Futuropolis: Škola emancipace

Futuropolis

Futuropolis: School of Emancipation

Futuropolis

Jiná škola je možná! A to taková, ve které bude každý hlas slyšet.

Futuropolis: škola emancipace je tříletý projekt, který vzniká ve spolupráci s organizací NaZemi a zapojenými školami a pedagogy a pedagožkami. Chceme školu, která kriticky i kreativně vstupuje do současného dění. Vytváříme proto pedagogickou metodu Futuropolis: škola emancipace, která umožní žákům a žákyním postavit se současným problémům s trpělivostí a odvahou. Se snahou problémům porozumět, hledat prostor pro smysluplnou akci a posílit vlastní hlas ve škole i společnosti. Stavíme na rovnocenném vztahu žáka a učitele v procesu utváření budoucnosti. Chceme posilovat naději v lepší svět.

V tvorbě metody vycházíme z přístupů a myšlenek kritické pedagogiky Paula Freireho, metod modelování budoucností, systémového myšlení a emancipačních tradic Jana Amose Komenského. Možnosti jazyka hledáme také v oblasti umění.

V tomto tříletém projektu budeme tvořit inovativní nástroje pro rozvoj emancipačních a občanských kompetencí. Chceme kriticky a imaginativně pracovat s problémy marginalizovaných skupin a aktuálními palčivými tématy. Metodu budeme spoluvytvářet a zkoušet se spolupracujícími pedagogy a pedagožkami 2. stupně ZŠ a jejich žákyněmi a žáky. Projekt podpoří akční výzkum. Jako podpůrný nástroj vytváříme „živou“ online učebnici, která metodu zpřístupní veřejnosti.

Aktuální výstupy a informace o akcích Futuropolisu: Škola emancipace budeme publikovat na našem webu. Sledujte nás na www.futuropolis.cz.

Podpora: Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hl. města Prahy

Another school is possible! And it's one in which every voice will be heard.

Futuropolis: School of Emancipation is a three-year project that was established in co-operation with the NaZemi organisation and co-operating schools and teachers. We want a school that critically and creatively engages with current events. For this reason we have created the teaching method of Futuropolis: school of emancipation, which enables students to confront contemporary problems with patience and courage. With an endeavour to understand problems, to seek a space for meaningful action and to strengthen their own voice, both within the school and in society at large. We build upon an equal relationship of pupil and teacher within a process of shaping the future. We wish to reinforce hope in a better world.

In formulating the method, we take as our basis the approaches and ideas of the critical pedagogue Paulo Freire, methods of modelling the future, systemic thought and the emancipatory traditions of John Amos Comenius. We also seek possibilities of language within the realm of art.

In this three-year project, we shall create innovative tools for developing emancipatory and civic competences. We wish to work critically and imaginatively with the problems of marginalised groups and currently urgent themes. We will construct and test out the method together with co-operating teachers from the second level of primary schools and their pupils. The project supports action research. As an auxiliary tool we shall compile a “live” online textbook, which will make the method available to the public.

Check our website www.futuropolis.cz to catch up on latest events and projects of Futurolopis: School of Emancipation.

Supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic and Prague City hall.

Ansformative school (organic)
Transformative School © Dan Perjovschi
Humanisation
Humanisation © Dan Perjovschi
95802876 613320345921901 8031509446754566144 n
© Dan Perjovschi
Transformative 3 (teacher pupil)
Transformative School © Dan Perjovschi
Ansformative school (organic)
© Dan Perjovschi
Humanisation
© Dan Perjovschi
95802876 613320345921901 8031509446754566144 n
© Dan Perjovschi
Transformative 3 (teacher pupil)
Transformative School © Dan Perjovschi

Předchozí akce

Past events