Jamie Rose: Jazykové prostředky vyjadřování nebinarity

Představujeme první text z Manuálu kvíření jazyka českého od Jamie Rose.

Insta%20posty%20prvn%c3%ad%20v%c3%a1rka
Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

Jamie Rose: Linguistic means of expressing non-binarity

Introducing the first text from the Manual of the Czech Language Queering by Jamie Rose.

Insta%20posty%20prvn%c3%ad%20v%c3%a1rka
Ilustration: Eli Sočněva, Graphics: Jozef Mrva

"Pokud chceme o nebinárních lidech v češtině mluvit způsobem, který je vůči nim respektující, musíme vzdorovat staletým normám a zkostnatělým pravidlům.

Zejména v počátcích tohoto vzdoru, kde se stále nacházíme, můžou alternativní varianty češtiny působit dost „nepřirozeně“.

Musíme si ale uvědomit, že my, jako společnost, určujeme, co „přirozené“ je, a co není. Je to trochu, jako když se učíme nový jazyk – nejdřív může znít podivně, postupně si jej však osvojíme."

Představujeme první text z Manuálu kvíření jazyka českého od Jamie Rose. Celý text si přečtěte a stáhněte v PDF na konci tohoto textu.

Jamie Rose (ona/její) je trans aktivistka a absolventka amerikanistiky na FF UK. Dlouhodobě se věnuje tématům trans literatury a trans historie. Zájmy o literaturu, historii a transnost se velmi silně prolínají otázkou genderováného jazyka a jeho vývoje, což Jamie postupem času dovedlo i k účasti na projektu Kvíření. Její perspektiva je silně ovlivněna nejen osobní zkušeností, ale rovněž i politickou snahou o de-instucionalizaci jazyka.

Text je součástí Manuálu kvíření jazyka českého - sbírky textů, které se zabývají tématem genderově inkluzivní češtiny, jejími formami a otázkami spojenými s jejím užíváním v různých kontextech.

Texty ze sbírky publikujeme na našem webu.

Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

"If we want to talk about non-binary people in Czech in a way that is respectful to them, we must defy centuries-old norms and ossified rules.

Especially in the early days of this defiance, where we still are, alternative varieties of Czech can seem quite "unnatural".

But we must remember that we, as a society, determine what is "natural" and what is not. It's a bit like learning a new language - it may sound strange at first, but gradually you get the hang of it."

We are introducing the first text from the Manual of the Czech Language Queering. Read the full text and download the PDF at the end of this text.

Jamie Rose(she/her) is a trans activist and a graduate student in American Studies at the Faculty of Arts, Charles University. She has a long-standing interest in trans literature and trans history. Her interests in literature, history, and transness are strongly intertwined with the issue of gendered language and its development, which over time led Jamie to participate in the Queering Project. Her perspective is strongly influenced not only by personal experience but also by political efforts to de-institutionalize language.

The text is part of the Manual of the Czech Language Queering, a collection of texts that address the topic of gender-inclusive Czech, its forms and issues related to its use in different contexts.

Texts from the collection are published on our website.

Ilustration: Eli Sočněva, Graphics: Jozef Mrva

Předchozí akce

Past events