5P – Výsadba stromů a keřů do swejlu

Výsadba stromů a keřů do nového swejlu v rámci permakulturního komunitního projektu LES – společenství pro pěstování, teorii a umění

Pod vedením lektorky Akademie permakultury Denisy Tomáškové
Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná, Orlické hory

fotoalbum

Img 6325

5P – Planting of trees and bushes in a swale

Planting of trees and bushes in a new swale within the framework of the community permaculture project WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art

Headed by Denisa Tomášková, lecturer at the Academy of Permaculture
Forest and meadow plot between the villages of Hnátnice and Písečná, Orlické Mountains

photoalbum

Img 6325

PROGRAM

Sobota 9. 10. od 10 h
– vytyčení vrstevnice pomocí teodolitu
– vytvoření swejlu pomocí malého bagru (swejl = rýha vedoucí po vrstevnici s navršením půdy směrem po svahu, která slouží k zadržování vody na pozemku formou zasakování; navršená zemina se osadí stromy a keři)
– vytvoření děr pro stromy a keře malým bagrem
– plocení pozemku (dokončení jedné strany oplocenky)
– podvečer s Denisou Tomáškovou: seznámení se s designem, se stromy, keři a dalšími materiály a nástroji, instrukce pro sázení stromů

Neděle 10. 10., 9 – 18 h
– osazování swejlu a výsadba stromů a keřů podél cesty na podkladě permakulturního designu (jabloň, hrušeň, švestka, ryngle, třešeň, višeň, ořech, kaštan, broskev, datle, oskeruše, jeřáb, moruše, mišpule, muchovník, bezinka, hloh, dřín, hlošina, čimišník, klokoč, pustoryl, rybíz, angrešt, josta, malina, ostružina, borůvka…) + zálivka
– podvečer s Denisou Tomáškovou: zastřihávání stromů a keřů po výsadbě

Pondělí 11. 10., do 16 h
– výsadba stromů a keřů a hnojení, mulčování a zálivka

Akce bude dokumentována a sestříhána jako instruktážní video pro potřeby Akademie permakultury.


POŘADATELÉ

LES – společenství pro pěstování, teorii a umění ve spolupráci s Akademií permakultury, organizacemi Are, Institutem úzkosti a Bubahofem

KONTAKT
Nela Klajbanová, nela@are-events.org, +420 724 349 167

CO SI VZÍT S SEBOU
Pracovní oblečení a boty, pláštěnka, gumáky, teplé oblečení, power banka – na pozemku nemáme elektřinu ani internet
Pokud s sebou berete pejska, prosím berte na vědomí, že na místě jsou zvířata – malá kůzlata, ovce, slepice a další pes, prosíme vás tedy o ohleduplnost, aby psi volně nepobíhali a neplašili zvířata, která prosím nekrmte.

DOPRAVA
Souřadnice pozemku: 50.027355, 16.462956.
Vlakem do vlakové zastávky Dolní Dobrouč a pak po cyklostezce, směr Písečná a rybník Šušek, cca 40 minut chůze. Pokud jedete autem z obce Písečná, dojedete k rybníku Šušek a pro oba způsoby transportu asi v polovině rybníku uvidíte u odpočívadla a lípy lesní odbočku nahoru kolem chaty. Dáte se po ní a dojdete k louce obehnané ohradníkem a nalevo uvidíte velký bílý stan. Ohradník si v označeném místě otevřete a zase zavřete, aby neutekly ovce (pozor, ohradník je zapnutý, chytejte pouze za umělohmotná držadla) a vydáte se směrem ke stanu. Prosíme o uzavírání ohrady po celou dobu 5P, bylo by těžké ovce chytat v lese.
Souřadnice parkování u chaty jsou 50.03114, 16.46593. Pěšky je to k nám pak asi 5 minut chůze.

UBYTOVÁNÍ
Zajištěno a hrazeno pořadateli v ubytovně Rubínek, Písečná u Žamberka. Pro rezervaci ubytování kontaktujte Nelu Klajbanovou: nela@are-events.org, +420 724 349 167. Spát můžete v případě zájmu i na pozemku ve stanech nebo velkém stanu – zvažte sami dle počasí.

STRAVOVÁNÍ
LES se postará o vaši snídani, oběd a večeři
Po celou dobu 5P bude zajištěno vegetariánské jídlo. Dále bude k dispozici káva, čaj a voda.

