KVÍŘENÍ zve na workshop Sladká setkání: předsudky a smyslnosti

Workshop připravuje mezinárodní kolektiv i pack*
Jugravu / Kotlar / Gabris

26.6.2022
17:00 - 21:00
Komunitní centrum Jako Doma
Novákových 655, 180 00 Praha 8

Kapacita: max. 12 lidí

4
Marie Lukáčová

QUEERING invites to the workshop Biases and Sensuality of Sugary Encounters

Workshop by the international collective i pack*
Jugravu / Kotlar / Gabris

26.6.2022
17:00 - 21:00
Community Centre Jako Doma
Novákových 655, 180 00 Prague 8

Participation: max. 12 people

4
Marie Lukáčová

Rasismus cítíme dlouho předtím, než ho zakusíme.
Spočívá v mylných představách a předsudcích, skrývá se v orientálních příchutích a asijském koření, přetrvává na etiketách.
Jídlo a stravování představují dokonalou metaforu pro vyprávění příběhu o budování identity; jídlo je ústřední součástí lidské zkušenosti, spojené s přežitím, předsudky a smyslností, a zároveň bývá používáno jako kulturní ukazatel.

V rámci probíhajícího uměleckého výzkumu otevře umělecké trio Gabris–Kotlar–Jugravu cukrářskou kuchyni, jako bezpečný prostor pro setkávání a experimentování uvnitř / s queer Komunitami BiPOC*. Společně budeme používat vaření a pečení v kombinaci s technikami vyprávění příběhů a psaní jako nástroje zkoumání toho, jak rasismus formuje naše vnímání jídla a jak můžeme tvořit novou nezaujatou queer historii.

V tomto sladkém setkání, které se znásobuje jako kolektivní pečení dortů, vás zveme ke zkoumání a odnaučování se významu pojmu odolnosti, k “odvaření” a zrušení stávajících definic a k vytvoření nových ingrediencí a receptů, nebo transformování těch stávajících.

Sladká setkání: předsudky a smyslnosti proběhnou v prostorách komunitního centra Jako Doma na Praze 8, kterému moc děkujeme za spolupráci.

Workshop umožňuje komunikaci v anglickém, slovenském, českém a maďarském jazyce.
Závazně se registrujte na institutuzkosti@gmail.com.
Workshop je zdarma.

* BiPOC je zkratka pro globální minoritu a lidi jiné než bílé barvy pleti

* * *

i pack* / O nás
Třemi různorodými těly, které utváří i pack*, jsou Luboš Kotlář, Robert Gabris a Cat Jugravu. Společně pracujeme na konceptech identit, otázkách sounáležitosti a historie rasismu v patriarchální společnosti. V centru naší práce je úkol dekonstruovat nebinární queer romská těla s cílem vybudovat chráněný prostor bez bariér, pro nás, naše komunity a spojence.

Cat Jugravu / catalin-jugravu.com / je performer, herec a divadelní režisér narozený v roce 1991 v Rumunsku. V současné době žije a pracuje v Berlíně, kde působí jako performer a režisér rlzných nezávislých divadel. V roce 2018 Cat založil Queerdos Kollektiv, v jehož rámci rozvíjí svou praxi jako umělecký režisérk a facilitátork workshopů. V současnosti je průsečíkem Cat zájmu divadlo a sociální aktivismus zaměřením na LGBTQIA+ komunity.

Lubos Kotlar / luboskotlar.com / narozený rovněž v roce 1991, je fotograf, vizuální umělec a kurátor. Zaměřuje se především na vlastní uměleckou praxi jako fotograf, editor a kurátor. Je jedním ze zakladatelů a aktivních členů uměleckého kolektivu dsk. založeným v roce 2012.

Robert Gabris / robertgabris.com / narozený v bývalém Československu, žije a pracuje ve Vídni jako nezávislý umělec. Robert popisuje obsah tvorby jako kritickou konfrontaci s otázkami identity, zejména konfrontací různých skupin vyloučených ze společnosti. Východisko jeho práce se zabývá novými experimentálními formami kresby jako odporu vůči vyloučení a rasismu. Robert se hlásí k romskému etniku, ale nedefinuje sám sebe jako romského umělce. Ve své práci projevuje mnohem trvalejší zájem o mnohočetné otázky různorodé a konvertibilní identity, queer těla a jeho existence, posedlé v různých fyzických a mentálních tělech, ve vztahu k normativní společnosti a jejím hranicím.

