Institut úzkosti na FOTOGRAF FESTIVAL #11: Milé pozemšťanky, milí pozemšťané

Pozvánka na 11. ročník Fotograf Festivalu v Praze.

2021 05 20 fb page cover

Institute of Anxiety at the FOTOGRAF FESTIVAL #11: Dear earthlings

An invitation to the eleventh edition of the Fotograf Festivalu in Prague.

2021 05 20 fb page cover

Institut úzkosti připravil pro Fotograf Festival ve spolupráci s umělkyněmi Karolínou Matuškovou a Lucií Zelmanovou a Ondřejem Šebestíkem audiovizuální dílo Sugar be my caramel* Změny úzkosti — jednu z jeho podob můžete najít na hlavní výstavě s podtitulem Pozemšťané*ky I.: Pletiva umístěné v Národním zemědělském muzeu a druhou na výstavě Stávání se v galerii Display v Praze. Videoinstalace vznikla na základě několika neexpertních setkání lidí různých profesí, zájmů a generací na čtyřech místech České republiky, kteří si vyměnili vlastní zkušenosti z probíhající klimatické změny. V rámci projektu bude Institut úzkosti publikovat také podcast Ondřeje Šebestíka.

Jedenáctý ročník Fotograf Festivalu s titulem „Pozemšťané*ky“ kurátorovaný Lukášem Likavčanem si klade za cíl ukázat, jaké nám planeta sama nabízí stopy, perspektivy a komunikační kanály, díky kterým se můžeme stávat pozemšťany a pozemšťankami – kompetentními pozorovateli a pozorovatelkami probíhajících změn v našem bezprostředním okolí, jež není možné pochopit bez širších planetárních souvislostí (např. úbytky vody, ničivé záplavy, erozi půdy, problémy v zemědělství, nesnesitelná letní vedra, lesní kalamity).

POZEMŠŤANÉ*KY I: PLETIVA
Vernisáž
3. 9. 2021 17:00
Výstava trvá
4. 9. – 31. 10. 2021
Vystavující
Susan Schuppli
Tega Brain
Julian Oliver
Bengt Sjölén
Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky
João Maria Gusmão & Pedro Paiva
Lucie Rosenfeldová
Institut úzkosti, Karolína Matušková & Lucie Zelmanová, Ondřej Šebestík
Marina Hendrychová
Místo konání
Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44, Praha 7
út–ne, 9–17 h
FB událost

STÁVÁNÍ SE
Vernisáž
22. 9. 2021 18:00
Výstava trvá
23. 9. – 26. 11. 2021
Vystavující
Gustafsson&Haapoja
Institut úzkosti, Karolína Matušková & Lucie Zelmanová, Ondřej Šebestík
Místo konání
Display
Dittrichova 9/337, Praha 2
st–ne, 12–18 h
FB událost

For the occasion of the Fotograf Festival, the Institute of Anxiety, in co-operation with the artists Karolína Matušková, Lucie Zelmanová and Ondřej Šebestík, has prepared the audiovisual work Sugar be my caramel* Changes of Anxiety — you can find one of its forms in the main exhibition with the sub-title of Earthlings I: Tissues, housed in the National Museum of Agriculture, and another at the exhibition Becoming in the Display gallery in Prague. The video installation was created on the basis of a number of non-expert meetings of people from various different professions, interests and generations in four locations within the Czech Republic, who engaged in a dialogue concerning their own experiences of the ongoing process of climate change. Within the framework of the project, the Institute of Anxiety will also publish a podcast by Ondřej Šebestík.

The eleventh annual Fotograf Festival, entitled “Earthlings” and curated by Lukáš Likavčan, sets itself the goal of showing how the planet itself offers clues, perspectives and communication channels, thanks to which we can become earthlings – competent observers of the ongoing changes within our immediate surroundings, which cannot be understood without the broader planetary contexts (e.g. water shortages, catastrophic floods, soil erosion, problems in agriculture, unbearable summer heat, forest fires).

EARTHLINGS I. : TISSUES
Openning
3. 9. 2021 17:00
Duration of exhibition
4. 9. – 31. 10. 2021
Featured artists
Susan Schuppli
Tega Brain
Julian Oliver
Bengt Sjölén
Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky
João Maria Gusmão & Pedro Paiva
Lucie Rosenfeldová
Institut úzkosti, Karolína Matušková & Lucie Zelmanová, Ondřej Šebestík
Marina Hendrychová
Venue
Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44, Praha 7
út–ne, 9–17 h
FB event

BECOMING
Opening
22. 9. 2021 18:00
Duration of exhibition
23. 9. – 26. 11. 2021
Featured artists
Gustafsson&Haapoja
Institut úzkosti, Karolína Matušková & Lucie Zelmanová, Ondřej Šebestík
Venue
Display
Dittrichova 9/337, Praha 2
st–ne, 12–18 h
FB event

Ff11 zemedelske muzeum f adela vosickova web 21
Ff11 zemedelske muzeum f adela vosickova web 11
Ff11 zemedelske muzeum f adela vosickova web 06
Ff11 tranzitdisplay 22 09 f adela vosickova web 10
Ff11 tranzitdisplay 22 09 f adela vosickova web 12
© Adéla Vosičková
R1 00120 017a%20copy
Pozemstane ky i pletiva ff21 nzm ph jan kolsky 15
Pozemstane ky i pletiva ff21 nzm ph jan kolsky 17
Pozemstane ky i pletiva ff21 nzm ph jan kolsky 16
Ff11 zemedelske muzeum f adela vosickova web 21
Ff11 zemedelske muzeum f adela vosickova web 11
Ff11 zemedelske muzeum f adela vosickova web 06
Ff11 tranzitdisplay 22 09 f adela vosickova web 10
Ff11 tranzitdisplay 22 09 f adela vosickova web 12
© Adéla Vosičková
R1 00120 017a%20copy
Pozemstane ky i pletiva ff21 nzm ph jan kolsky 15
Pozemstane ky i pletiva ff21 nzm ph jan kolsky 17
Pozemstane ky i pletiva ff21 nzm ph jan kolsky 16

Předchozí akce

Past events