PROGRAMME

Friday 9 October, from 10am
– staking of contours with the aid of theodolite
– formation of swale using small dredger (swale = furrow leading along contour line with piling of earth in the direction toward the slope, serving to retain water in the land in the form of infiltration; piled earth is planted with with trees and bushes)
– creation of pits for trees and bushes with small dredger
– fencing of land (completion of one side of fencing)
– early evening with Denisa Tomášková: introduction to design, familiarisation with trees, bushes and other materials and tools, instructions for tree planting

Saturday 10 October, 9am – 6pm
– setting of swale and planting of trees and bushes along route on the basis of permaculture design (apple, pear, plum, greengage, cherry, black cherry, walnut, chestnut, peach, date, sorb, rowan, mulberry, medlar, shadbush, elderberry, hawthorn, cornel, oleaster, caragana, bladdernut, philadelphus, currant, gooseberry, jostaberry, raspberry, blackberry, blueberry...) + watering
– early evening with Denisa Tomášková: trimming trees and bushes after planting

Sunday 11 October, to 4pm
– planting of trees and bushes, fertilisation, mulching and watering

The event will be documented and edited as an instruction video for the requirements of the Academy of Permaculture.


ORGANISERS

WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art in co-operation with the Academy of Permaculture, organisations Are, Institute of Anxiety and Bubahof

CONTACT
Nela Klajbanová, nela@are-events.org, +420 724 349 167

WHAT TO BRING
Work clothes and boots, raincoat, wellingtons, warm clothing, power bank – there is no electricity or internet on site
If you bring a dog, please bear in mind that there are other animals on the site – small goats, sheep, hens and another dog, please therefore take care to ensure dogs do not run around unleashed and do not frighten animals, also please do not feed the animals.

TRANSPORT
Co-ordinates: 50.027355, 16.462956.
Train to Dolní Dobrouč, then follow the cycle path in the direction of Písečná and Šušek lake, approx. 40 minute walk. If you are travelling by car from Písečná, follow the direction of Šušek lake. For both means of transport, approximately half way along the lake by the lay-by and linden tree is a turn-off upwards past the cottage. Take this turn and follow the road to the fenced meadow, on the left side will be a large white tent. In the designated spot open the fencing, close it to ensure the sheep do not escape (caution, the fence is electrified, handle only using the rubber grips), and proceed to the tent. Please ensure the fencing is closed throughout the entire duration of 5P, catching sheep in the forest would not be easy.
The co-ordinates for parking by the cottage are 50.03114, 16.46593. It is then a 5 minute walk to us.

ACCOMODATION
Provided and covered by the organisers in the Rubínek guest house, Písečná u Žamberka. To reserve accommodation contact Nela Klajbanová: nela@are-events.org, +420 724 349 167. In case of interest you also can sleep outside in tents or in the large tent – at your own discretion according to weather conditions.

MEALS
We provide breakfast, lunch and dinner
Vegetarian food will be served throughout the entire duration of 5P. Coffee, tea and water will also be available.

Video: Nikola Brabcová, Jan Vidlička

Video: Nikola Brabcová, Jan Vidlička

Ss
(c) Aleksandra Vajd
Ss2
(c) Aleksandra Vajd
Ss
(c) Aleksandra Vajd
Ss2
(c) Aleksandra Vajd
Img 6140
Img 6345
Img 6323
Img 6279
Img 6285
Img 6210
Img 6140
Img 6345
Img 6323
Img 6279
Img 6285
Img 6210

Děkujeme všem účastníkům za jejich pomoc:
Denisa Langrová, Václav Belčák, Terézia Bělčáková, Denisa Tomášková, Kateřina Špačková, Tereza a Jaroslav Petruželka, Barbora Janečková, Roman Kašťák, Dan Hrabina, Míra Škopek, Zdeněk Habarta, Jindra Habarta, Klára Dolejší, Vojta Dolejší, Nikola Brabcová, Jan Vidlička, Tomáš Petr, Veronika Močubová, Václav Girsa, Aleksandra Vajd, Anetta Mona Chisa, Marcela a Jiří Musilovi, Jiří Štěpánek – PSŠ Letohrad

Many thanks to all participants for their help:
Denisa Langrová, Václav Belčák, Terézia Bělčáková, Denisa Tomášková, Kateřina Špačková, Tereza and Jaroslav Petruželka, Barbora Janečková, Roman Kašťák, Dan Hrabina, Míra Škopek, Zdeněk Habarta, Jindra Habarta, Klára Dolejší, Vojta Dolejší, Nikola Brabcová, Jan Vidlička, Tomáš Petr, Veronika Močubová, Václav Girsa, Aleksandra Vajd, Anetta Mona Chisa, Marcela and Jiří Musilovi, Jiří Štěpánek – PSŠ Letohrad

Předchozí akce

Past events

  • 03/06–18/06/2023

takes in and generates