Akce je pořádána Institutem úzkosti v rámci programu KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ. KVÍŘENÍ stimuluje mezioborovou spolupráci osobností z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, ve které se zaměřujeme na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Projekt KVÍŘENÍ je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

We smell racism long before it's felt. It resides in misconceptions and biases, hides in oriental flavours and Asian spices, and lingers on labels. Food and eating represent the perfect metaphor for telling the story of identity building; food is a central part of the human experience, linked to survival, biases and sensuality, and is frequently used as a cultural marker. While feasts mark felicitous events, hunger strikes can be a powerful form of protest.
As part of their ongoing research process the artist trio Gabris, Kotlar, Jugravu want to open their sugaring kitchen as safe(r) space for meeting and experimentation inside/with queer BiPOC* communities. Together you will use cooking and baking combined with story telling and writing techniques as tools of inquiry into how racism shapes our perception of food and how to carve a new unbiased queer history.

In this sugary encounter doubling down as a collective cake baking event, you are invited to interrogate and unlearn meanings of resilience, uncook and undo definitions, and create and transform ingredients and recipes. Let us claim back the autonomy of our racialized queer bodies and through these essential processes: cooking and story telling.

Biases and sensuality of sugary encounters will take place at the space of Community center Jako Doma at Prague 8, to which we are very gratefull for this collaboration.
The workshop wil enable speaking in English, Slovak and Czech+ languages.
Please, register via email: institutuzkosti@gmail.com
Free of entry.

* an acronym for Black, Indigenous, and People of Color

* * *

i pack* / About Us
The i pack* is a newly formed autonomous body hosting 3 identities, which fluidly grow together through interdisciplinary artistic and critical engagement. i pack* connects the artists Robert Gabris, Luboš Kotlár and Cat Jugravu in their desire to construct new narratives of the non-binary queer Roma body. i pack* works on concepts of identity, queries of belonging and queer desire against the backdrop of racist biases and the cishet-normative patriarchal society. It hopes to build a stable foundation for a protected space without barriers for its communities and allies.

Cat Jugravu / cat-jugravu.com / is a trans non-binary performance artist, workshop facilitator and theater director born in 1991 in Romania. They are based between Berlin and Salzburg. In 2018, Cat founded the Queerdos Kollektiv / www.queerdos.eu /, alongside which they are growing their practice as an artistic director and workshop facilitator. Their current practice centers the intersections of theater, performance art, embodied transformations and social activism, with a particular focus on LGBTQIA+ communities.

Lubos Kotlar / luboskotlar.com /, also born in 1991, is a photographer, visual artist and curator. His main focus is his own artistic practice, photography, editorial and curator’s work. He is one of the founders and active members of the dsk. artist collective, founded in 2012.

Robert Gabris / robertgabris.com /, born in former Czechoslovakia, is today living and working in Vienna as a freelance artist. He describes the content of his work as a critical confrontation with identity issues, especially confrontations of different groups, excluded from society. The starting point of his work deals with new experimental forms of drawing as resistance to exclusion and racism. Roberts belongs to the Roma ethnic group, but doesn't define himself as a Roma artist. His work shows a much more constant interest in multiple questions of diverse and convertible identity, the queer body and its existence, possessed in different physical and mental bodies, in relation to normative society and its boundaries.

This event is organised by the Institute of Anxiety as a part of the long-term program QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES. QUEERING aims to stimulate inter-disciplinary collaborations to focus on a search for new forms of evolutionary processes, ecological interactions and policies from the perspective of queer and feminist theory.

This event is realised as a part of the project QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES with a support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall and the State Fund of Culture.

Img 9722
Img 9730
Img 9757
Img 9708
Img 9830
Img 9726
Img 9732
Img 9793
Img 9773
Img 9826
Img 9815
Img 9854
Img 9858
Img 9851
Img 9885
Img 9899
Fotodokumentace: Ida Tausch
Img 9722
Img 9730
Img 9757
Img 9708
Img 9830
Img 9726
Img 9732
Img 9793
Img 9773
Img 9826
Img 9815
Img 9854
Img 9858
Img 9851
Img 9885
Img 9899
Fotodokumentace: Ida Tausch

Předchozí akce

Past events