Dětská lesní skupina se opět setkává na čtvrtém lesním sympoziu Více-než-lidská-zvědavost

Institut úzkosti se vrací do Orlických hor na již čtvrté sympozium 𝙑í𝙘𝙚-𝙣𝙚ž-𝙡𝙞𝙙𝙨𝙠á 𝙯𝙫ě𝙙𝙖𝙫𝙤𝙨𝙩, který pořádá spřátelený tým Les — společenství pro pěstování, teorii a umění.

28. — 30. 7. 2023
Mapa
Více o události

Children's forest group at the fourth symposium More-than-human-curiosity

The Institute of Anxiety returns to the Orlické Mountains for the fourth Symposium. More-than-human-curiosity, organized by the friendly team of the Forest - a community for cultivation, theory and art.

28. - 30. 7. 2023
Mapa
Více o události

IÚ se vrací do Orlických hor na luční a lesní pozemek, kde spolupořádá program dětské lesní skupiny 𝙎𝙩𝙧𝙤𝙢𝙮 𝙖 𝙡𝙞𝙙é 𝙗ý𝙫𝙖𝙡𝙞 𝙥řá𝙩𝙚𝙡é.

Společně podnikneme cestu za duchy lesa. Během cesty odložíme masky, které nás svazují a vytvoříme si nové dočasné identity. Budeme chodit, běhat, tancovat, tvořit, učit se od mimolidského světa, vytvářet kostýmy, vyprávět příběhy a mnoho, mnoho dalšího. Skupinu připravujeme společně s Magdou Stojowskou a Janou Landsingerovou. Program skupiny pro nejmenší děti připravuje Jana a Jakub Adamcovi.

Trees and people used to be good friends" (Totoro, 1988)

(Stromy a lidé bývali přátelé)

Dětská lesní skupina svolává své členy a členky na cestu za duchy lesa!

Je zřejmé, že les je v ohrožení. Duchové jsou neklidní, k jejich území se přiblížil podezřelý mrak. V lese panuje nervozita, zrychlený dech a chvění. Jak se můžeme s duchy lesa spojit a nabídnout jim svou pomoc? Mohou nám v tom pomoci zvířata, rostliny, houby, kameny a jiné bytosti, které v lese žijí? Nebo se spojíme skrze vlastní sny a snění jako prostor, ve kterém můžeme být spolu napříč tomu, co nás odděluje? Jakými způsoby budeme s duchy komunikovat? Co bychom se měli*y naučit, abychom porozuměli*y jejich řeči? Které mimolidské schopnosti by nám k tomu mohly pomoct? A může nám tento proces pomoci i k vlastní proměně? Ve fantaskní tvory, zvířata nebo prostě ty, kterými být nemusíme, ale chceme?

Rádi*y bychom našli*y v lese místo, ve kterém se budeme cítit dobře a které nám umožní tvořit, přemýšlet, imaginovat a stát se součástí příběhu lesa. Budeme chodit, běhat, tancovat, ladit naše těla na různé vjemy, učit se z mimolidského světa, vyrábět masky, vyprávět příběhy a mnoho, mnoho dalšího. Pokusíme se naladit na lesní ochránce, propojit se s nimi, odložit masky, které nás svazují a vytvořit nové a s nimi i nové dočasné identity.

Důležitou součástí našeho spolubytí budou společná jídla, čtení, hra a odpočinek. Vedle lektorek budou důležitou součásti skupiny také dvě starší děti, které se společné s námi budou starat o mladší děti a vytvářet tak i most mezi oběma skupinami. Budeme mít k dispozici stan, výtvarné pomůcky i materiály na výrobu kostýmů a masek. Řadu z nich si přitom opatříme i z nálezů v rámci našich společných procházek. Důležitou rekvizitou pro nás budou knížky, ze kterých budeme vybírat příběhy pro společné vyprávění a také hudební nástroje, které pomohou aktivovat naše smysly a propojit nás lépe se sebou i s okolím.

Předpokladem pro to stát se součástí skupiny není nic jiného než otevřenost, zvědavost a citlivost vůči tomu, co se okolo nás děje. Denní snění není zakazováno, ale podporováno a rozvíjeno, jen se o něj v rámci skupiny pokoušíme kolektivně:)

Těšíme se na vás!

Kompletní program dětské lesní skupiny a celého sympozia najdete na webu Les.

The IA returns to the Orlické Mountains to the meadow and forest land, where it co-organizes a children's forest group program Trees and people used to be good friends.

Together, we will take a journey to find the spirits of the forest. Along the way, we will shed the masks that bind us and create new temporary identities. We will walk, run, dance, create, learn from the non-human world, create costumes, tell stories and much, much more. The group will be prepared together with Magda Stojowska and Jana Landsinger. The group program for the youngest children is prepared by Jana and Jakub Adamec.

Trees and people used to be good friends (Totoro, 1988)

The Children's Forest Group calls its members together on a journey to find the spirits of the forest!

It is clear that the forest is in danger. The spirits are restless, a suspicious cloud has approached their territory. There is nervousness, rapid breathing and trembling in the forest. How can we contact the spirits of the forest and offer them our help? Can the animals, plants, mushrooms, rocks and other creatures that live in the forest help us? Or do we connect through our own dreams and dreaming as a space in which we can be together across what separates us? In what ways will we communicate with the spirits? What should*we learn to understand*their language? What extra-human abilities might help us to do this? And can this process also help us to transform ourselves? Into fantasy creatures, animals, or simply into those we don't have to be but want to be?

We *would* like to find a place in the forest where we feel comfortable and that allows us to create, think, imagine and become part of the story of the forest. We will walk, run, dance, tune our bodies to different sensations, learn from the non-human world, make masks, tell stories and much, much more. We will try to tune into the forest guardians, connect with them, put away the masks that bind us and create new ones and with them new temporary identities.

Eating, reading, playing and relaxing together will be an important part of our fellowship. In addition to the tutors, two older children will also be an important part of the group and will care for the younger children together with us, creating a bridge between the two groups. We will have a tent, art materials and materials for making costumes and masks. Many of these will also be provided from finds on our walks together. Important props for us will be books from which we will select stories to tell together, as well as musical instruments to help activate our senses and connect us better with ourselves and our surroundings.

The prerequisite for becoming part of the group is nothing but openness, curiosity and sensitivity to what is happening around us. Daydreaming is not forbidden but encouraged and developed, it is just attempted collectively within the group:)

We look forward to seeing you!

The complete programme of the children's forest group and the whole symposium can be found at Woods website.

Předchozí akce

Past events