4. díl – Nevzdělavatelná

četba na pokračování s Dášou Filípkovou

Dasa 07
Dagmar Filípková, Muzeum Kačina, lékárna, 2019

Episode 4 – Uneducable

Reading with Dáša Filípková

Dasa 07
Dagmar Filípková, Muzeum Kačina, lékárna, 2019

„Když jsem chodila do zvláštní školy do Nepomucký, přišla se na mě podívat sociální pracovnice paní Plesnivá. Ta sociální pracovnice se tak jmenovala. A hned se mě ptala co mám ráda za jídla. A já jsem jí říkala že mám ráda marhule. To jsou takové meruňky ovocné.
A pak mě zkoušeli s Panem Lincem, ředitelem z Nepomucký, do kolika umím počítat. To se ptala paní Plesnivá, ta sociální pracovnice. A on si vyndal početnici z druhý třídy. Ale byl to omyl. A pak si vyndal početnici z první třídy. A já jsem říkala, že jsem nic neprovedla. A pak jsem šla zase do družiny. A to jsem byla nevzdělavatelná.“

“When I attended the Nepomucká special school, Mrs. Mould a social worker came to see me. That was her name, of that social worker. And right away she asked me what my favorite food was. So I said tomcots. They’re these fruity apricots. And then she and Mr. Linc the director examined me how high I could count. That was when Mrs. Mould the social worker asked me questions. And the director picked up a second-grade book. But that was a mistake. So he picked up a first-grade book. And I said I wasn’t naughty or anything. And then it was back to after-school care for me. And that’s how I became uneducable.“

„Povídali jsme si o rostlinách a co se sklízí na podzim. A já jsem nedávala pozor ve škole a paní učitelka mě pořád napomínala. Hrála jsem si s prsty a mnula jsem si je dlaněmi, jako když mám plastelínu. A paní učitelka mi říkala, abych se uklidnila. A pak byl konec hodiny.“

”We were talking about plants and things that are harvested in the autumn. And I wasn’t paying attention in class and Miss Teacher kept chiding me. I was playing with my fingers and rubbing them like I do with my play-doh. And Miss Teacher told me to calm down. And then it was the end of class.”

„A pak byl konec školního roku. A pak byly prázdniny a když byly ty prázdniny, tak jsem se tátovi ztratila. A on si zatím jel se zavazadly na nádraží. A máma o mě moc zájem neměla. Spala v posteli. Byla jsem venku. A chtělo se mi jít na velkou stranu na záchod. Zvonila jsem na mámu. Ale ona mi nešla otevřít. A pak jsem šla znova ven. A naštěstí jela kolem mladá paní Kočmídová Jana s kočárkem s malou Janou a paní Vilderovou s Tomáškem. Jely na procházku. A já jsem se jich ptala jestli můžu jít s nimi na tu procházku a oni řekly, že jó. A tak jsem jela s nima. Měla jsem být jenom u baráku a čekat na toho tátu, ale já jsem neposlechla co mi říkal... Dášo!!! Tatínek tě shání. A pak jsem šla domů. A tak jsem dostala vyhubováno od táty, že mě všude sháněl.“

”And then the schoolyear was over. And the holidays came and when the holidays came, I went missing. And meanwhile dad was carrying on to the train station with our luggage. And mum wasn’t paying much attention. She was asleep in bed. I was outside. And I needed to go do a number two. I rang my mother. But she didn’t open. So back outside I went. And luckily young Mrs. Kočmídová Jana with her pram and her little Jana were passing by, and Mrs. Vilderová with little Tomáš. They were taking a stroll, they said. So I asked to go along and they answered of course! So with them I went. I should have waited for my dad by the house, but not me, I didn’t listen… Dáša!!! Daddy is looking for you. So home I went. And dad chided me that he was looking for me everywhere…”

„Byla sobota. A já jsem nevěděla co mám dělat a tak jsem šla ven s panenkou, která mluvila. S kočárkem malým. A taky k tý paní Benákový, co jí potkáváme s tou Maruškou, to je její dcera. A tak jsem chodila k tý paní Benákový do bytu. Ale ona nebyla doma. Byl doma jen pan Benák a ten se na mě zlobil, že zvoním jak na poplach...“

