Na výstavě Lukáše Palečka: Romo pračka pere okurky

Podívejte se na další ze série videí o výtvarném a zvukovém tvůrci Lukáši Palečkovi, které podrobněji přibližuje jeho uvažování a způsob práce.

2020 lukas palecek jeleni 02.00 04 03 04.still008
Snímek z videa "Na výstavě Lukáše Palečka: Romo pračka pere okurky", 2022, od Ivana Svobody.

Lukáš Paleček's exhibition: Romo washing cucumbers

Watch the next in a series of videos about visual and sound artist Lukáš Paleček, which takes a closer look at his thinking and way of working.

2020 lukas palecek jeleni 02.00 04 03 04.still008
A still frame from the video "Lukáš Paleček's exhibition: Romo washing cucumbers", 2022, by Ivan Svoboda.

"To je kazeťák, to je pračka, vysavač Eta. To je bubák, to je babeta, to je kotelna. To je rádio, to je kino, to je myš, to je...”

Lukáš Paleček stroje pozoruje, poslouchá, napodobuje a učí se jejich řeč. Rozšiřuje i maže tak svůj vlastní playlist. Stroje mu, zdá se, umožňují obohatit vlastní výrazové prostředky, rozšířit možnosti vlastní řeči: řeč strojů jako by skýtala možnosti přímějšího emocionálního vyjádření a kompenzovala to, v čem může být lidský jazyk limitující.

Podívejte se na další videomedailonek ze série Mluvící stroje Lukáše Palečka.

Výstava Lukáše Plačeka Romo pračka pere okurky vznikla ve spolupráci s Evou Koťátkovou, Almou Lily Rauner a spolkem Barvolam a proběhla v galerii Jelení z června 2019. Výstava byla pořádána rámci projektu Artist Statement, kterým se spolek Barvolam snaží zviditelňovat umělce*kyně s nálepkou „mentální postižení“ nebo „autismus“ a prezentovat jejich tvorbu.

Lukáš (nar. 1977) od roku 2013 vytváří své práce – kresby, objekty a zvukové performance ve Výtvarném ateliéru radostné tvorby v Praze 7 na Letné, tvůrčí dílně, která je zaměřena na podporu tzv. „spontánní tvorby“. Lukáš se účastnil několika skupinových výstav, které Ateliér pořádal, mimo jiné v Kampusu Hybernská, Centru současného umění DOX nebo v galerii NOD. V roce 2019 proběhla jeho samostatná výstava s názvem Romo pračka pere okurky v galerii Jelení v Praze.

Děkujeme za spolupráci: spolek Barvolam, Eva Kotatkova, Alma Lily Rainer, Jonáš Richter, Ivan Svoboda, Ida Tausch a Terézia Tomková.

Více o Lukášovi najdete v jeho portfoliu ZDE.

* * *

Mluvící stroje Lukáše Palečka, živý archiv performativních a zvukových děl Lukáše Palečka, vzniká ve spolupráci se spolkem Barvolam z.s., který nabízí podporu neurodiverzním umělkyním a umělcům.

Mluvící Stroje Lukáše Palečka: V ateliéru
Dramaturgie: Eva Koťátková
Produkce: Ida Tausch
Kamera a video: Ivan Svoboda (Artyčok TV)
Spolupráce: Alma Lily Rainer, Barvolam, Jonáš Richter, Tereza Tomková
Institut úzkosti, 2022

Projekt je finančně podpořen Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury ČR a Fondy EHP.

"This is a cassette player, a washing machine, an Eta vacuum cleaner. That's a bogeyman, a babette, a boiler room. This is a radio, a cinema, a mouse, this is..."

Lukáš Paleček observes, listens to, imitates, and learns the language of machines. He expands and erases his own playlist. Machines seem to allow him to enrich his own means of expression, to expand the possibilities of his own speech: the language of machines seems to offer possibilities for more direct emotional expression, compensating for what human language can be limiting in.

Watch another shot video documentary from the series Talking Machines of Lukáš Paleček.

Lukáš Plaček's exhibition Romo washing cucumbers was created in collaboration with Eva Kot'átková, Alma Lily Rauner and the Barvolam association, and took place at the Jelení gallery in June 2019. The exhibition was organised as part of the Artist Statement project, through which the Barvolam association seeks to raise the profile of artists with the label "mental disability" or "autism" and present their work.

Lukáš Paleček (born 1977) lives and works in Prague. Since 2013 he has been creating his artworks – drawings, objects and audio performances in the Radostná Tvorba Studio in Letná, Prague 7, a creative studio focusing on support for “spontaneous art”. Lukáš has taken part in several group exhibitions held by the Studio, including at the Kampus Hybernská, the DOX Centre for Contemporary Art or the NOD gallery. In 2019 he held an independent exhibition entitled Romo Washing Machine Washes Cucumbers in the Jelení Gallery, part of the Center for Contemporary Arts Prague.

Thanks to the following for their collaboration: the Barvolam Association, Eva Kotatkova, Alma Lily Rainer, Jonáš Richter, Ivan Svoboda, Ida Tausch and Terézia Tomková.

You can discover more about Lukáš and his work at his portfolio HERE.

* * *

Lukáš Paleček's Talking Machines, a living archive of Lukáš Paleček's performative and sound works, is produced in collaboration with Barvolam, an association that offers support to neurodiverse artists.

Talking Machines of Lukáš Paleček: In The Studio
Dramaturgy: Eva Koťátková
Production: Ida Tausch
Camera: Ivan Svoboda (Artyčok TV)
Collaborations: Alma Lily Rainer, Barvolam, Jonáš Richter, Tereza Tomková
Institute of Anxiety, 2022

The project is supported by the City Hall and the Ministry of Culture of the Czech Republic and the EEA Grants.

Předchozí akce

Past events