Možnosti mezidruhové péče a Druhá směna

Setkání a workshop pro děti a dospělé: společný odpočinek po práci.

Sobota, 16. 7. 2022
14.30 — 17.30 hod
Komunitní zahrada Pastvina
V Podskalí 19017, Praha Vinoř

Vizual kristina%20fingerland horizontal
Graphic design: Kristina Fingerland, 2022

Possibilities of the Interspecies Care and Second Shift

Join for the joint rest after work: a meeting and workshop for children and adults.

Saturday, July 16th, 2022
2:30—5:30
Komunitní zahrada Pastvina
V Podskalí 19017, Praha Vinoř

Vizual kristina%20fingerland horizontal
Graphic design: Kristina Fingerland, 2022

Co je to druhá směna a co se děje když skončí? Jaká práce nás čeká po práci? Co dělají lidé a co zvířata, které zaměstnáváme a vytěžujeme? O čem sníme a proč ve spánku pracujeme? O čem sní zvířata v klecích a kotcích? A kdo musí pracovat, abychom my mohly*i spát? Co to znamená skutečně pečovat o sebe a o druhé a jaké postavení má péče v systému, založeném na vykořisťování, růstu, podhodnocované práci? A proč je důležité vidět spojnice mezi péčí o lidi, zvířata nebo rostliny? Jak můžeme spojit ruce, tlapky, chapadla i drápky dohromady?

Přijďte na mezidruhové setkání na pražskou Pastvinu tvořit, vyprávět si a společně o sebe pečovat.
Pro děti bude připraven kreativní program s umělkyní Kristinou Fingerland, zaměřený na to, jak můžeme skrze práci s textilem a příběhy pečovat o druhé: vyrobit bude možné něco pro sebe i pro zvířecí přátele. S kolektivem Druhá směna se budeme věnovat vyprávění a čtení příběhů, které ukazují trhliny současného systému a nabízejí příběhy jiného, empatičtějšího fungování.

Na místě je zajištěno občerstvení (a další občerstvení z lokálních produktů je možné zakoupit) a stejně tak materiál pro tvorbu.

Druhá směna je feministický web magazín. Vychází každé první pondělí v měsíci odpoledne. Cílem Druhé směny je prezentovat feministické pohledy na společnost, které kladou důraz na sociální spravedlnost, postkolonialismus a queer zkušenost. Dalším z východisek se podezření vůči hierarchiím, ať už vyjadřují nadřazenost mužů nad ženami, kultury nad přírodou, rozumu nad emocemi nebo lidí nad zvířaty a okolní přírodou. Druhá směna se snaží objevovat svět mimo umělé duality. Více o projektu na www.druhasmena.cz

MgA. Kristina Fingerland, (*1991), se své praxi se dlouhodobě zabývá tématem udržitelnosti a rodiny, etiky a ekologie. Ráda pracuje s textem, textilem, kresbou a autobiografickými prvky. Autorka aktivně vystavuje a věnuje se pedagogické činnosti. Kristina vystudovala ilustraci a grafiku na VŠUP v Praze, tamtéž absolvovala stáž v ateliéru sochařství. Studovala také malbu na pražské AVU a byla na studijní stáži na skotské Glasgow School of Arts v ateliéru malby a tisku.

Pastvina je komunitní zahrada s azylem pro zvířata. Pastvina se snaží být synonymem pro bezpečný prostor, kde se komunitou myslí společenství lidí, zvířat, rostlin, ale i věcí. Věří na recyklaci až na dřeň — staví zásadně z odpadních materiálů, dává prostor a péči téměř 300 zvířatům, o která nikdo jiný nestál a stejně tak přistupuje k lidem: uplatnění zde nacházejí ženy bez domova, lidé s různým druhem znevýhodnění.
Více o proejktu na zahradapastvina.cz.

Akce probíhá v českém jazyce. Vstup volný.

* * *

Návod na cestu do Komunitní zahrada Pastvina:
Adresa: V Podskalí, 190 17 Praha-Vinoř.
Městskou je nejjednodušší dopravit se ze stanice Letňany (linka C), odtud linkami autobusů na zastávku Vinořský hřbitov (přímo jezdí linka 159, 378, nebo s přestupem linky 195, 201, ...).
Ze zastávky Vinořský hřbitov je cesta cca 5 min pěšky — vydejte se směrem k Vinořskému potoku a Cukrovarskému rybníku, přejdete mezi nimi do ulice V Podskalí, která za chvíli končí u pěší cesty. Vydejte se po ní, za chvíli spatříte ceduli Pastvina. Jakmile cestou vyjdete do kopce, vylezete hned u hlavní brány do komunitní zahrady Pastvina .

