Kvíření: Wellbeing v komunitě. Rituály přítomnosti, rituály péče.

V rámci programu Kvíření zveme na workshop určený (nejen) pro aktivistky a aktivisty.

Pátek, 16. 9. 2022
18 — 21
Studio TEP39
Řehořova 33/39
Praha 3, 130 00
Fb event ZDE

Omezená kapacita.

Iu 1%20(1)
© Marie Lukáčová

Queering: Wellbeing in Community. Rituals of Presence, Rituals of Care.

We would like to invite (not only) activists to the workshop for organized within the Queering series.

Friday, 16. 9. 2022
18 — 21
Studio TEP39
Řehořova 33/39
Prague 3, 130 00
Fb event HERE

Limited capacity.

Iu 1%20(1)
© Marie Lukáčová

Nabídnout podporu sobě i druhým - to může působit jako ta nejradikálnější a také nejtěžší praxe. Co s tím? Chceme-li budovat komunitu, musíme začít u sebe.

Workshop pro aktivistky a aktivisty s umělkyněmi a terapeutkami Laurou a Glynis je věnovaný wellbeingu v aktivistickém kontextu a strategii péče o sebe i kolektiv. Zaměříme se na to, jak v aktivistických kruzích nevyhořet a jak pečovat o svoje duševní zdraví ve vztahu k nestabilní době a mnohačetným krizím, kterými jako společnost procházíme.

Přihlašte se ale i pokud se nepovažujete přímo za aktivistky a aktivisty, ale jste součástí komunity a potřebujete se naučit věnovat více sami*y sobě a nejen ostatním.

V aktivistických kruzích - a nejen v nich - se o sebe, a sebe navzájem, často zapomínáme starat. Pracujeme do úmoru, jsme příliš zaneprázdění*é než abychom navazovali*y a udržovali*y vztahy, ve svém idealismu máme od sebe i od ostatních nerealistická očekávání, nerespektujeme vlastní hranice, máme návyky, které nám ubližují a vyčerpávají nás, a pořád máme pocit, že neděláme dost. A často se pak vracíme k závěru, že ať se snažíme sebevíc, stále nějak žijeme ve službách nelidského a neosobního kapitalistického systému, který se snažíme změnit.

I navzdory složitým a nespravedlivým poměrům ve světě chceme do svých rušných životů vrátit přirozenou podporu sobě i druhým, potěšení a radost ze života, které jsou nám přirozené, dovednost naslouchat vlastním potřebám a pečovat o ně, která pak pohání naši sílu starat se o druhé a tak se dál snažit o prosazení spravedlivé a mírumilovné společnosti.

Pomocí somatických cvičení, zvuku, pohybu a tvůrčích procesů/uměleckých technik zmapujeme, jak jsme na tom s péčí o sebe, posílíme své sebeuvědomění o tom, jak naše tělo reaguje na okolnosti našeho života a společnost kolem nás, a identifikujeme své návyky. Budeme experimentovat se způsoby práce se sebou samými, abychom se naučili*y změnit některé nevhodné tendence, a společně vytvoříme nové možnosti a novou kapacitu, jak být autentický a citlivě sami*y sebou, sami*y za sebe i společně.

Glynis Hull-Rochelle a Laura Henderson jsou umělkyně a terapeutky expresivních umění, které věří v sílu tvořivosti, jež pomáhá lidem navázat kontakt se sebou samými i mezi sebou navzájem, přehodnotit a změnit způsoby vzájemného soužití a uzdravit se. Společně, mimo jiných projektů, od roku 2016 vedou QTY (sociální/podpůrný program pro queer a trans mladé lidi ve věku 13-21 let) a v roce 2021 založily queer feministický sbor.

* * *

Událost bude probíhat v českém a anglickém jazyce a je zdarma.

Prosím, rezervujte si místo - napište email na iu@institutuzkosti.cz

Akce je pořádána Institutem úzkosti v rámci programu KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ. Série KVÍŘENÍ stimuluje mezioborovou spolupráci osobností z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, ve které se zaměřujeme na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Projekt KVÍŘENÍ je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

Offering support to ourselves and each other - this can feel like the most radical practice, and can also be the most difficult. What to do? If we want to build community, we have to start with ourselves.

In this workshop with artists and expressive arts therapists Laura and Glynis, we will focus on wellbeing in an activist context and strategies for self- and collective care. We will address the issue of burnout in activist circles and explore how to care for our mental health in light of the unstable times and multiple crises we are going through as a society.

In activist circles (and not only there), we often forget to take care of ourselves and each other. We work ourselves to the bone; we’re too tired and busy to engage in and maintain relationships; in our idealism, we hold ourselves and others to unrealistic expectations; we don’t respect our own boundaries; we have habits which hurt and exhaust us, and we still have the feeling we’re not doing enough. Often, we still come back to the conclusion that no matter how hard we try, somehow we’re still living in the service of the inhumane and impersonal capitalistic system we are trying to change.

Even amidst the complicated and unjust conditions in the world, we want to bring back into our busy lives the self- and mutual support, pleasure and joy in living that are natural to us, the skills of listening to and taking care of our own needs that then fuel our strength to care for others and to continue to work towards peace and justice.

Using somatic exercises, sound, movement, and creative processes / art techniques, we will map where we are in our self-care, bolster our self-awareness about how our bodies and minds respond to the circumstances of our lives and the society around us, and identify our habits. We will experiment with ways of working with ourselves so that we can learn to change some unhelpful tendencies, and together create new possibilities for how to be authentically and responsively ourselves, on our own and together.

Sign up, even if you don't consider yourself to be an activist directly, but are part of a community and need to learn to be more dedicated to *yourself* and not just to others.

Glynis Hull-Rochelle and Laura Henderson are artists and expressive arts therapists who believe in the power of creativity to help people connect to themselves and each other, rethink and refashion ways of being with each other, and to heal. Together they have been running QTY (a social/support program for queer and trans young people aged 13-21) since 2016, and, among other varied projects, established a queer feminist protest choir in 2021.

The event is free of entry. Both in Czech and English language.

Please, reserve your place for participation - send us an email to iu@institutuzkosti.cz.

* * *

The event is organised by the Institute of Anxiety as part of the long-term series QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES. The series aims to stimulate inter-disciplinary collaborations to focus on a search for new forms of evolutionary processes, ecological interactions and policies from the perspective of queer and feminist theory.

The project QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES is realized with a support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall and the State Fund of Culture.

01 laura%20%20%20glynnis
Glynis Hull-Rochelle a Laura Henderson. Foto z archivu.
02 %20laura%20%20%20glynis
Glynis Hull-Rochelle a Laura Henderson. Foto z archivu.
01 laura%20%20%20glynnis
Glynis Hull-Rochelle and Laura Henderson. From the archive.
02 %20laura%20%20%20glynis
Glynis Hull-Rochelle and Laura Henderson. From the archive.
8
7
9
6
3
2
15
14
23
20
21
24
8
7
9
6
3
2
15
14
23
20
21
24

Předchozí akce

Past events