Výzva k účasti: Odejít, nebo zůstat?

Večer sdílení na téma de/institucionalizace
Pondělí 22. 10. 2018
Praha
facebook

*rezervace nutná

V případě zájmu zúčastnit se Večera sdílení je nutné aktivně participovat formou svého příspěvku. Napište nám několik vět o svém zamýšleném příspěvku na emailovou adresu: deinstitucionalizaceiu@gmail.com.

Ve%c4%8der%20sd%c3%adlen%c3%ad

Call for Participation: Should We Stay or Should We Go?

An Evening of Sharing centred on de/institutionalization 
October 22, 2018

Prague
facebook

*registration required

Ve%c4%8der%20sd%c3%adlen%c3%ad

Otevřená výzva

V rámci Večera sdílení se chceme soustředit na společenské důsledky institucionalizace a deinstitucionalizace a hledat způsoby, jak instituce radikálně proměnit, či jak je rozložit.
Zveme ty, kteří se pokoušejí o hledání alternativ, paralelních struktur, forem úniku nebo o změnu zevnitř, aby s námi sdíleli/y své zkušenosti. Vycházíme z přesvědčení, že naše osobní zážitky mají politický význam, a proto vás zveme diskutovat o svých zkušenostech, postojích a strategiích, které se tématu de/institucionalizace týkají.

Chceme se věnovat například následujícím otázkám:
Jaký vliv mají různé instituce na váš každodenní život?
Co chcete na institucích změnit? A mají instituce naopak aspekty, kterých byste se vzdát nechtěli/y?
Je boj na poli institucí osvobozující? Je osamělý? A je samotářský i život mimo instituce?
Má smysl bojovat uvnitř institucí, nebo raději zvnějšku?
Lze myslet a tvořit společnost bez institucí? Jaké jsou alternativy institucionalizace?
Jak aspoň částečně deinstitucionalizovat vlastní institucionalizovaný život?
Je deinstitucionalizace formou úniku? Je možné unikat a kam?
Jak vytvářet instituce demokraticky a participativně? Jak zabraňovat, aby se nové a alternativní instituce obrátily proti nám?

Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Vyzýváme a vítáme všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací, aby nám napsali/y několik vět o svém zamýšleném příspěvku na emailovou adresu: deinstitucionalizaceiu@gmail.com
Vaše emaily přečtou Alma Lily Rayner a Tereza Virtová, moderátorky diskuze. Jelikož nám jde o diskuzi široké škály individuálních pozic a oblastí, budeme s každým účastníkem řešit zacílení jeho příspěvku.

Večer sdílení vzniká jako součást programu nově založené platformy Institutu úzkosti. Více informací na www.facebook.com/institutuzkosti a www.institutuzkosti.cz

Open Call

In the Evening of Sharing, we plan to focus on the social consequences of institutionalization and deinstitutionalization and find ways to radically transform institutions or dismantle them.
We invite those who are trying to seek alternatives, parallel structures, or forms of escape or change from within to share their experiences with us. We are starting from the conviction that our personal experiences have political significance, and thus invite you to discuss your experiences, attitudes, and strategies related to the topic of de/institutionalization.

We wish to focus on the following questions, to give a few examples:
How do various institutions influence your everyday life?
What do you wish to change in institutions? On the other hand, do institutions have any aspects that you would not like to give up?
Is fighting over institutions liberating? Lonely? And is life outside of institutions also a solitary existence?
Does it make sense to fight within institutions, or more from the outside?
Can one imagine and create a society without institutions? What are the alternatives to institutionalization?
How can we, at least in part, deinstitutionalize our own institutionalized lives?
Is deinstitutionalization a form of escape? Is it possible to escape, and where to?
How can we create institutions in a democratic and participatory way? How can we stop new and alternative institutions from turning against us?

The Evening of Sharing is an intimate format for approximately 20 people, each of whom is a direct participant and thus co-creator of the evening; nobody finds themselves in the role of the audience.

We invite and welcome all who wish to think critically and discuss their experiences with de/institutionalization to write us a few sentences about their proposed contribution at the email address: deinstitucionalizaceiu@gmail.com.

The Evening of Sharing is a component of the program of the newly created Institute of Anxiety.
More information at www.facebook.com/institutuzkosti and www.institutuzkosti.cz

Předchozí akce

Past events