Tato událost je součástí série Žijí mimo svá jména v dramaturgii Evy Koťátkové (Institut úzkosti), což je cyklus veřejných akcí workshopů, diskuzí, performancí aj., které mají za cíl přiblížit dětem svět zvířat, rostlin, hub a dalších nelidských obyvatel našeho světa a společně promýšlet smysluplnější a citlivější možnosti našeho soužití.

Událost je podpořena: Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hl. města Prahy a Státním fondem kultury ČR.

What is the second shift and what happens when it ends? What work awaits us after work? What do people do and what do the animals we employ and exploit? What do we dream about and why do we work in sleep? What do animals dream of in cages and pens? And who has to work for us to sleep? What does it mean to truly take care of oneself and others, and what is the position of care in a system based on exploitation, growth, undervalued work? And why is it important to see the links between caring for people, animals or plants? How can we connect our hands, paws, tentacles and claws together?

Come to an interspecies meeting in Prague's Pastvina to create, talk and take care of each other together.
The creative programme for children will be prepared and facilitated by the artist Kristina Fingerland – it will focus on how we can take care of others through working with textiles and stories.

With the collective Second Shift (Druhá směna), we will be telling and reading stories that show the cracks in the current system and we will offer stories of a different, more empathetic ways of functioning.

The event is free of entry. The workshops will be held in Czech language.
Materials for workshop and food will be provided (and other food from the local products available for purchase).
We invite you to bring your family to explore and enjoy the site of Pasture togeher.

The Second Shift (Druhá Směna) is a feminist web magazine. It is published every first Monday of the month in the afternoon. The aim of The Second Shift is to present feminist views of society that emphasize social justice, postcolonialism, and the queer experience. Another starting point is the suspicion of hierarchies, whether they express the superiority of men over women, culture over nature, reason over emotions, or people over animals and the surrounding nature. They try to discover the world beyond artificial duality. See more at www.druhasmena.cz

Kristina Fingerland, (*1991), has been dealing with the topics of sustainability and family, ethics and ecology for a long time. She enjoys working with text, textiles, drawing and autobiographical elements. Kristina actively exhibits in the solo and group shows in Czech and abroad and she devotes herself to pedagogical activities.
Kristina studied illustration and graphics at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, where she also completed an internship in the sculpture studio. She also studied painting at the Academy of Fine Arts in Prague and was on a study internship at the Glasgow School of Arts in Scotland in the studio of painting and printing.

Pasture (Pastvina) is a community garden with an animal sanctuary. The Pasture strives to be synonymous with a safe space where community means a community of people, animals, plants, and things. It believes in recycling to the core - they build principally from waste materials, giving space and care to almost 300 animals that no one else cared for, and treating people the same way: homeless women, people with all kinds of disadvantages find employment here. See more about the project at zahradapastvina.cz..

The event is free of entry. In Czech language.

* * *

This event is part of the project series Living Outside Their Names in the dramaturgy of Eva Koťátková (Institute of Anxiety), a series of public events, workshops, discussions, performances, etc., which aim to bring children closer to the world of animals, plants, mushrooms and other nonhuman inhabitants of our world, to think together about more meaningful and sensitive possibilities of our coexistence.

01 iu 16 7 druha smena web 028
06 iu 16 7 druha smena web 035
Iu 16 7 druha smena web 014
17 iu 16 7 druha smena web 034
16 iu 16 7 druha smena web 051
07 iu 16 7 druha smena web 052
08
09 iu 16 7 druha smena web 008
12 iu 16 7 druha smena web 031
14 iu 16 7 druha smena web 033
Iu 16 7 druha smena web 019
13 iu 16 7 druha smena web 032
Iu 16 7 druha smena web 041
19 iu 16 7 druha smena web 040
Iu 16 7 druha smena web 012
22 iu 16 7 druha smena web 046
23 iu 16 7 druha smena web 044
Iu 16 7 druha smena web 037
Iu 16 7 druha smena web 021
Iu 16 7 druha smena web 023
Iu 16 7 druha smena web 024
Foto: Karolína Matušková
01 iu 16 7 druha smena web 028
06 iu 16 7 druha smena web 035
Iu 16 7 druha smena web 014
17 iu 16 7 druha smena web 034
16 iu 16 7 druha smena web 051
07 iu 16 7 druha smena web 052
08
09 iu 16 7 druha smena web 008
12 iu 16 7 druha smena web 031
14 iu 16 7 druha smena web 033
Iu 16 7 druha smena web 019
13 iu 16 7 druha smena web 032
Iu 16 7 druha smena web 041
19 iu 16 7 druha smena web 040
Iu 16 7 druha smena web 012
22 iu 16 7 druha smena web 046
23 iu 16 7 druha smena web 044
Iu 16 7 druha smena web 037
Iu 16 7 druha smena web 021
Iu 16 7 druha smena web 023
Iu 16 7 druha smena web 024
Photo: Karolína Matušková

Předchozí akce

Past events