Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

V úvahách o sklonech k úniku a zejména o tom, jak tato únikovost prostupuje a uspořádává jádro společnosti, předestírám, že pro feministickou politiku představuje sExit výrazný problém. Únik, zdá se, není nutnou ani možnou formou feministického jednání. A přesto se na poli úvah o feministickém úniku jako politické strategii projevuje čím dál tím více úzkosti i zvýšeného úsilí. Pokusím se nicméně přednést argumenty, že tato maskulinní kultura sExitu přináší techno-feministickému odporu jedinečné možnosti. Konkrétněji řečeno sExity otevřely možnosti něčeho, co označuji za feminismus rozbitého stroje. To je druh feminismu, který nemůže utéct ze scény, ale ani nemůže být zapojen zpět do genderově stereotypní dynamiky.

This talk builds on the current project of Sarah Sharma, “the sExit,” which is concerned with the gendered politics of exit. It begins by taking account of a wide range of masculine exit fantasies that cross the political spectrum. sExits appear in the geopolitical, technological, and intimate spheres. The sExit lurks in nationalist movements (Brexit), the spread of sex robots, digital detox programs, Men’s Rights activism, and even some strands of autonomist Marxism.


While taking stock of the penchant for exit, specifically how it moves through and organizes the social body, Sarah Sharma suggests that sExit poses a significant problem for feminist politics. The exit is perhaps neither necessary nor possible as a form of feminist action. Yet, entertaining feminist exit as a political strategy has become an intensified site of anxiety and increased labour. Even so, Sarah will argue that this masculinist culture of sExit poses some unique possibilities for techno-feminist resistance. Specifically, sExits have opened up the possibilities of a what she will outline here as a feminism of the broken machine. This is a sort of feminism that cannot flee the scene, but neither can it be plugged back into this gendered dynamic.

Sarah Sharma je docentkou a ředitelkou Střediska pro kulturu a technologii Mc Luhan na univerzitě v Torontu. Navazuje na práce feministických teoretiček jako Judy Wajcman, Donna Haraway nebo xenofeministky jako Helen Hester. V současné době pracuje na novém projektu, který zkoumá genderovou politiku exitu a odmítnutí, tomu, co nazývá "sExitem", v kontextu současné techno-kultury.

Její monografii In the Meantime: Temporality and Cultural Politics vydané Duke University Press byla udělena cena knihy roku 2014 Asociací Národní komunikace (National Communication Association – Critical and Cultural Studies Division). Publikace In the Meantime se věnuje populárnímu dojmu, že svět se neustále zrychluje a polemizuje s tím, jestli je síla zrychlující svět popisem současného stavu nebo spíše vlastním ideologickým diskurzem. Sarah Sharma nahlíží novým způsobem na pojem času a nabízí temporalitu jako klíčové pojetí moci strukturované napříč sociálními rozdíly ve společnosti.

Sarah Sharma is Associate Professor and Director of the McLuhan Centre for Culture and Technology at the University of Toronto. She thinks alongside such feminist theorist as Judy Wajcman, Donna Haraway or xenofeminist as Helen Hester. Sarah is currently working on a new project that explores the gendered politics of exit and refusal, or what she terms “the (s)Exit”, within contemporary techno-culture.

Her monograph In the Meantime: Temporality and Cultural Politics published by Duke University Press was awarded the “2014 National Communication Critical Cultural Division Book of the Year.” In the Meantime intervenes in the popular sentiment that the world is speeding and argues the explanatory power of speed-up is less an accurate depiction of the contemporary moment than it is an ideological discourse itself. Working against this myopic focus on speed up the book introduces a new approach to time and locates how temporality operates as a key relation of power structured at the intersection of a range of social differences.

Přednáška bude v anglickém jazyce.
Vstup zdarma.
Akce probíhá ve spolupráci tranzit.cz a Institutu úzkosti.

www.tranzit.org
iniciativa pro současné umění
hlavní partner: ERSTE Foundation
podpora: Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 2, Magistrát hl. m. Praha

www.institutuzkosti.cz 

partner: Goethe-Institut

podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy, NSU Praha / GESTOR – ochranný svaz autorský

poděkování: The Emblem Hotel a Artyčok.tv

The lecture will be held in English.
Free entrance.

The event is in the cooperation of tranzit.cz and Institut úzkosti / Institute of Anxiety.

www.tranzit.org
initiative for contemporary art
main partner: ERSTE Foundation
support: Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 2, Magistrát hl. m. Praha


www.institutuzkosti.cz
partner: Goethe-Institut
support: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy, NSU Praha / GESTOR – ochranný svaz autorský
thanks: The Emblem Hotel and Artyčok.tv

Předchozí akce

Past events