai Shani, a UK based artist researching psychedelics, feminist histories and myth, Chido Govera, a farmer, campaigner, and educator based in Zimbabwe, whose mission is to promote mushroom cultivation as a sustainable source of food and income in impoverished regions of the world, and Anna Tsing, a US based anthropologist and author of The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins.

Peter McCoy / Radical Mycology / is an interdisciplinary, systems-oriented mycology educator. He is considered one of the most prominent voices in the modern mycology movement and his work is widely regarded as pioneering in the topics of accessible mushroom cultivation and mycoremediation, while his in-depth mycological knowledge has also elevated his voice to one of the foremost in the less-explored fields of fungal evolution, fungal communication, and the history of fungi in human cultures. In 2006, Peter co-founded Radical Mycology, a grassroots mycological advocacy organization and social movement to share his life-long passion for helping others understand mycology. In 2016, Peter published the 650-page book Radical Mycology: A Treatise on Seeing & Working With Fungi. The book’s unprecedented depth, breadth, and perspective on the science, applications, and cultural importance of mycology have been praised as among the most significant contributions to these fields in the 21st century.

Jonáš Gruska / Jonasgru.sk / is a sound artist based in Slovakia. His main focus is on chaotic and polymetric rhythms, unconventional tunings, explorations of the psychoacoustic properties of sound, and field recording. He has created several site-specific sound installations based on the resonant properties of spaces and materials, and has held workshops on sonification, field recording, electromagnetic listening, and programming for artists. He is the creator of the Elektrosluch electromagnetic listening device. In 2019 he established the bioLOM/mykoLOM platform dealing with amateur mycology, lichenology and broader fungal perspectives. He established mykoLOM lab with professional equipment for mushroom cultivation and culture work. In 2019 he also started the mykoLOM festival, intersecting arts, mycology and foraging traditions.

The discussion takes place on Thursday, October 7, 7pm CET.
Join the online discussion via Zoom:

https://bit.ly/myccorhizalencounter
Password: mushroom

The conversation will be held in English, with a recording published afterwards.

For more information, please, contact les@are-events.org

Moderated by Tereza Porybná, cultural manager, curator and member of Woods.

The Mycorrhizal Encounters series is prepared by Lenka Vráblíková, Elspeth Mitchell and Tereza Porybná as part of the Descendants of Fungi and (Eco)Politics of Sharing festival.

The Descendants of Fungi Festival is organized by Woods – Community for cultivation, theory and art in cooperation with Are and the Institute of Anxiety.

Supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic, State Cultural Fund, Waterrain

Mycorrhizal Encounters I: Peter McCoy a Jonáš Gruska

Mycorrhizal Encounters I: Peter McCoy a Jonáš Gruska

Předchozí akce

Past events