5. díl – V chapadlech murmuru (Literatura krize): Pohledem dvojitého agenta

5. díl podcastu Jana Bělíčka

Ezgif.com gif maker
Teaser: Barbora Kleinhamplová (Mati Diop, Atlantics), 2020

5th episode – In the Tentacles of the Murmur (the Literature of Crisis):Through the Eyes of a Double Agent

5th episode of podcast by Jan Bělíček

Ezgif.com gif maker
Teaser: Barbora Kleinhamplová (Mati Diop, Atlantics), 2020

V chapadlech murmuru (Literatura krize)

Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, krize, polarizace – těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiným způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočil na mě zničehonic podivný výraz murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co v češtině přesně znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení, jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nacpat do slov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít. Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilék. Představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit.

Akt psaní vytváří jiný mód přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar, případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury? A jak se vymanit z chapadel Murmuru?

In the Tentacles of the Murmur (The Literature of Crisis)

Fluidity, volatility, chaos, confusion, fragmentation, uncertainty, anxiety, crisis, polarization – these words are often used to describe the modern world. And even though we often find them inadequate, we feel subconsciously that they capture feelings we have that can’t be described in any other way. When I looked for a word that best captures our present era, out of nowhere came the strange expression “murmur”. We can understand it as a sort of animal growl, an unarticulated dissatisfaction, an expression of disagreement or frustration that we can’t force into words. A dissatisfied hum without a form has pushed its way into the light of day and has influenced societies across the world and nobody knows what to do with it.

Literature offers an untraditional antidote to uncertainty, chaos, and confusion. It’s one option for protecting ourselves from the disorder. The act of writing creates a different mode of thought and self-expression: when we write or read, time slows down and we try to give some sort of form to our fluid, disorganized thought – or, together with the author, we observe the movement of their complicated, branching thinking. What does our world look like when viewed through contemporary literature? And how can we break free from the tentacles of the Murmur?

5. díl Pohledem dvojitého agenta

V pátém díle podcastu V chapadlech murmuru s názvem Pohledem dvojitého agenta se zaměříme na to, jak dokáže literatura rozmělňovat stereotypy a zprostředkovávat komplikované a rozvětvené osobní příběhy uprchlíků a migrantů tak, aby se z nich nic důležitého nevytratilo.

5th episode Through the Eyes of a Double Agent

In the following episode entitled Through the Eyes of a Double Agent we shall focus on how the languid thinking of literature is capable of disintegrating stereotypes and acting as a conduit for complicated and diversified personal stories of refugees and migrants in such a manner that nothing important is lost from them.

Seznam literatury v 5. díle:

Mohsin Hamid – Exit West (přeložila Markéta Musilová)
André Aciman – Pryč z Egypta (přeložil Jan Bělíček)
Viet Than Nguyen – Sympatizant (přeložil Karel Makovský)
Olga Tokarczuk – Běguni (přeložil Petr Vidlák)
Valeria Luiselli – Archiv ztracených dětí (přeložil Jan Bělíček)

List of literature in the 5th episode:

Mohsin Hamid – Exit West
André Aciman – Out of Egypt
Viet Than Nguyen – The Sympathizer: A Novel
Olga Tokarczuk – Flights (translated by Jennifer Croft)
Valeria Luiselli – Lost Children Archive

Teaser: Barbora Kleinhamplová (Mati Diop, Atlantics), 2020

Teaser: Barbora Kleinhamplová (Mati Diop, Atlantics), 2020

Autor: Jan Bělíček
Překlad: Ashley Davies
Česky namluvili: Jan Bělíček a Anita Krausová
Zvuková produkce: Mr. Wombat, Jonáš Richter
Hudba a sound design: Ondřej Bělíček
Teaser: Barbora Kleinhamplová

Author: Jan Bělíček
Translation: Ashley Davies
Voice: Michael Pitthan and Rebecca Rose Riisness
Sound production: Mr. Wombat, Jonáš Richter
Music and sound desing: Ondřej Bělíček
Teaser: Barbora Kleinhamplová

Předchozí akce

Past events