“It was Saturday. I had nothing to do, so I took my talking doll and went outside. Also with my small pram. And maybe to drop by this Mrs. Benáková’s flat, whom we always ran into, with her daughter Maruška. That's how I started coming to this Mrs. Benáková’s place. But she wasn’t there. Just Mr. Benák who scolded me for ringing like I wanted to wake the dead…“

Dagmar Filípková (nar. 1960) je malířka, herečka, uklízečka a učitelka výtvarné výchovy. Během posledního desetiletí Filípková pracovala na sérii nepublikovaných autobiografických knih, které sama označuje za deníky. V těchto denících barvitě líčí vzpomínky na dětství prožité v dobách komunismu. Její texty psané z pohledu ženy s nálepkou „mentálního postižení“ představují vzácný a zásadní kamínek do mozaiky dosud neodvyprávěné historie.

Filípkové zápisky se vyznačují odzbrojující upřímností. Prostřednictvím detailního popisu všedního života rozvíjí příběh své rodiny. Každý den začíná tím, že se ji otec bezvýsledně snaží vzbudit. Matka je podle všeho přirostlá k televizi. Autobus pokaždé přijíždí pozdě. Budova školy prochází nikdy nekončící rekonstrukcí a do toho se čas od času schází státní komise, aby prodiskutovala, je-li Filípková takzvaně vzdělavatelná, nebo ne. Tuto surreálnou skutečnost Filípková přesto dokáže prodchnout humorem a empatií.

Nejvýraznějším tématem jejích deníků jsou vztahy a škola. Protože se Filípková nové věci učí po svém, často se ocitá v pozici vyvrhele, je trestána nebo přehlížena. A zatímco na nás chrlí jednu příhodu za druhou, nemůžeme se ubránit pochybnostem nad fungováním našich formálních i neformálních systémů vzdělávání a péče. V tomto ohledu jsou texty Filípkové vskutku geniální.

Další informace o Dagmar Filípkové a její tvorbě
works.io/dagmar-filipkova
Další informace o projektu Artist Statement a spolku Barvolam
barvolam.cz

Koncept: Dagmar Filípková a Alma Lily Rayner
Napsala a načetla: Dagmar Filípková
Nahrál: Mr. Wombat
Hudba a zvuk: Jonáš Richter
Trailer: Ivan Svoboda

Podcast vznikl v rámci projektu Artist Statement, neziskového spolku Barvolam, který podporuje umělce s nálepkou „mentálního postižení“.

Projekt probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a Prahy 7.

Podcast vychází jednou měsíčně v českém jazyce.

Dagmar Filípková (b.1960) is a painter, a theater actress, a cleaner and an art teacher. During the last decade, Filípková has written a collection of autobiographical (unpublished) books, attributed by her as diaries. In the diaries, she vividly describes memories from her childhood in the communist era. Her work offers a rare and crucial piece of unspoken history from the perspective of a woman labeled with a “mental disability”.

Filípková’s writing is remarkably honest. Through focusing on everyday details, she unfolds the story of her family. Each day starts with her father struggling to wake her up. Her mother is apparently attached to the TV screen. The bus seems to be unavoidably late. The school is under an endless reconstruction while a state committee occasionally meets to discuss whether or not Filípková is so-called educable. It is a surreal reality yet Filípková manages to fulfil it with humor and empathy.

Relationships and education are the most prominent themes of the diaries. Since Filípková has her own unique way to learn new things, she often finds herself outcast, punished or simply dismissed. As she pours one anecdote after the other, we are bound to question our formal as well as informal education and care systems. In this sense, Filípková’s writing is truly brilliant.

More information about Dagmar Filípková and her work can be found here:
works.io/dagmar-filipkova
More information about Artist Statement and Barvolam can be found here:
barvolam.cz

Concept: Dagmar Filípková and Alma Lily Rayner
Written and read by Dagmar Filípková
Recorded by Mr. Wombat
Music and sound: Jonáš Richter
Trailer: Ivan Svoboda

The podcast was created within the project Artist Statement of Barvolam, a nonprofit organization supporting artists labeled with “mental disabilities”.

The podcast is released monthly in Czech language.

Trailer: Ivan Svoboda

Trailer: Ivan Svoboda

Předchozí akce

Past events