6. díl – V chapadlech murmuru (Literatura krize): Temný nový svět

6. díl podcastu Jana Bělíčka

Ezgif.com gif maker 2
Teaser: Barbora Kleinhamplová, 2020

6th episode – In the Tentacles of the Murmur (the Literature of Crisis): A Dark New World

6th episode of podcast by Jan Bělíček

Ezgif.com gif maker 2
Teaser: Barbora Kleinhamplová, 2020

V chapadlech murmuru (Literatura krize)

Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, krize, polarizace – těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiným způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočil na mě zničehonic podivný výraz murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co v češtině přesně znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení, jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nacpat do slov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít. Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilék. Představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit.

Akt psaní vytváří jiný mód přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar, případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury? A jak se vymanit z chapadel Murmuru?

In the Tentacles of the Murmur (The Literature of Crisis)

Fluidity, volatility, chaos, confusion, fragmentation, uncertainty, anxiety, crisis, polarization – these words are often used to describe the modern world. And even though we often find them inadequate, we feel subconsciously that they capture feelings we have that can’t be described in any other way. When I looked for a word that best captures our present era, out of nowhere came the strange expression “murmur”. We can understand it as a sort of animal growl, an unarticulated dissatisfaction, an expression of disagreement or frustration that we can’t force into words. A dissatisfied hum without a form has pushed its way into the light of day and has influenced societies across the world and nobody knows what to do with it.

Literature offers an untraditional antidote to uncertainty, chaos, and confusion. It’s one option for protecting ourselves from the disorder. The act of writing creates a different mode of thought and self-expression: when we write or read, time slows down and we try to give some sort of form to our fluid, disorganized thought – or, together with the author, we observe the movement of their complicated, branching thinking. What does our world look like when viewed through contemporary literature? And how can we break free from the tentacles of the Murmur?

6. díl Temný nový svět

Nacházíme se v éře posedlé představou konce světa nebo jen kultura nasává společenskou atmosféru, která se oprávněně obává našeho směřování k zániku? Závěrečný díl literárního podcastu V chapadlech murmuru je věnovaný různým formám konce světa v současné literatuře.

6th episode A Dark New World

Are we living in an era obsessed with the idea of the end of the world, or is our culture merely soaking up a social atmosphere which is justifiably anxious that we are heading towards extinction? The final part in our series of literary podcasts In the Tentacles of the Murmur is devoted to the various forms of the end of the world in contemporary literature.

Seznam literatury v 6. díle:

Cormac McCarthy – Cesta (přeložil Jiří Hrubý)
José Saramago – Slepota (přeložila Lada Weissová)
Liu Cixin – trilogie Vzpomínka na Zemi, Temný les, díl druhý (přeložil Aleš Drobek)
Jeff VanderMeer – Trilogie Jižní zóna, Anihilace, díl první (přeložil Petr Kotrle)
Kim Stanley Robinson – New York 2140 (přeložil Jan Bělíček)

List of literature in the 6th episode:

Cormac McCarthy – The Road
José Saramago – Blindness (translated by Juan Sager)
Liu Cixin – Remembrance of Earth’s Past trilogy, The Dark Forest (translated by Joel Martinsen)
Jeff VanderMeer – The Southern Reach Trilogy, Annihilation: A Novel
Kim Stanley Robinson – New York 2140

Teaser: Barbora Kleinhamplová, 2020

Teaser: Barbora Kleinhamplová, 2020

Autor: Jan Bělíček
Překlad: Ashley Davies
Česky namluvili: Jan Bělíček a Anita Krausová
Zvuková produkce: Mr. Wombat, Jonáš Richter
Hudba a sound design: Ondřej Bělíček
Teaser: Barbora Kleinhamplová

Author: Jan Bělíček
Translation: Ashley Davies
Voice: Michael Pitthan and Rebecca Rose Riisness
Sound production: Mr. Wombat, Jonáš Richter
Music and sound desing: Ondřej Bělíček
Teaser: Barbora Kleinhamplová

Předchozí akce

Past events